Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhuOchranné známky

Ochrannou známkou může být dle zákonné definice „jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, osobní jména, barvy, kresby, písmena, číslice, tvary výrobků nebo jejich obaly, pokud jsou způsobilé odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiné osoby“. Úprava ochranných známek je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, v platném znění.

Jde tedy o grafické označení (jako ochrannou známku nelze zapsat například zvukové označení), které je spojeno s konkrétní službou nebo výrobkem a je dostatečně odlišitelné od již zapsaných ochranných známek pro podobné služby či výrobky. Bez propojení s výrobkem či službou by samotná ochranná známka nemohla existovat!

Jak podat přihlášku

Stejně jako ostatní přihlášky práv průmyslového vlastnictví se i přihláška ochranné známky podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. Lze tak učinit prostřednictvím on-line podání nebo formuláře podaného u Úřadu (osobně, poštou či elektronicky) Přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba. Přihláška se může týkat pouze jedné ochranné známky.

Mezi náležitosti, které musí přihláška ochranné známky obsahovat, patří:

  • a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
  • b) jméno a příjmení spolu s adresou trvalého pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu přihlašovatele; případně obchodní firma a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba;
  • c) údaje o případném právním zástupci;
  • d) seznam výrobků, pro něž se požaduje zápis ochranné známky;
  • e) znění či vyobrazení ochranné známky

Dále musí přihlašovatel za podání přihlášky zaplatit správní poplatek ve výši 5000 Kč (kompletní seznam správních poplatků souvisejících s ochrannou známkou naleznete na webových stránkách ÚPV), který je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky.

Pokud tak přihlašovatel neučiní, je přihláška považována za nepodanou. Je důležité mít na pozoru, že Úřad průmyslového vlastnictví nezasílá výzvu k úhradě správního poplatku a lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit ani prominout!

Správní poplatek lze zaplatit jak na pokladně Úřadu, tak složenkou či převodem z účtu přihlašovatele na účet Úřadu. V případě úhrady na účet Úřadu je nutné uvést správné číslo přihlášky a variabilní symbol. Přihláška je vždy označena písmenem O, pomlčkou a jejím pořadovým číslem. Variabilní symbol se poté skládá z čísla 3, za kterým následuje pořadové číslo přihlášky. Číslo účtu Úřadu pro zaplacení správního poplatku za ochrannou známku je 3711-21526001/0710.

Příklad: Přihláška s pořadovým číslem 4242 má tedy číslo přihlášky. O-4242 a Variabilní symbolu: 34242.

Pokud je správní poplatek placen za novou přihlášku, jejíž pořadové číslo není plátci známo, lze uvést jako variabilní symbol pouze číslici 3. V takovém případě by ale měl být název účtu shodný se jménem přihlašovatele, případně jeho zástupcem. Pro lepší orientaci v platbách také Úřad doporučuje při platbě do poznámky uvést název Ochranné známky, případně jméno přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Seznam výrobků (nebo služeb), které chce přihlašovatel chránit ochrannou známkou, se v přihlášce uvede v pořadí tříd dle mezinárodních třídění výrobků a služeb (tzv. Niceské třídění, viz Třídníky).

Dnem, kdy přihlašovatel podá přihlášku ochranné známky, mu vzniká tzv. právo přednosti (priority) před každým, kdo by podal přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky později.

Tento institut využijete v případě, kdy si podáte přihlášku ochranné známky v některé z unijních zemí Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace (WTO) a následně budete chtít využít právo přednosti z této přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Toto právo však musí být uplatněno již v přihlášce a doloženo do 3 měsíců od jejího podání. Úřad na žádost vystaví doklad o přiznání práva přednosti (tzv. prioritní doklad).

Řízení o přihlášce

Úřad přihlášku podrobí nejprve formálnímu a následně věcnému přezkumu. Při formálním průzkumu zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti předepsané zákonem. Pokud tyto náležitosti nejsou splněny, vyzve Úřad přihlašovatele k jejich odstranění (dle zákona je minimální doba stanovená k odstranění nedostatků 15 dnů). V případě, že přihlašovatel nedostatky neodstraní, Úřad přihlášku odmítne.

Pokud je vše po formální stránce v pořádku, pokračuje Úřad věcným přezkumem. Pokud není přihlašované označení způsobilé zápisu podle zákona o ochranných známkách, Úřad přihlášku zamítne, případně zamítne pouze tu část, která není způsobilá.

Úřad přihlášku zamítne také v případě, že přihlašované označení obsahuje prvky již dříve zapsané ochranné známky, jež je zapsána pro jiného vlastníka a tyto prvky by mohly vést k záměně, nebo nemá-li prvek rozlišovací způsobilost, což by mohlo způsobit pochybnosti. Pokud však hodlá Úřad přihlášku zamítnout, musí dát přihlašovateli prostor k vyjádření se k důvodům, pro které tak učinil.

V případě, že jsou splněny zákonné požadavky na ochrannou známku a přihláška prošla formálním i věcným způsobem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.

Připomínky a námitky

Dokud není ochranná známka zapsána v rejstříku, může k ní každý podat připomínky, které zašle Úřadu průmyslového vlastnictví. K těmto připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky. Osoba, která připomínky podala, se však nestává účastníkem řízení o zápisu přeslušné ochranné známky.

Osoby uvedené v § 7 zákona o ochranných známkách (jedná se především o vlastníky starších ochranných známek) mohou ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky podávat námitky k zápisu ochranné známky. Námitky musejí být písemné a řádně odůvodněné spolu s uvedením důkazů. Namítající osoba také musí zaplatit správní poplatek. Pokud jsou námitky oprávněné, může řízení o nich vést až k zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Pokud bylo řízení o námitkách zastaveno, případně se žádné námitky neobjevily a přihláška vyhovuje požadavkům zákona, zapíše ji Úřad do rejstříku. Spolu se zápisem ochranné známky uvede Úřad den zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky. Skutečnost o zápisu ochranné známky také oznámí ve Věstníku. Účinky zápisu ochranné známky nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Právní ochrana

Ochranná známka platí 10 let ode dne podání přihlášky. Na žádost vlastníka ochranné známky ji lze po uplynutí této doby prodloužit vždy na dalších 10 let, a to bez omezení. Za každé prodloužení platnosti ochranné známky se platí správní poplatek.

O prodloužení ochranné známky lze požádat nejdříve 12 měsíců před koncem její platnosti, nejpozději však v den skončení její platnosti! I když zákon o ochranných známkách v § 29 odst. 2 stanovuje, že lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout, je ve čtvrtém odstavci uvedena výjimka, která vychází z Pařížské úmluvy – žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti. V takovém případě však budete platit dvojnásobný správní poplatek.

Vlastník se může vzdát nebo omezit rozsah všech nebo jen některých práv k ochranné známce. Musí tak učinit písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví. Účinky tohoto vzdání se nastanou dnem doručení prohlášení Úřadu a nelze je vzít zpět.

Úřad průmyslového vlastnictví může na návrh třetí osoby ochrannou známku zrušit, pokud:

  • a) nebyla bez řádných důvodů nepřetržitě užívána po dobu 5 let;
  • b) stala se označením v obchodě obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána;
  • c) stala se v důsledku užívání jejím vlastníkem klamavou vůči veřejnosti.

Úřad může na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásit ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6 zákona o ochranných známkách, případně na návrh osoby uvedené v § 7 zákona o ochranných známkách, pokud byla zapsána v rozporu s tímto ustanovením. Pokud byla ochranná známka prohlášena za neplatnou, hledí se na ní, jako by nebyla zapsána nikdy.

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou i na zrušení ochranné známky se podává písemně spolu odůvodněním a přiloženými důkazy a také zaplaceným správním poplatkem. Vlastník ochranné známky má právo se na výzvu Úřadu k návrhu vyjádřit. 

Proti rozhodnutí Úřadu lze do 1 měsíce od doručení podat rozklad, který má odkladný účinek. Rozklad se považuje za podaný až ve chvíli, kdy je zaplacen i správní poplatek! Lhůtu nelze prodloužit ani prominout. K rozkladu musí být Úřadu podáno i věcné odůvodnění, které musí být Úřadu předloženo do 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Ani tuto lhůtu nelze prodloužit či prominout.

Přihláška ochranné známky do zahraničí

Ochrannou známku lze na evropské úrovni chránit přihláškou ochranné známky Evropské unie. Tuto přihlášku lze podat pouze u EUIPO, a to buď skrze elektronické podání, nebo doručením v listinné podobě. Přihláška může být podána v českém jazyce, v takovém případě ale musí být jako druhý jazyk uveden jeden z pěti úředních jazyků EUIPO.

Pokud bude ochranná známka zapsána, bude platná ve všech stávajících (i budoucích) státech Evropské unie. Její platnost bude 10 let a bude možné ji neomezeně obnovovat vždy na dalších 10 let.

Druhým způsobem, jak zapsat ochrannou známku v zahraničí, je Mezinárodní ochranná známka, jejíž základ vychází z Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranné známky a Protokolu k této dohodě. Dle této dohody lze požadovat zápis ochranné známky ve vybraných či ve všech státech Madridské dohody.

Žádost o zápis ochranné známky se podává u ÚPV na základě přihlášky nebo na základě dřívějšího zápisu ochranné známky v ČR. Je nutné, aby byla ochranná známka zapsána nejprve na národní úrovni, až poté je možné ji zapsat i jako mezinárodní ochrannou známku. Také je třeba spolu s mezinárodní přihláškou zaplatit správní poplatek. Po následném posouzení mezinárodní přihlášky zapíše Mezinárodní úřad známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek a oznámí zápis této známky úřadům všech států, které byly v přihlášce vyznačeny.

Úřady těchto států mají následně 1 rok na to, aby zápis předmětné ochranné známky případně odmítly, pokud by v něčem odporovala jejich vnitrostátním předpisům. Pokud je ochranná známka zapsána, doba její ochrany je 10 let od data zápisu. Tuto dobu lze vždy následně prodloužit na dalších deset let a to bez omezení.

Podrobnější informace k registraci ochranných známek naleznete v článku Ochranné známky – Jak zaregistrovat ochrannou známku?

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby