Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

Jednání, která jsou dokončena, dohody se připravují k ratifikaci

Japonsko – FTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Mandát pro jednání byl schválen v listopadu 2012, jednání zahájeno v březnu 2013.

18. kolo vyjednávání proběhlo v dubnu 2017. 6. července se konal summit EU–Japonsko, který vedl k dosažení dohody o hlavních prvcích dohody (dohoda odstraňuje většinu cel unijních vývozů, otevírá japonský trh pro import klíčových zemědělských položek z unijních států, dále nastavuje vysoké standardy v oblasti práce či životního prostředí. Dne 8. 12. 2017 bylo oznámeno dokončení dohody, následovat bude právní čištění a překlad do všech oficiálních jazyků EU. V platnost by dohoda měla vstoupit do roku 2019. Současně dále probíhají vyjednávání v oblasti ochrany investic a systému investičního soudu (ICS).

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

  • liberalizace obchodu – vzhledem k již existujícímu nízkému celnímu zatížení (s výjimkou některých zemědělských produktů) se jedná především o odstraňování netarifních překážek, dále akceptování mezinárodních norem a standardů ze strany Japonska a zjednodušení schvalovacích procedur, zlepšení přístupu k veřejným zakázkám.

ASEAN (Singapur)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V březnu 2010 bylo zahájeno jednání o DCFTA, v polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát i k jednání o kapitole o ochraně investic. Jednání (s výjimkou investiční kapitoly) byla ukončen a v prosinci 2012 a text byl parafován v září 2013. V polovině října 2014 byla dokončena jednání o investiční kapitole, která byla parafována v květnu 2015.

V červenci 2015 EK předložila Soudnímu dvoru EU žádost o posudek v otázce kompetencí (tzn., zda je dohoda výlučná, či smíšená). Soudní dvůr EU vydal posudek v květnu 2017, podle kterého je celá dohoda, kromě ustanovení k nepřímým investicím a mechanismu řešení investičních sporů, ve výlučné pravomoci EU.

ASEAN (Vietnam) – DCFTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Bilaterální jednání EU–Vietnam byla zahájena v červnu 2012. V polovině července 2015 proběhlo 14. kolo jednání, které bylo zároveň kolem posledním. Bylo dosaženo komplexní dohody, jejíž finální text byl publikován v únoru 2016. Nyní probíhá překlad do všech oficiálních jazyků EU a vietnamštiny. Poté bude dohoda připravena k podpisu. Vstup v platnost se předpokládá na konci roku 2018. Dohoda bude pravděpodobně rozdělena do dvou částí – obchodní dohoda ve výlučné kompetenci EU, investiční ve sdílené pravomoci EU a členských států.

Arménie – DCFTA jako součást Asociační dohody

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o DCFTA s Arménií, která byla součástí Asociační dohody, začala v únoru 2012. V listopadu 2013 (kdy byla parafována dohoda s Moldavskem a Gruzií) Arménie od parafování ustoupila a rozhodla se z politických důvodů připojit k Eurasijské ekonomické unii. Mandát pro vyjednávání o nové formě bilaterální obchodní spolupráce s EU byl schválen v říjnu 2015. Jednání o tzv. Rámcové dohodě byla oficiálně zahájena na začátku prosince 2015. Vyjednávání byla uzavřena v únoru 2017, dohoda byla podepsána na summitu Východního partnerství dne 24. 11. 2017.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

  • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty, odstranění netarifních překážek obchodu, harmonizace standardů a norem, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, zlepšení podnikatelského prostředí – posílení vymahatelnosti práv investorů, transparentnosti a hospodářské soutěže, přístup k veřejným zakázkám, zejm. oblast energetický sektor, stavebnictví a IT.

• Témata: TTIP | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme