Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

Evropská unie aktivně vyjednává s řadou třetích zemí o uzavření preferenčních dohod usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.

Preferenční obchodní dohody uzavírané v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), resp. na základě ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jsou všeobecně považovány za prostředek k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry. Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném obchodě vyššího stupně liberalizace ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod (MFN).

Dále uvedené preferenční obchodní dohody jsou ve vyjednávání a jejich stav odpovídá lednu 2018.

Obsah:

Probíhající jednání

Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) – Asociační dohoda obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o FTA, která byla zahájena v r. 1999, byla v r. 2004 pozastavena pro nedostatečnost nabídky ze strany Mercosuru. V květnu 2010 byla jednání znovu obnovena, ale kvůli politické pozici Argentiny později znovu zastavena.

V rámci Summitu EU–CELAC v červnu 2015 došlo k setkání s ministry obchodu uskupení Mercosur a byla oživena myšlenka sjednání FTA. Politickou podporu jednáním projevily dvě největší ekonomiky regionální organizace Argentina i Brazílie. EU obdržela nabídku Mercosuru v květnu 2016.

V polovině října 2016 proběhlo první kolo vyjednávání mezi EU a Mercosurem od roku 2012. Zatím poslední kolo se uskutečnilo v brazilském hlavním městě na začátku listopadu 2017. Další rozhovory se uskutečnily na přelomu listopadu a prosince v Bruselu a v rámci Ministerské konference WTO v Buenos Aires. Dohoda by měla být dokončena na začátku roku 2018. 

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje obnovení vyjednávání o FTA s Mercosurem a vítá výměnu nabídek z května 2016.

ČR má velký zájem o vyjednávání dohody, zejména o kvalitní závazky v následujících oblastech: automobilový průmysl, nákladní automobily, energetika, produkty z kaučuku, umělá hmota, železné a ocelové produkty, elektrotechnický a elektronický průmysl, železniční průmysl, strojírenství (obráběcí stroje, filtrační zařízení, chladící zařízení), těžební průmysl, obranný průmysl, zdravotnická technika a přístroje k měření, sklářský průmysl, textilní a oděvní průmysl a hudební nástroje.

Co se týče zemědělských položek – vývozy do MRC jsou nejvýznamnější u položek: pektiny, lepek, pivo, slazené minerální vody, destilované alkoholické nápoje a produkty živočišného původu. Defenzivním zájmem je dovoz etanolu z Brazílie.

Mexiko – Modernizace Globální dohody obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V květnu 2016 byl schválen mandát pro vyjednávání. Zatím poslední, sedmé kolo, proběhlo v polovině prosince, jednání probíhala i na začátku ledna 2018. Cílem je dokončit jednání co nejdříve.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

Podpora modernizace dohody, prioritou je zpřehlednění celních procedur, liberalizace veřejných zakázek a spolupráce v energetice.

Chile – Modernizace Asociační dohody obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Mandát pro vyjednávání byl schválen v listopadu 2017, kdy se také uskutečnilo první kolo jednání. Druhé kolo proběhlo v polovině ledna 2018.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

Podpora modernizace Asociační dohody, hlavními zájmy je ochrana GIs a snížení cel u zemědělských produktů; zlepšení přístupu na trh s veřejnými zakázkami a službami, odstranění netarifních překážek obchodu.

ASEAN (Singapur, Malajsie, Vietnam, Thajsko, Filipíny, Indonésie) – DCFTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Po neúspěšném vývoji jednání ve formátu region–region (od roku 2007) se EU v prosinci 2009 rozhodla pokračovat v jednání bilaterálně se zeměmi ASEAN, které o to projeví zájem.

 • Singapur – viz níže (jednání, která jsou dokončena)
 • Vietnam – viz níže (jednání, která jsou dokončena)
 • Thajsko – jednání zahájena v březnu 2013, proběhla tři kola. V důsledku vnitropolitické situace v Thajsku byla jednání pozastavena, a to až do dubna 2014, kdy proběhlo čtvrté setkání signalizující obnovení jednání. Vzhledem k vnitropolitické situaci se však žádné další kolo neuskutečnilo. Z důvodu dalšího zhoršení politické situace se zatím o FTA mohou vést pouze jednání na technické úrovni.
 • Malajsie – jednání zahájena v roce 2010. Sedmé kolo jednání proběhlo v dubnu 2012. Od posledního kola jednání stagnují vzhledem k nedostatečným ambicím ze strany Malajsie.
 • Filipíny – jednání začala v květnu 2016. Druhé kolo vyjednávání proběhlo v únoru 2017. Termín dalšího kola vyjednávání zatím nebyl stanoven vzhledem k současné lidskoprávní situaci.
 • Indonésie – jednání zahájena v září 2016, druhé vyjednávací kolo se uskutečnilo na konci ledna 2017. Druhé kolo se stejně jako s Filipínami věnovalo textovým návrhům v jednotlivých oblastech. Třetí kolo proběhlo v září 2017, termín čtvrtého kola vyjednávání je stanoven na začátek února 2018. Všechny nové dohody by se měly svou podobou blížit smlouvám s dalšími členy ASEAN, aby bylo možné v budoucnu sjednat dohodu s celou organizací.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty, odstranění netarifních překážek obchodu, harmonizace standardů a norem, ochrana práv k duševnímu vlastnictví s důrazem na chráněná zeměpisná značení (GIs) ČR,
 • ambiciózní závazky v oblasti služeb (doprava, IT, služby pro podniky, cestovní ruch, finanční a obchodní sektor, environmentální služby); opatrný přístup je naopak žádoucí u poskytování služeb prostřednictvím dočasného pobytu fyzických osob.

Čína – PCA (Dohoda o partnerství a spolupráci s obchodní částí)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o PCA jsou v této chvíli velmi zpomalena, ne-li přímo zastavena. Celkem je nyní dohodnuta cca čtvrtina kapitol, další čtvrtina je rozpracována. Zbývající polovina nicméně obsahuje nejdůležitější kapitoly, na kterých se bude velmi obtížné dohodnout.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • odstraňování obchodních i investičních překážek, (např. nadměrné a duplicitní technické regulace a certifikace), usnadnění přístupu na trh v oblasti veřejných zakázek, důsledná ochrana práv k duševnímu vlastnictví, transparentnost v legislativě

Čína – Dohoda o ochraně Gis

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V červnu 2014 proběhlo 10. vyjednávací kolo o dohodě o ochraně zeměpisných označení (GIs). Po dvou technických jednáních se v listopadu 2016 uskutečnilo další formální jednací kolo, na které navázalo další vyjednávací kolo v květnu 2017. Na začátku června 2017 byl představen seznam obsahující přibližně 100 GIs, jejichž ochrana bude zajištěna ihned po vstupu dohody v platnost. Přes závazek obou stran dokončit dohodu co nejdříve, nebyla jednání dosud finalizována. 

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje sjednání dohod mezi EU a Čínou o ochraně zeměpisných označení (GIs).

Čína – Dohoda o investicích

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Ve druhé polovině listopadu 2013 bylo zahájeno vyjednávání o samostatné dohodě o investicích, která bude obsahovat nejen ochranu investic, ale také přístup na trh pro investice a služby. 16. kolo vyjednávání proběhlo v prosinci 2017.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje zahájení sjednávání dohody o ochraně investic, jejímž cílem je zajistit dlouhodobý přístup českých/evropských investorů k čínskému trhu a zajistit jejich silnou ochranu

Myanmar – Dohoda o investicích

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V březnu 2014 byla zahájena jednání o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem. V červnu 2016 Rada EU přijala strategické závěry vůči vztahům k Myanmaru, v nichž podporuje dokončení investiční dohody. V prosinci 2016 se uskutečnilo 4. kolo jednání; podařilo se dosáhnout shody nad velkou částí textu dohody, který bude založen převážně na EU návrhu. Jednání jsou blízko dokončení, otázkou je nyní načasování dojednání vzhledem k aktuální lidskoprávní situaci.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • navázání na investiční projekty v minulosti, zlepšení podmínek pro EU investory.

Euromed (Unie pro Středomoří – Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Alžírsko) – Dohody vedoucí k vytvoření společného výkonnějšího a modernějšího systému politické, bezpečnostní a hospodářské spolupráce/ DCFTA jako součást asociační dohody

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Dané státy (s výjimkou Sýrie) mají s EU uzavřené Asociační dohody, které však převážně pokrývají jen obchod se zbožím. Zároveň se vyjednává o následujících sektorových dohodách:

 • liberalizace služeb: Diskuze v letech 2006–2007 se odehrávaly na regionální Eurostředomořské úrovni. Bilaterální negociace pak odstartovaly v roce 2008 s Marokem, Egyptem, Tuniskem a Izraelem. Kromě Maroka je však pokrok v jednání jen velmi pozvolný. 
 • další liberalizace zemědělských a rybářských produktů: uzavřena s Jordánskem, Izraelem, Libanonem, Egyptem a Marokem. Negociace dále pokračují s Izraelem a Palestinou s cílem je uzavřít s ostatními středomořskými partnery co nejdříve.
 • mechanismus řešení sporů: jednání uzavřena s Tuniskem (2009), Libanonem, Marokem, Egyptem (2010), Jordánskem (parafováno 2009), probíhají jednání s dalšími – Izraelem, Palestinou. 
 • Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA): Dohoda podepsána v květnu 2010 s Izraelem (pro farmaceutický sektor) a v platnost vstoupila v lednu 2013, Zároveň pokračují vyjednávání s dalšími středomořskými partnery.

V prosinci 2011 byl schválen Návrh doporučení Komise Radě EU na zahájení bilaterálních jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem o aktualizaci výše zmíněných asociačních dohod s cílem založit Prohloubenou a komplexní oblast volného obchodu (DCFTA) s těmito zeměmi. Jednání budou zahájena individuálně s jednotlivými státy poté, co tyto splní příslušné ekonomické a politické podmínky. Výše zmíněné sektorové dohody budou přímo součástí jednotlivých DCFTA, pokud nebudou uzavřeny dříve než tyto.

Zatím bylo v únoru 2013 zahájeno jednání s Marokem, poslední čtvrté vyjednávací kolo se uskutečnilo na začátku dubna 2014, nyní jednání stagnují.

V případě Tuniska byla jednání o DCFTA zahájena v říjnu 2015, první kolo proběhlo v dubnu 2016, na začátku února 2017 poté následovalo technické kolo. Jednání jsou založena na textech EU, cílem je získat počáteční zpětnou vazbu Tuniska. Pro Tunisko je klíčové obdržet od EU závazek pomoci a technické asistence při vyjednáváních. Druhé kolo jednání je plánováno na začátek roku 2018.

V rámci pravidelného jednání Asociačního výboru, si v březnu 2016 Alžírsko vyžádalo vyhodnocení asociační dohody po 10 letech od vstupu v platnost. Dohodu považuje za nevyváženou, EU naopak upozorňuje na protekcionismus Alžírska.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se Středomořskými zeměmi, cílem je zejména zlepšit slabiny současné spolupráce, které nejsou ošetřeny ve stávajících Asociačních dohodách jako zlepšení přístupu na trh ve službách, veřejných zakázkách a zlepšení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví. 

Ázerbájdžán – Nová komplexní dohoda nahrazující současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (PCA)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V listopadu 2016 byl schválen mandát pro jednání, která byla zahájena v únoru 2017. Zatím poslední, druhé, kolo se uskutečnilo v září 2017. Vzhledem k členství Ázerbájdžánu v Eurasijské ekonomické unii bude dohoda, obsahující ustanovení k obchodu, nepreferenční, tedy nebude upravovat výši cel pro vzájemný obchod zbožím.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • eliminace široké škály netarifních bariér, klíčové je sblížení regulatorních systémů,
 • odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních a fytosanitárních opatření (zároveň ale ČR podporuje zachování stávajících standardů EU zejména v oblasti ošetřování masa) přístup na trh s veřejnými zakázkami (rovné postavení s domácími dodavateli a co nejširší přístup na všechny úrovně zadavatelů: národní, regionální i místní).

• Témata: TTIP | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme