Poskytování právních služeb – smlouvy s advokáty

Vzor smlouvy o poskytování právních služeb 

Smlouva o poskytování právních služeb

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

email:……………………@……………………

(dále jen klient)

a

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

email:……………………@……………………

(dále jen advokát)

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

smlouvu o poskytování právních služeb

čl. I.
Předmětem této smlouvy je právní pomoc a služby, tj. poskytování právních rad, konzultací, vysvětlení, odpovědí na dotazy a zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle požadavků a potřeby klienta, případně jeho zastupování před soudy nebo před jinými orgány na základě zvlášť udělené plné moci.

Popis případu:
………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

čl. II.
Smluvní strany se dohodly na této odměně (tomto druhu odměny) advokáta:

 • sjednává se hodinová odměna (za každou započatou hodinu náleží advokátovi odměna) ve výši……………………………… Kč. Předpokládaný počet hodin právní pomoci ……
 • advokátovi náleží odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném a účinném znění (advokátní tarif). Klient prohlašuje, že byl s touto vyhláškou seznámen.
 • advokátovi náleží tato odměna …………………………………………………………. .
 • Smluvní strany se dohodly na záloze ve výši ………………… Kč, splatné ……………….. .

čl. III.
Způsob poskytování právní pomoci

 • Služby podle čl. I. této smlouvy poskytuje advokát osobně nebo výkony svého koncipienta či jiného zaměstnance pověřeného komplexním zajišťováním spolupráce s klientem, a to včetně elektronické komunikace na dohodnuté e-mailové adrese.
 • Klient bere na vědomí, že advokát využívá elektrický podpis s kvalifikovaným certifikátem. Pokud to zákon umožňuje, podává podání v el. podobě.
 • Klient se zavazuje předat advokátovi potřebné informace, podklady a doklady k požadované právní pomoci, přičemž odpovídá za jejich správnost a úplnost. Klient se zavazuje účastnit se potřebných jednání na výzvu advokáta, případně je na jeho výzvu svolat a zajistit, obdobně se zavazuje advokát.
 • Advokát se zavazuje poskytnout právní pomoc řádně a včas na základě pokynů klienta. Advokát není vázán právním názorem klienta. Advokát se zavazuje rámcově na žádost seznamovat klienta se svým postupem a právními důvody, které ho k určitému způsobu poskytování právní pomoci vedou.

čl. IV.
Platební podmínky

 1. Odměna nezahrnuje další uskutečněné výdaje (zejména soudní, správní a jiné poplatky, znalecké posudky, cestovní náklady a další náklady), které advokát prokazatelně vynaloží v souvislosti s plněním této smlouvy a bude je klientovi fakturovat v rámci příslušného vyúčtování.
 2. K odměně advokáta bude advokát účtovat DPH dle platných daňových předpisů.
 3. Klient se zavazuje platit odměnu advokáta na bankovní účet advokáta vedený u ……………………….., č. ú. ……………………………., na základě provedené fakturace advokáta dle výkazu provedených úkonů.
 4. Pokud bude klient požadovat právní pomoc a služby v mimořádném rozsahu, mimořádně náročné, v cizím jazyku nebo ve zvlášť složitých otázkách může advokát po dohodě s klientem účtovat odměnu navýšenou až na trojnásobek odměny sjednané v této smlouvě. Toto ustanovení se nevztahuje na sjednanou procentní odměnu.
 5. Pokud bude klient požadovat právní pomoc a služby mimo rozsah této smlouvy, sjedná s advokátem konkrétní odměnu, která mu bude účtována samostatně.
 6. Právo na odměnu advokáta vznikne advokátovi i tehdy, nebude-li konečného účelu právní pomoci či služby dosaženo, a stane-li se tak z příčin, jimž nemohl advokát zabránit ani při vynaložení obvyklé péče a řádného plnění smluvních povinností.
 7. V případě, že nebude záloha uvedená v čl. II. této smlouvy ve stanovené lhůtě klientem uhrazena, je advokát oprávněn od této smlouvy odstoupit.

čl. V.
Ukončení smlouvy

 1. Právní vztah mezi advokátem a klientem končí provedením všech úkonů, které tvoří předmět dohodnuté právní pomoci, resp. uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, pokud nekončí dříve z obecných příčin nebo z důvodů níže uvedených.
 2. Klient je oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit, je však povinen uhradit bez zbytečného odkladu sjednanou odměnu za provedenou práci včetně hotových výdajů.
 3. Advokát je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen tehdy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo nesložil bez vážného důvodu dohodnutou zálohu. Advokát je však povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy vypověděl tuto smlouvu, učinit všechny neodkladné úkony ve věci klienta, pokud klient neučinil jiná opatření.
 4. Odstoupení od smlouvy/výpověď musí být doručeno druhému účastníku. Účinky odstoupení/výpovědi nastanou dnem, kdy bylo toto doručeno druhému účastníku. V případě, že jakýkoliv účastník odmítne převzít odstoupení/výpověď či se odstoupení/výpověď vrátí jako nedoručitelné, považuje se odstoupení/výpověď za doručené (fikce doručení) odmítnutím převzetí nebo vrácením odstoupení/výpovědi poštovním doručovatelem.
 5. Po ukončení právního zastupování předá advokát do 20 dnů klientovi veškerou dokumentaci takto:
  1. Dokumenty, které klient přinesl, budou vráceny klientovi. Advokát si z nich pořídí kopie za účelem archivace a zdokumentování postupu poskytování právní pomoci.
  2. Rozhodnutí státní moci (rozsudky apod.) budou klientovi vydány v originále. Advokát si z nich pořídí kopie za účelem archivace a zdokumentování postupu poskytování právní pomoci.
  3. Podání učiněná advokátem a veškeré jeho přípisy si advokát ponechá v originálech a jejich kopie předá klientovi.
  4. Podání učiněná advokátem v el. podobě budou klientovi předány na vhodném nosiči této el. informace.
  5. K předání dokumentace dochází v sídle advokáta. Pokud se klient i přes písemnou výzvu advokáta nedostaví k převzetí spisu, je advokát oprávněn spisy zaslat na náklady klienta na adresu uvedenou shora.

čl. VI.
Osobní údaje, el. kontakt

Klient souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu potřebném pro plnění závazků z této smlouvy vyplývajících.

Klient souhlasí s využitím jeho elektronického kontaktu.

čl. VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V ………………… dne……………………..

……………………………………….                                                            ……………………………………..

advokát                                                                                              klient

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme