Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 20152. Cíle Strategie

A) Poslání

Národní politika kvality jako koordinační aktivita, podporující a propagující udržitelnou kvalitu života v České republice a její konkurenceschopnost.

B) Vize

Spoluvytvářet v České republice prostředí, ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti i jednotlivých občanů.

C) Předpoklady uznání a proveditelnosti

 • Nové usnesení vlády ČR -> schválení, kontrola plnění
 • Záštita Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – projednání, sledování
 • Konsensus a aktivní účast všech realizátorů
 • Pozitivní vnímání občanskou i odbornou veřejností
 • Vysoká prestiž Národní ceny kvality ČR i jejího slavnostního předávání.

D) Společný rámec

 • Legislativa a politiky Evropské unie (např. Integrované hlavní směry strategie „Evropa 2020“)
 • Legislativa a politiky České republiky
 • Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
 • Strategie celoživotního vzdělávání
 • Charta kvality ČR

E) Základní cíl

Růst kvality života v České republice

Tento cíl formulujeme jako proces změn, v němž se využívání zdrojů, výchova a vzdělávání, orientace investičního a technického rozvoje, jakož i vývoj institucionálních struktur a vzájemné chování institucí i občanů budou uvádět do souladu se současnými i budoucími potřebami společnosti v ČR zejména se zaměřením na:

 • podporu „inteligentního růstu“, opírajícího se o znalosti a inovace a podporovaného zvyšováním kvality vzdělávání, přístupem ke vzdělávání pro všechny a napomáháním přerodu nových myšlenek v inovativní produkty a služby;
 • podporu „udržitelného růstu“ rozvojem konkurenceschopné ekonomiky, účinně a hospodárně využívající zdroje, spravedlivě rozdělující náklady a výnosy, uplatňující moderní postupy a technologie, akcentující aspekt ekologické šetrnosti;
 • podporu „růstu bez sociálního vylučování“ vytvářejícího soudržnou společnost, v níž šanci k zapojení do trhu práce a příležitost důstojného života dostává každý občan systematickým odstraňováním nebezpečí sociálního vyloučení handicapovaných vrstev obyvatelstva především prostřednictvím kvalitní výchovy k získání kvalifikace pro trh práce, prostřednictvím investic k odstraňování regionální a strukturální nezaměstnanosti, prostřednictvím dobře zacílené rekvalifikace a efektivního systému sociální ochrany.

F) Strategické záměry národní politiky kvality

Uvedené strategické záměry představují z pohledu Rady kvality ČR přehled nejdůležitějších aktivit, kterými by se měly resorty, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve své každodenní práci ve vztahu ke kvalitě prioritně zabývat. Pozice Rady je v tomto směru iniciační, koordinační a poradenská, Rada nezasahuje jednotlivým aktérům do jejich kompetencí, ale zajišťuje synergii uvedených aktivit. (poznámka – řazení oblastí nevyjadřuje jejich význam.)

1. Vzdělávání a osvěta

 • Základní vzdělání – morálka, etika, občanské vědomí, výchova k toleranci, ke kvalitě vztahů mezi jednotlivci i skupinami obyvatel
 • Odborné – podpora výuky řemesel a specializovaného odborného vzdělávání
 • Středoškolské – kvalita jako prostředek uplatnění společenského i na trhu práce
 • Vysokoškolské – zejména rozvoj technického vzdělání. Další vzdělávání (mimoškolní včetně podnikového) – nová kvalita – národní soustava povolání a kvalifikací, kvalita v dalším profesním vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb.
 • Standardy kvality (ISO, CAF, CQAF, EFQM, ISO 26000 Návod pro společenskou odpovědnost organizací)

2. Věda, výzkum a inovace

 • Efektivní spolupráce výzkumných pracovišť a vysokých škol
 • Rozšiřování výsledků výzkumu větší podporou aplikovaného výzkumu a jeho realizace v běžné praxi
 • Péče o kvalitu jako zdroj inovací a informací

3. Podnikání (v pojetí všech oblastí a druhů podnikání)

 • Etika v podnikání – CSR (Společenská odpovědnost organizací – hodnocení)
 • Kvalita jako krédo podnikatele, komplexní kvalita (kvalita všech činností firmy)
  • ověřování kvality výrobků a služeb – certifikace (integrované systémy)
  • značky kvality (Program Česká kvalita)
  • Národní cena kvality – prestiž, konkurenceschopnost
  • Kvalita na míru firmy (malé firmy, řemesla)
  • využívání technických norem a pravidel správné praxe
  • kvalita vztahů se zákazníkem
 • Péče o lidské zdroje
 • Vývoj, inovace
 • Konkurenceschopnost (model EFQM, Ballance Scorecard, Six Sigma, benchmarking)
 • Uvádění výrobků na trh při dodržení předepsaných postupů posuzování shody a kontrola při jejich používání/provozu
 • Podpora OSVČ (při hledání práce i zakázek)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců (bezpečné pracoviště)

4. Zemědělská výroba, výroba potravin, lesnictví

 • Rozvoj venkova
 • Podpora výroby kvalitní a konkurenceschopné zemědělské produkce (certifikace)
 • Podpora výroby a prodeje bezpečných potravin, kvalitativní schémata pro potraviny v rámci EU a jejich využití v rámci ČR (certifikace, program Klasa)
 • Propagace tuzemských surovin a produktů
 • Šetrnost k životnímu prostředí (biotechnologie, biopotraviny). Podpora systémových opatření k zavádění uzavřených materiálových cyklů – příklad: likvidace zemědělských odpadů v bioplynových jednotkách
 • Ekologicky přijatelné hospodaření v lesích (certifikace)
 • Ekologické zemědělství

5. Ochrana životního prostředí

 • Šetrnost k prostředí počínaje občany a konče velkými korporacemi
 • Energetická a materiálová účinnost (využití EN 16001)
 • Ochrana zemědělského půdního fondu, využívání brownfields
 • Odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace)
 • Vodní hospodářství, odpadní vody
 • Ochrana ovzduší
 • Snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign)

6. Energetika

 • Dostupnost energií (ceny, vztahy ke spotřebitelům)
 • Bezpečnost a kvalita v energetické soustavě
 • Kvalitní a úsporné zhodnocování primárních zdrojů
 • Bezpečná jaderná energetika

7. Obchod a cestovní ruch

 • Bezpečnost a kvalita zboží – ověřování kvality (hračky, obuv, textilní výrobky, elektrické přístroje a nářadí, nábytek, potraviny, použitá vozidla)
 • Internetový obchod (bezpečnost, důvěryhodnost, ochrana dat)
 • Ověřování kvality privátních značek – dokladování
 • Kultura stánkového prodeje – dodržování zákonných ustanovení
 • Značky kvality pro obchod (značka Q21 apod.)
 • Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvality služeb, zvýšením důvěryhodnosti, a to realizací Národního systému kvality služeb cestovního ruchu
 • Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu
 • Uvádění výrobků na trh

8. Doprava

 • Kvalita služby (veřejná i privátní doprava osob)
 • Zlepšování dopravní infrastruktury – silnice, dálnice, železnice
 • Propagace hromadné dopravy
 • Bezpečnost, kvalita vozového parku (STK, emise)
 • Šetrnost k životnímu prostředí (znečišťování, hluk)
 • Podpora certifikace

9. Péče o zdraví občanů

 • Bezpečnost a kvalita péče
 • Posílení účasti a práv pacientů v procesu zdravotní péče
 • Standardy zdravotní péče, akreditace a certifikace ve zdravotnictví
 • Ekonomika činností ve zdravotnictví
 • Léková politika – ohled na pacienta
 • Podpora zdraví a zdravého životního stylu
 • Bezpečnost potravin a pokrmů (hygienická služba)
 • Analýza a zpracování společného metodického doporučení MZ a MPSV pro ošetření problematických oblastí a situací, souvisejících se zajišťováním kombinované zdravotní a sociální péče (péče o seniory, péče o osoby s duševním onemocněním)
 • Podpora občanské angažovanosti a sociální soudržnosti (dobrovolnické programy)

10. Sociální služby

 • Kvalita úrovně, dostupnost a kapacity poskytovaných služeb
 • Ověřování kvality – hodnocení standardů kvality sociálních služeb
 • Oceňování za kvalitu v sociálních službách
 • Ochrana práv uživatelů
 • Odbornost pracovníků – vzdělávání, kvalifikace a rekvalifikace
 • Naplňování principu sociálního začleňování
 • Transformace ústavní péče a podpora komunitních služeb

11. Veřejná správa

 • Kvalita výkonu správy (efektivní stát, inteligentní stát, e-Government)
 • Snižování administrativní a regulatorní zátěže
 • Ověřování kvality (CAF, ISO, EFQM apod.)
 • Využívání akreditace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008
 • Dobrá praxe (benchmarking, benchlearning)
 • Podpora dobrovolných aktivit ve zvyšování kvality veřejné správy (Zdravé město, místní Agenda 21 atd.)
 • Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy

12. Ochrana spotřebitele, právo

 • Spolupráce subjektů působících v ochraně spotřebitele
 • Informovanost spotřebitelů
 • Informovanost a odpovědnost subjektů trhu (kvalita jako tržní výhoda)
 • Hájení oprávněných zájmů spotřebitelů
 • Vymahatelnost práva, principy právního státu
 • Mimosoudní vyrovnání včetně rozhodčího řízení
 • Značky kvality – seriozní a ostatní – osvěta
 • Zkvalitnění právních předpisů a technických norem, souvisejících s obecnou bezpečností a ochranou spotřebitele, a posilování zapojení spotřebitelů do standardizace
 • Podpora nákupní volby s prvky deklarované kvality, hodnocení kvality služeb
 • Zodpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, technické požadavky na stanovené výrobky, jednotnost a správnost měření a měřidel
 • Zabezpečení služeb odborných autorizovaných či akreditovaných pracovišť při posuzování shody v dobrovolné sféře

13. Kultura

 • Snižování negativních dopadů komercionalizace
 • Kultivace veřejných sdělovacích prostředků
 • Propagace NPK (veřejnoprávní televize, rozhlas)
 • Péče o kulturní dědictví, památky

14. Obrana

 • Státní ověřování jakosti (SOJ zákon č. 309/2000 Sb.) implementace i pro další odběratele (mimo MO) uvedené v zákoně, audity jakosti a „vojenská certifikace“ u podniků obranného a bezpečnostního průmyslu
 • Plnění závazků z členství v NATO (STANAG 4107), implementace standardů NATO do prostředí ČR a tvorba Českých obranných standardů
 • Podpora obranného a bezpečnostního průmyslu pro zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích

15. Finance a bankovní sektor

 • Stav veřejných financí
 • Rozpočtová kázeň
 • Bankovní služby a výše poplatků
 • Stabilita trhu
 • Zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva

16. Průmysl a stavebnictví

 • Kvalita vstupních materiálů a technologických procesů v průmyslu
 • Kvalita finálních výrobků průmyslové produkce
 • Důraz na kvalitu projektové dokumentace, aplikace “Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby“
 • Supervize kvality na stavbách
 • Audit kvality dokončené stavby (zejména u veřejných zakázek a staveb s finanční podporou)
 • Značka “Osvědčeno pro stavbu“, soutěže “Stavba roku“ a “Stavební firma roku“

Doporučujeme