Smlouvy

Vzorová kupní smlouva

Poznámka: V kupní smlouvě jsou kurzívou vepsány vysvětlující komentáře.

Smlouva o koupi movité věci

Pan Josef Prodávající, nar. 1. 1. 1968
bytem U Dubu 114, 140 00 Praha 4

(dále jen „Prodávající“)

a

Pan František Kupující, nar. 31. 12. 1976
bytem Hlavní 62, 150 00 Praha 5

(dále jen „Kupující“)

V úvodu kupní smlouvy (a obecně jakékoliv smlouvy) je třeba přesně definovat smluvní strany.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Článek 1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem notebooku zn. Notebook (dále jen „Notebook“). Příslušenství Notebooku je tvořeno bezdrátovou myší a bezdrátovou klávesnicí značky Klávesnice.

Článek 1 obsahuje vymezení předmětu kupní smlouvy, což je jedna z podstatných náležitostí smlouvy. Tento článek vymezuje, co se bude prodávat. Příslušenství jsou vedlejší věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly trvale užívány spolu s věcí hlavní – v našem příkladu například myš a klávesnice jsou určeny k trvalému užívání spolu s notebookem.

Článek 2
Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícímu Notebook i s příslušenstvím do jeho výlučného vlastnictví a Kupující Notebook i s příslušenstvím do svého výlučného vlastnictví přijímá za podmínek dále uvedených v této smlouvě a zavazuje se zaplatit kupní cenu.

Článek 2 obsahuje vlastní projevy vůle obou smluvních stran Notebook prodat a koupit.

Článek 3

  1. Kupující a Prodávající se dohodli na kupní ceně za Notebook včetně příslušenství ve výši 15 000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých).
  2. Prodávající tímto potvrzuje, že při podpisu této kupní smlouvy obdržel od Kupujícího zálohu na kupní cenu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých). Zbytek kupní ceny ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu nejpozději do 15. 2. 2018.
  3. Vlastnické právo k Notebooku a příslušenství přejde na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny.
  1. Článek 3 obsahuje v odstavci 1 určení kupní ceny, což je další podstatná náležitost smlouvy. Kupní cena musí být v kupní smlouvě přesně určená nebo musí být podle smlouvy určitelná.
  2. V odstavci 2 se řeší, jak bude kupní cena zaplacena. Smluvní strany si mohou dohodnout v zásadě libovolný způsob zaplacení kupní ceny. Může být placeno najednou či ve splátkách, může být stanovena povinnost platit na bankovní účet či jiným způsobem.
  3. Odstavec 3 obsahuje tzv. výhradu vlastnictví. Výhrada vlastnictví musí být sjednána ve smlouvě. Kupující se v tomto případě stane vlastníkem Notebooku až ve chvíli, kdy doplatí Prodávajícímu zbývajících 10 000 Kč. Nebezpečí nahodilé zkázy na věci však na Kupujícího přechází předáním věci (v našem případě při podpisu smlouvy), není-li sjednáno jinak. Pokud by tedy po podpisu smlouvy a předání Notebooku došlo ke krádeži Notebooku, závazek Kupujícího doplatit zbytek kupní ceny ve výši 10 000 Kč by trval nadále.

Článek 4

  1. Prodávající tímto prohlašuje, že si není vědom žádných vad, které by omezovaly funkčnost Notebooku. Kupující tímto potvrzuje, že se seznámil se stavem, v jakém se Notebook nachází ke dni podpisu této smlouvy a že jej v tomto stavu přijímá do svého výlučného vlastnictví.
  2. Smluvní strany tímto potvrzují, že při podpisu této smlouvy došlo současně k předání Notebooku (včetně příslušenství) Kupujícímu.
  1. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na vady Notebooku, pokud o nějakých ví. V odstavci 1 Prodávající prohlašuje, že o žádných vadách neví, Kupující současně prohlašuje, že zná stav (např. opotřebení atd.) Notebooku a je s ním srozuměn.
  2. Ustanovení odstavce 2 slouží jako písemné potvrzení, že došlo k předání Notebooku.

Článek 5

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly a že tato smlouva odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Článek 5 obsahuje standardní závěrečná ustanovení, jež v různých podobách obsahuje většina smluv uzavíraných podle občanského zákoníku.

V Praze dne …………..

Podpis (Josef Prodávající)

Podpis (František Kupující)

Není nezbytně nutné, aby smlouva obsahovala datum jejího uzavření, ale je to velmi vhodné s ohledem na možné budoucí komplikace. Pokud by například Prodávající podepsal smlouvu dne 15. 1. 2018 a poté ji poslal poštou Kupujícímu a Kupující by ji podepsal až dne 18. 1. 2018, dnem uzavření smlouvy by bylo toto pozdější datum, neboť až tohoto dne se setkaly shodné projevy vůle smluvních stran.

Pokud není některá ze smluvních stran zastoupena, bude podepisovat smlouvu osobně.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme