Video + podcast

Podnikání bez živnostenského oprávnění: Svobodné povolání

Říká se, že kdo chce vykonávat hospodářskou činnost jako fyzická osoba, podá si na živnostenském úřadě žádost o živnostenský list. Následně začne podnikat podle zákona o živnostenském podnikání. V obecné rovině tomu tak skutečně je.

Živnost ale není jediným zákonným nástrojem, v jehož rámci mohou fyzické osoby na území České republiky podnikat. Některé hospodářské činnosti lze vykonávat i mimo rámec živnostenského zákona, ať už částečně nebo úplně. Takové činnosti jsou pojímány jako „svobodná povolání“.

Svobodná povolání regulovaná oborovými komorami

Není ale svobodné povolání jako svobodné povolání. Některá lze provozovat výhradně v součinnosti se specializovanými zákony a předpisy. Patří mezi ně třeba činnost advokátů, certifikovaných architektů, daňových poradců, notářů, finančních auditorů, lékařů, lékárníků, veterinářů a některých další povolání.

V záložce Průvodce podnikáním najdete ke každé takové činnosti přehledný samostatný článek.

S ohledem na společenskou závažnost profesí advokáta, lékaře a jiných podobných lze taková svobodná povolání vykonávat pouze pod dohledem samosprávných oborových komor. Někdy se proto s jistou ironií říká, že nejde ani tak o povolání svobodná jako spíše o „povolání komorová“. Zvláštní odborný dohled je však u takových činností pochopitelný. Každá profesní komora je samosprávná profesní, nepolitická a stavovská organizace.

Příklady nejznámějších profesních komor pro vybrané typy svobodných povolání:

Zpět na začátek

Umělecká a jiná tvůrčí svobodná povolání

Charakter skutečné tvůrčí svobody můžeme naproti tomu vnímat v oblasti kreativních a uměleckých disciplín, tedy pro taková živobytí, jako je grafika, malířství, tanec, režie a další obdobné tvůrčí činnosti. Ačkoli i v uměleckých oblastech mohou existovat nejrůznější umělecká sdružení, nelze je stavět na roveň komorám lékařským, auditorským a jiným výše uvedeným. Umělecká sdružení mají zpravidla pro výkon svobodného povolání jen doporučující charakter, případně vykonávají určitou společnou správu.

V praxi se lze setkat s tím, že některé umělecké a tvůrčí činnosti lze vykonávat jak s živnostenským oprávněním, tak i jako svobodné povolání. Někdy tak může záležet na vašem osobním rozhodnutí, zda si pro své umělecké aktivity založíte standardní živnost, nebo zda budete zakázky takzvaně „na volné noze“ smluvně vyřizovat podle autorského zákona.

Konkrétně vzato, můžete třeba tlumočnictví vykonávat podle obsahové náplně živnosti volné. Překladatelská a tlumočnická činnost, ale také bez živnosti – na základě autorského zákona. Záleží na rozsahu činnosti, četnosti zakázek a dalších individuálních okolnostech. Podrobnosti lze dohledat v dalších článcích na portálu BusinessInfo.cz, případně i na webových stránkách příslušné profesní organizace. V případě tlumočnictví to může být Jednota tlumočníků a překladatelů.

Zpět na začátek

Daňové povinnosti pro osoby se svobodným povoláním

Zákonné zdanění a poplatky vás samozřejmě neminou, ať už budete postupovat podle živnostenského, autorského nebo jiného zákona. Stejně tak si musíte platit zdravotní a sociální pojištění. Zda je výhodnější danění s živností nebo bez ní, to může být individuální. Často ale platí, že s živností je to pro úředníky i účetní přehlednější.

Podobné je to i v případě dalších svobodných ekonomických činností, které nejsou charakterově na úrovni advokátů a lékařů, nejsou však ani typickou uměleckou činností. Zmínit v této souvislosti můžeme třeba restaurování památek, zprostředkování práce, výkonné letectví, ale i jiná svobodná povolání.

Pro ilustraci jsme pro vás před časem připravili například článek, který popisuje, jak správně danit pronájem nemovitosti, což je jedna z oblastí, kde existuje několik proměnných. Existuje totiž několik různých variant pronájmu nemovitostí.

Zpět na začátek

Zahájení činnosti svobodného povolání

Základní registraci – podobně jako u živností – vám i při volbě svobodného povolání pomohou zajistit Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízena na vybraných živnostenských úřadech.

Zpět na začátek

Doporučujeme