Poskytování právních služeb – smlouvy s advokáty

Služby poskytované advokáty

Advokáti svým klientům poskytují širokou škálu služeb dle vzájemné dohody. Nejčastěji žádané a poskytované služby lze rozdělit například následujícím způsobem:

Vymáhání pohledávek

Snad každému podnikateli dluží peníze více či méně dlužníků. Právě vymáhání pohledávek je často žádanou službou. Pohledávky lze samozřejmě vymáhat jednotlivě, bez využití pomoci advokáta. Společnosti s větším počtem dlužníků však často předají advokátovi k vymáhání celý balík pohledávek.

V rámci vymáhání pohledávek advokát obvykle:

1. eviduje promlčecí lhůty pohledávek tak, aby nemohlo dojít k právoplatnému uplatnění námitky promlčení

 • Pokud by byla případná žaloba podána až po uplynutí promlčecí doby, žalobě nebude soudem vyhověno, pokud by dlužník uplatnil námitku promlčení. Promlčecí doba může být různě dlouhá v závislosti na povaze původního právního vztahu i například na tom, zda došlo k uznání dluhu či závazku nebo zda byla sjednána její délka odlišně od zákonné promlčecí doby.
 • Pokud by advokát promlčecí dobu promeškal a zmařil tak svému klientovi možnost úspěšně se domáhat zaplacení dlužné částky, lze se domnívat, že svému klientovi způsobil újmu, kterou bude nucen hradit.

2. pravidelně kontroluje, zda se dlužník neocitl v insolvenci

 • V případě, že proti dlužníku bude zahájeno insolvenční řízení a bude rozhodnuto o některém ze způsobů řešení úpadku, musí advokát v příslušných lhůtách podniknout adekvátní kroky. Například v případě konkurzu na majetek dlužníka se nelze zaplacení dlužné částky domáhat žalobou u soudu a je třeba podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení u insolvenčního soudu.

3. hodnotí vymahatelnost pohledávky

 • Vymahatelnost pohledávky (šance na její úspěšné vymožení) závisí na mnoha faktorech, například na povaze dlužníka (fyzická/právnická osoba), na úplnosti podkladů poskytnutých klientem, na případném zajištění pohledávky (zástavní právo, ručení, zajišťovací směnka atd.) či na předpokládaném procesním postupu (zda bude dlužník pasivní, nebo zda využije všech možností zdržování a odvolání). Důležitým faktorem při hodnocení vymahatelnosti pohledávky jsou též zkušenosti advokáta.

4. písemně vyzve dlužníka k úhradě pohledávky

 • V některých případech, zejména se jedná o fyzické osoby dlužící menší částky, postačí k vymožení dluhu písemná výzva k zaplacení na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře. Někteří dlužníci chápou předání vymáhání pohledávky advokátní kanceláři jako signál, že tzv. „jde do tuhého“ a raději zaplatí či se alespoň pokusí dohodnout na nějaké formě splátkového kalendáře.
 • Kladný výsledek se však samozřejmě nedostaví pokaždé. Advokát musí i v zájmu klienta vždy nejprve vyzvat dlužníka sám než přistoupí k žalobě u soudu. Pokud tak není učiněno, v případě vítězství soud nepřizná žalobci náhradu nákladů soudního řízení.

5. podá žalobu k příslušnému soudu či k jinému příslušnému orgánu

 • Advokát zná příslušné procesní předpisy, umí správně formulovat text žaloby či jiného procesního návrhu. Některé spory o zaplacení pohledávky rozhodují i jiné orgány, než soudy; těmito orgány jsou například Český telekomunikační úřad či Finanční arbitr. V případě sjednání rozhodčí doložky je třeba se obrátit na rozhodčí soud či příslušné rozhodce, předtím je třeba posoudit, zda byla rozhodčí doložka sjednána platně.
 • I v případě podání žaloby na soud je třeba správně určit, kterému soudu se žaloba podává. Ve všech uvedených případech advokát obvykle předem informuje klienta o předpokládané výši nákladů řízení pro případ úspěchu i neúspěchu ve sporu.

6. provádí veškeré potřebné procesní úkony

 • Advokát navrhuje důkazy, účastní se ústního jednání, vyjadřuje se k tvrzení protistrany, případně po dohodě s klientem podává řádné a mimořádné opravné prostředky.

7. v případě úspěchu ve sporu podává návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (návrh na exekuci)

 • Řada dlužníků ani po pravomocném rozhodnutí soudu či jiné příslušného orgánu nesplní svou platební povinnost. V takovém případě je třeba splnění uložené povinnosti vynutit, což se obvykle děje prostřednictvím soudního exekutora. Advokát podá návrh na exekuci a dále spolupracuje s exekutorem, informuje klienta o úspěšnosti výkonu rozhodnutí.

8. jedná s dlužníkem

 • Pokud dlužník kdykoliv v průběhu procesu vymáhání pohledávky projeví zájem na zaplacení dlužné částky, advokát v souladu s pokyny klienta s dlužníkem vyjedná uznání dluhu či závazku, splátkový kalendář, dohodu o narovnání či jakoukoliv jinou dohodu v souladu s pokyny klienta.

Zpět na přehled

Zastupování v řízeních před soudy či jinými orgány

Je samozřejmé, že určitá část vymáhání pohledávek se též odehrává před soudy či jinými orgány a mezi uvedenými kategoriemi právních služeb tak dochází k určitému překryvu. Zatímco soudní spory při vymáhání pohledávek většinou nebývají věcně složité, jedná se spíše o spory stále se opakující, existují i jiné – komplexnější – spory.

Ve složitějších sporech může jít také o zaplacení finanční částky, a to z různých právních důvodů (smluvní plnění, odpovědnost za škodu, náhrada způsobené újmy, bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady atd.). Rovněž může jít například o určení vlastnického práva k věci, o spor týkající se ochrany osobnosti, nekalé soutěže, daňového řízení, náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím státního orgánu a o celou řadu dalších právních věcí.

Oproti vymáhání pohledávek bývají tyto spory většinou méně typické, rozličnější a proto také právně náročnější. Advokát pro klienta navrhne vhodný procesní postup, sepisuje procesní návrhy, vyhledává judikaturu (starší rozhodnutí soudů vztahující se k dané problematice) a studuje komentáře a odborné články.

Advokát je rovněž oprávněn obhajovat klienta v trestních věcech, a to ve všech stádiích trestního řízení. V trestních věcech může advokát zastupovat jak osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, tak i osobu poškozenou nebo zúčastněnou.

Zpět na přehled

Sjednávání smluv

Uzavírání smluv je běžnou součástí života asi každého podnikatele, ale i běžného člověka. Snad každý advokát potvrdí, že celá řada problémů a sporů by mezi smluvními stranami nemusela vzniknout, nebo by alespoň byla snadněji řešitelná, pokud by smluvní strany měly podepsánu kvalitně zpracovanou smlouvu. Smyslem a důvodem uzavírání písemných smluv je právě snaha o předcházení sporů.

Pokud tedy kdokoliv uzavírá smlouvu, je rozhodně namístě, aby text smlouvy konzultoval se svým advokátem, případně aby svého advokáta přizval na jednání s protistranou o obsahu smlouvy. Advokát nejen že má zkušenosti s tím, jaký obsah obvykle podobné smlouvy mají, ale dokáže upozornit i na řadu rizik, která jsou v textu smlouvy skryta tak, že právní laik je může odhalit jen velmi obtížně. Dobrý advokát by měl být i schopným vyjednavačem a psychologem tak, aby při jednání odstranil případné sporné body ke spokojenosti svého klienta a současně při tom nepopudil protistranu.

Není samozřejmě nezbytné, a pro řadu lidí i podnikatelů ani ekonomicky únosné, každou uzavíranou smlouvu konzultovat s advokátem. Lze však říci, že čím vyšší je hodnota smluvního plnění, čím důležitější je daná smlouva pro klienta, tím větší zájem by měl mít klient na její správnosti, a tím spíše by měl k jejímu sjednávání přizvat advokáta.

Zpět na přehled

Právní rozbory

V moderní době je právní řád čím dál složitější, množství nových právních předpisů a novelizací dosavadních předpisů narůstá obrovskou rychlostí, a to jak v důsledku legislativní činnosti orgánů Evropské unie, tak i orgánů vnitrostátních. Je proto pochopitelné, že právní laici si mnohdy nejsou jisti tím, jak řešit některé situace v souladu s právem.

Běžnou součástí činnosti řady advokátů je proto zpracovávání právních analýz či posudků na klientem zadaná témata. Typicky klient pojme určitý podnikatelský záměr a potřebuje analýzu právních rizik spojených s jeho realizací. Advokáti též připravují výklad složitých právních předpisů ve srozumitelné formě pro potřeby svých klientů.

Zpět na přehled

Právní audit – Legal Due Diligence

Právní audit tvoří nezbytný podklad pro každého investora, který zamýšlí například koupit obchodní podíl v jiné obchodní společnosti. Právní audit slouží k tomu, aby potenciálního investora pravdivě informoval o veškerých rizicích, která jsou spojena s koupí takového obchodního podílu. Předmětem hodnocení jsou nejen vnitřní (korporátní) poměry kupované společnosti, smluvní dokumenty společnosti, probíhající soudní spory z hlediska šance na jejich úspěšné ukončení, ale i řada dalších faktorů.

Častým předmětem právního auditu bývají i nemovitosti, a to zejména v případě, že investor uvažuje o koupi hodnotnějších nemovitostí či jejich celků. V případě nemovitostí se posuzuje platnost nabývacích titulů všech předchozích vlastníků nemovitosti za dobu posledních deseti let, a to z důvodu vydržení. Právní audit v tomto případě ochrání klienta před možností, že následně vyjde najevo jakákoliv chyba v některé z dřívějších smluv k nemovitosti se vztahujících a vlastnictví klienta k předmětné nemovitosti bude zpochybněno.

Zpět na přehled

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme