Poskytování právních služeb – smlouvy s advokáty

Újma způsobená advokátem

Nelze samozřejmě vyloučit, že advokát zanedbá některou ze svých povinností a způsobí tím svému klientovi újmu. Typicky půjde o promlčení pohledávky, kterou měl advokát vymáhat. Lze si též představit situace, kdy advokát ve smlouvě, kterou pro klienta sjednává či kontroluje, nedbalostí sjedná hrubě nevýhodná ustanovení.

Advokát dle zákona o advokacii odpovídá klientovi za způsobenou újmu celým svým majetkem. V případě, že advokát vykonává advokacii jako společník obchodní společnosti, odpovídá za škodu tato společnost celým svým majetkem.

Samostatně působící advokát nebo advokát vykonávající advokacii ve sdružení, ve veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář v komanditní společnosti musí být po celou dobu výkonu advokacie pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi minimálně na pojistnou částku 7 000 000 Kč v případě samostatného působení a dvoučlenného sdružení a uvedených společností a na pojistnou částku 3 000 000 Kč pro sdružení a společnosti, kde je více advokátu, společníků či komplementářů (tato je stanovena stavovským předpisem), advokát vykonávající advokacii jako společník ve společnosti s ručením omezeným musí být po celou dobu výkonu advokacie pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi minimálně na pojistnou částku 50 000 000 Kč , advokát vykonávající advokacii jako komanditista v komanditní společnosti musí být po celou dobu výkonu advokacie pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi minimálně na pojistnou částku 10 000 000 Kč. Je třeba podotknout, že řada advokátů pro sebe v praxi sjednává pojištění na výrazně vyšší pojistnou částku, než je stanovené minimum.

Odměňování advokátů

Advokacie je vykonávána zpravidla za odměnu. Odměnu advokáta lze s klientem sjednat; v případě že sjednána nebude, řídí se její výše příslušnou vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Z tohoto hlediska se odměna advokáta dělí na odměnu smluvní a odměnu mimosmluvní.

Smluvní odměna

Mezi advokátem a klientem bývá často sjednána tzv. smluvní odměna – tj. ujednání o výši odměny advokáta za poskytnuté právní služby nebo ujednání o způsobu určení výše odměny advokáta.

V praxi často bývá sjednána tzv. hodinová sazba odměny. Advokát v tomto případě eviduje, kolik času strávil prací na určitém právním případu (existuje software k takové evidenci určený) a spolu s fakturací klientovi předkládá též soupis odpracovaného času s příslušným popisem. Dohodnutá částka odměny náleží advokátovi za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Jestliže advokát ve smlouvě o časové odměně provedl odhad její celkové výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na podstatné překročení původně odhadnuté výše odměny advokáta; jinak se nemůže domáhat zaplacení té části odměny advokáta, o kterou byl původní odhad její výše překročen.

Zejména větší společnosti často využívají služeb advokátů odměňovaných tzv. paušálem. Podstatou tohoto způsobu odměňování advokáta je to, že klient si za sjednanou částku „předplatí“ sjednaný počet hodin právních služeb s tím, že poskytnuté právní služby nad sjednaný limit bývají placeny formou hodinové odměny. Smlouva o paušální odměně přináší do vzájemného vztahu advokát-klient prvek jistoty na obou stranách. Advokát získává stabilní příjem a klient získává jistotu, že mu na požádání budou poskytnuty právní služby.

Smluvní odměna může být sjednána též jednorázovou částkou za poskytnutí právní služby. Typicky bývá tento způsob sjednání odměny využíván u sepisování smluv či jiných dokumentů, kdy klient s advokátem sjednají pevnou částku za vypracování smlouvy či jiného dokumentu.

Výše odměny může být sjednána i podílem na úspěchu ve sporu. V případě takové dohody má advokát nárok na odměnu ve výši sjednaného podílu na úspěšně vysouzené či vymožené částce. Dle etického kodexu advokátů obvykle nelze považovat za přiměřenou výši takto stanovené odměny, pokud by převyšovala 25 %.

Na základě dohody advokáta s klientem je samozřejmě možné shora uvedené způsoby určení výše odměny advokáta i různými způsoby kombinovat.

Mimosmluvní odměna

V případě, že není dohodnuta výše odměny ani způsob jejího určení, určí se tato výše podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Vyhláška podrobným způsobem stanoví způsob výpočtu mimosmluvní odměny.

Základem výpočtu je určení tarifní hodnoty věci, za kterou se považuje zejména výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Pokud výši tarifní hodnoty nelze stanovit tímto způsobem, obsahuje vyhláška řadu ustanovení, jež stanoví výši tarifní hodnoty u věcí, ve kterých nelze určit cenu věci nebo práva.

Z tarifní hodnoty se vypočte odměna za jeden úkon právní služby dle následující specifikace:

Tarifní hodnotaOdměna advokáta za 1 úkon právní služby
do 500 Kč300 Kč
přes 500 Kč do 1 000 Kč500 Kč
přes 1 000 Kč do 5 000 Kč1 000 Kč
přes 5 000 Kč do 10 000 Kč1 500 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč1 500 Kč a 40 Kč za každých za­počatých 1000 Kč, o kte­ré hodnota převyšuje 10 000 Kč
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč

V některých případech je odměna advokáta za jeden úkon přiměřeně snížena, jedná se o řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech a v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč.

V tomto případě se žalobci přiznává náhrada nákladů řízení a sazba za každý úkon právní služby až do podání návrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty činí v případě řízení výše peněžitého plnění do 10 000 Kč je sazba 200 Kč za jeden úkon, v případě výše peněžitého plnění od 10 000 Kč do 30 000 Kč je sazba 300 Kč za jeden úkon a v případě peněžitého plnění od 30 000 Kč do 50 000 Kč je sazba 500 Kč za jeden úkon.

Ve věcech výkonu rozhodnutí, je-li vymáháno peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč, činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba odměny za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto úkonů.

Sazba odměny za další úkony právní služby pro účely stanovení náhrady nákladů v řízeních se stanoví podle standardního vzorce pro výpočet nákladů řízení, jak je uvedeno v tabulce výše. Ovšem celková výše odměny pro účely stanovení náhrady nákladů v tomto typu řízení je omezena výší žalované částky.

K výpočtu odměny advokáta je poté třeba vynásobit zjištěnou výši odměny za právní úkon počtem poskytnutých úkonů právní služby.

Úkony právní služby, za které náleží advokátovi mimosmluvní odměna v plné výši, jsou následující:

 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 3. další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 4. písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
 5. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 6. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 7. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 8. sepsání právního rozboru věci,
 9. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 10. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 11. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 12. podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 13. sepsání listiny o právním úkonu.

Úkony právní služby, za které náleží advokátovi mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny, jsou následující:

 1. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazů nebo dědictví,
 2. návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 3. odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 4. návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 5. jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 6. účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 7. účast při přípravě jednání,
 8. jednoduchá výzva k plnění.

Advokátovi dále náleží náhrada hotových výdajů, jejichž výši je povinen klientovi prokázat. Jde zejména o soudní či správní poplatky, výdaje na znalecké posudky, cestovní výdaje, překlady atd. Dále advokátovi náleží paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby, nedohodnul-li se s klientem jinak.

Paušální částka jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné pro účely stanovení náhrady nákladů řízení v případech, kdy je odměna advokáta přiměřeně snížena činí 100 Kč za každý z úkonů právní služby do podání návrhu na zahájení řízení a 300 Kč za další úkony právní služby.

Advokátovi konečně náleží též náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby nutným cestováním mimo sídlo či bydliště advokáta či za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme