Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Tento materiál je základním dokumentem, který byl v rámci Rady kvality ČR projednán s ústředními a dalšími správními úřady, nevládními organizacemi a hospodářskými a sociálními partnery a schválen ministrem průmyslu a obchodu. Předkládaný dokument „Strategie“ je výchozím materiálem pro další rozvoj, realizaci a konkretizaci politiky podpory kvality v České republice v daném období.1. Východiska

Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-NPK) byla v usnesení vlády č. 458/2000 definována jako souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů k ovlivňování kvality výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích.

Řízením NPK bylo pověřeno MPO, jehož představitel byl jmenován předsedou Rady ČR pro jakost.

Co se podařilo:

 • Vytvořit strukturu řídící – Rada ČR pro jakost (dnes Rada kvality ČR) se sekretariátem Rady (MPO) a strukturu výkonnou – Národní informační středisko pro podporu jakosti – NIS-PJ (Česká společnost pro jakost) – dnes Národní informační středisko podpory kvality – NIS-PK;
 • Vytvořit strukturu Odborných sekcí Rady kvality ČR – (Příloha č. 1);
 • Vytvořit informační základnu pro podnikatele a veřejnost (www.npj.cz);
 • Realizovat řadu aktivit k podpoře konkurenceschopnosti českých firem:
  • Přijmout Chartu kvality ČR – (Příloha č. 2);
  • Realizovat Program Česká kvalita, zaměřený na podporu malých a středních podniků i spotřebitelů. (Příloha č. 3);
  • Vyhlašovat Národní cenu kvality ČR (Příloha č.4) jako nejvyšší ocenění organizací v oblasti managementu a zabezpečovat veškeré potřebné činnosti s Cenou spojené. Podporovat další ocenění v oblasti kvality (Cena kvality v sociální péči, Ceny kvality ministra vnitra);
  • Vyhlašovat Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost – CSR (Příloha č. 5);
  • Vytvořit podklady pro Cenu hejtmana za CSR a doporučovat hejtmanům její vyhlašování (Příloha č. 5);
  • Podporovat certifikaci ISO 9001, zároveň však zdůrazňovat, že certifikace je pouze prvním krokem ke kvalitě, a poukazovat na některé nekalé praktiky, které snižují efektivnost a věrohodnost certifikace;
  • Vydávat publikace (vydáno celkem 81 publikací, z toho 49 v publikační řadě Průvodce řízením kvality – ze strany podnikatelů i veřejného sektoru kladné ohlasy);
  • Vypisovat projekty podpory kvality řešící naléhavé problémy, které se při rozvoji aktivit k podpoře kvality vyskytují. Příklady – příručka Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – notifikováno EK, publikace CAF 2002, CAF 2006, CAF CZ 2009….;
 • Prakticky zahájit v ČR realizaci programů zvyšování kvality ve veřejné správě (ISO 9001, model CAF);
 • Spolupracovat při vydávání dalších publikací i normativních dokumentů;
 • Spolupracovat při podpoře kvality v obranném průmyslu;
 • Podporovat akce celostátního významu (mezinárodní konference Jakost 20xx – Ostrava, Enviro Kladno, Manažer roku, Národní cena za design);
 • Vyhlašovat listopad Měsícem kvality včetně Evropského týdne kvality v ČR (čtvrtek ve 2. týdnu v listopadu – Světový den kvality);
 • V rámci možností rozpočtu realizovat úspěšně PR aktivity (5-6 tiskových konferencí ročně apod.).

V činnosti Rady za minulé období lze tedy najít mnoho pozitivních momentů [Národní cena ČR za jakost (dnes Národní cena kvality ČR), Program Česká kvalita, realizace konkrétních projektů, informační systém, vydávání publikací atd.], na druhou stranu přetrvávají i slabší stránky, jako např. málo účinná koordinace spolupráce Rady s některými resorty a podnikatelskými svazy, nedostatečné kapacity a zdroje pro realizaci všech stanovených cílů NPK a některé další problémy, na jejichž postupné odstraňování se též zaměřuje předložená Strategie NPK na období 2011 – 2015.

Doporučujeme