Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhuUžitné vzory

Úprava užitných vzorů je obsažena v zákoně č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, v platném znění. Ochrana užitným vzorem je dle zákonné definice poskytována takovým technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, tedy mohou být opakovaně využívána v hospodářské činnosti.

Technické řešení se považuje za nové, není-li součástí stavu techniky, přičemž pod pojmem stav techniky příslušný zákon rozumí vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno. Stavem techniky však není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru. 

Zákon striktně definuje negativním neuzavřeným výčtem to, co technickým řešením není:

 • a) objevy, vědecké teorie a matematické metody,
 • b) pouhé vnější úpravy výrobků,
 • c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
 • d) programy počítačů,
 • e) pouhé uvedení informace.

Dále zákon specifikuje, že užitnými vzory nelze chránit:

 • a) technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,
 • b) odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,
 • c) způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Přihláška

O zápis užitného vzoru do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví se žádá přihláškou. Přihlášku lze podat buď formou elektronického podání, nebo na formuláři (osobně, poštou nebo elektronicky) Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška může obsahovat pouze jedno technické řešení (případně skupinu řešení, která dohromady vytváří jednu technickou myšlenku). Spolu s přihláškou musí přihlašovatel zaplatit správní poplatek ve výši 500 Kč (respektive 1000 Kč, pokud není výlučným původcem). Kompletní seznam správních poplatků spojených s užitnými vzory naleznete na webových stránkách ÚPV.

Mezi náležitosti přihlášky patří:

 • a) žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru,
 • b) popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci,
 • c) nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem,
 • d) uvedení původce.

Okamžikem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy. Pokud se přihlašovatel naopak dovolává práva přednosti z přihlášky podané v jiném státě, musí již v přihlášce podané Úřadu průmyslového vlastnictví uvést datum podání přihlášky, z níž právo odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána. To také musí na případnou výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě prokázat.

Patentová přihláška a užitný vzor

Pokud přihlašovatel požádal o udělení patentu na stejné technické řešení v České republice již dříve, má právo požadovat po Úřadu při podání přihlášky užitného vzoru přiznání data podání patentové přihlášky vynálezu, případně i právo přednosti z této přihlášky plynoucí. Úřad tak učiní pouze v případě, pokud bude přihláška užitného vzoru podána nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o přihlášce vynálezu, nejpozději však do deseti let od jejího podání. 

Pokud přihlašovatel podal nejprve evropskou patentovou přihlášku a následně požádá Úřad o přeměnu této přihlášky na přihlášku užitného vzoru, Úřad zahájí řízení o přihlášce jako o přihlášce užitného vzoru. 

Následně vyzve přihlašovatele, aby do 3 měsíců zaplatil přihlašovací správní poplatek a předložil trojí překlad přihlášky do českého jazyka. Pokud tak přihlašovatel učiní a zároveň je žádost o přeměnu přihlášky Úřadu doručena do 20 měsíců ode dne vzniku práva přednosti, přizná přihlašovateli právo přednosti z původně podané evropské patentové přihlášky.

Právní ochrana

Jestliže přihláška nesplňuje výše uvedené zákonem stanovené podmínky, vyzve Úřad přihlašovatele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění. Pokud tyto nedostatky přihlašovatel ve stanovené lhůtě neodstraní, řízení o přihlášce bude zastaveno. Pokud je přihláška podána pro předmět, který není technickým řešením nebo jej nelze užitým vzorem chránit, Úřad přihlášku zamítne. 

Pokud přihláška splňuje zákonem stanovené podmínky a předmět přihlášky není v rozporu se zákonem, zapíše Úřad přihlašovaný užitný vzor do rejstříku. Okamžikem zápisu vzniká právní ochrana užitného vzoru a přihlašovatel se stává jeho majitelem. Celkově je řízení o zápisu užitného vzoru poměrně rychlé, většinou je užitný vzor zapsán do 3 až 4 měsíců ode dne podání přihlášky.

Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem vyrábět, uvádět do běhu či jinak upotřebovat. Majitel však může k užitnému vzoru poskytnout licenci nebo jej na někoho převést. 

Užitný vzor platí 4 roky od dne podání přihlášky. Na žádost majitele lze užitný vzor prodloužit o 3 roky, a to nejvýše dvakrát. Žádost o prodloužení může být podána pouze v posledním roce platnosti užitného vzoru. Spolu s žádostí o prodloužení musí majitel užitného vzoru zaplatit správní poplatek. Užitný vzor zaniká, jestliže uplyne doba jeho platnosti nebo se ho majitel užitného vzoru vzdá.

Jelikož u řízení o přihlášce užitného vzoru probíhá pouze formální průzkum, nezkoumá se novost ani odborná dovednost, je poskytovaná ochrana slabší než například u patentů. Užitný vzor totiž může být následně napaden majiteli starších práv, kteří budou usilovat o výmaz užitného vzoru.

Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku na návrh kohokoliv, pokud:

 • a) není technické řešení způsobilé k ochraně,
 • b) je předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti,
 • c) předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

Návrh na výmaz užitného vzoru se podává Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních, musí obsahovat věcné odůvodnění i důkazy, o které se navrhovatel opírá. Majitel má právo se na výzvu Úřadu k návrhu na výmaz vyjádřit. Správní poplatek za řízení o výmazu užitného vzoru platí ten z účastníků, který je v řízení neúspěšný. Jestliže je užitný vzor vymazán, hledí se na něj, jako by do rejstříku nikdy zapsán nebyl.

Jak již bylo zmíněno, řízení o užitném vzoru je zpravidla velmi rychlé. Na druhou stranu je poskytovaná ochrana slabší než například u patentu a majitel užitného vzoru tak zůstává v nejistotě, aby někdo jeho (většinou majitel starších práv) užitný vzor nenapadl návrhem na výmaz.

Chránit předmět užitným vzorem se tedy vyplatí u předmětů, které nejsou závratně objevné a nemají pro majitele důležitý ekonomický význam. I tak je ale doporučeno udělat si před podáním přihlášky důkladnou rešerši o již zapsaných užitných vzorech.

Přihláška užitného vzoru do zahraničí

Přihláška užitného vzoru do zahraničí probíhá na základě Evropské patentové úmluvy pro evropské území a na základě Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) pro celý svět. Platí pro ni stejná pravidla jako pro přihlášku patentu do zahraničí.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby