Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 20153. Aktivity Rady kvality ČR na období let 2011 až 2015

3.1 Pro zlepšování podnikatelského prostředí a úspěšnost podnikání

 1. podporovat věrohodnost certifikací QMS (ISO 9001), EMS (ISO 14001), BOZP (OHSAS 18001), ISMS (bezpečnost informací), HACCP, ISO 22 000, GlobalGap, personální certifikace;
 2. rozvíjet programy Národní ceny kvality ČR (Czech National Quality Award) formou:

  • podpory zavádění modelu EFQM ve firmách (sebehodnocení, benchmarking),
  • aktivní propagace Národní ceny kvality (modely START, START PLUS, EXCELENCE),
  • spolupráce s agenturou CzechInvest,
  • propagace programů „Učíme se od druhých";
 3. rozšiřovat portfolio firem se značkami zapojenými v Programu Česká kvalita včetně programu KLASA;
 4. podporovat etiku v podnikání a programy společenské odpovědnosti organizací (CSR), zahájit ověřování „Zpráv CSR" třetí, nezávislou stranou (Korektní podnikání) a podporovat využívání dobrovolných nástrojů k realizaci environmentálních programů;
 5. více využívat pro práci Rady kvality ČR poznatky dozorových orgánů (ČOI, SZPI, ČIŽP, veterinární správa, hygiena, SÚIP a Úř OSK SOJ);
 6. podporovat rozvoj technické normalizace, metrologie a zkušebnictví v souladu s potřebami trhu;
 7. propagovat využívání modelů a nástrojů vedoucích k excelenci – EFQM, Six Sigma, Balance Scorecard, Kaizen, štíhlá výroba a další (IFS, BRC, GlobaGap);
 8. podporovat ve spolupráci s příslušnými resorty programy zvyšování a ověřování kvality a bezpečnosti výrobků, včetně technických podmínek uvádění výrobků na trh a jejich používání/provozu; zvláštní pozornost přitom věnovat zemědělské prvovýrobě a výrobě potravin a dodávkám výrobků a služeb určených pro zajištění obranyschopnosti státu;
 9. podporovat rozvoj akreditace a národní akreditační systém ČR představovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA); využívat akreditaci jako nástroj ověřování odborné způsobilosti všude tam, kde je to vhodné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008";
 10. propagovat činnost Českého národního certifikačního fóra, AAAO a dalších subjektů, upozorňujících na porušování pravidel certifikací systémů managementu a nekalých praktik některých certifikačních organizací na českém trhu a podpořit účinný postih v případě prokázání těchto skutečností ze strany národního akreditačního orgánu;
 11. podporovat implementaci standardů NATO a českých obranných standardů do prostředí obranného průmyslu a uplatňování státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu.

3.2 Pro rozvoj různých forem vzdělávání v oblasti kvality podporovat a iniciovat:

 1. zavádění programů rozvoje kvality do školního vzdělávání;
 2. tvorbu kvalitních vzdělávacích výukových programů pro rekvalifikaci, programy pro různé funkce v managementu kvality, EMS a BOZP, bezpečnosti informací, aktivity Národní soustavy povolání v oblasti vzdělávání a národní soustavy kvalifikací;
 3. zvyšování kvality vysokých škol, zvýšení náročnosti procesu akreditace vysokých škol a jejich fakult jako hráz profanace vysokoškolského studia v ČR;
 4. hmotnou podporu vysokoškolského studia technických oborů;
 5. ověřování kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb.);
 6. certifikaci (ISO 17024) a jiné formy ověřování kompetence a kvalifikace osob (lektorů, školitelů);
 7. tvorbu a rozvoj vzdělávacích programů k podpoře využívání modelu EFQM, modelu CAF a dalších, které vedou k vyšší úrovni vzdělávání;
 8. vzdělávání v oblasti ICT;
 9. iniciativy jednotlivých profesních svazů a živnostenských společenstev k podpoře zvyšování a ověřování kvalifikací.

3.3 Pro rozvoj informačních služeb a propagaci NPK

 1. rozvíjet informační zdroje na stránkách www.npj.cz;
 2. vydávat pro odbornou a podnikatelskou veřejnost příručky o zvyšování kvality, např. publikační řadu „Průvodce řízením kvality";
 3. vyhlašovat listopad „Měsícem kvality" a realizovat v ČR „Evropský týden kvality";
 4. podporovat informační akce celostátního významu a akce mezinárodní (konference, semináře);
 5. organizovat tiskové konference k propagaci nejlepších přístupů ke kvalitě a nejlepších firem i institucí (soukromý i veřejný sektor);
 6. propojovat a koordinovat stávající aktivity (školení, semináře, konference) různých organizací, synergie.

3.4 Pro růst kvality činností a služeb veřejného sektoru

 1. spolupracovat s MV na vydávání příruček CAF, při Ceně MV za kvalitu a inovaci ve veřejném sektoru a Národní ceně kvality);
 2. spolupracovat na organizaci konferencí o kvalitě ve veřejné správě;
 3. spolupracovat s MV při realizace programů zvyšování kvality v územní i ústřední státní správě, podporovat rozvoj e-Governmentu, podporovat implementace modelu CAF a hodnocení organizací v celém veřejném sektoru (veřejná správa, školy, nemocnice, atd.);
 4. podporovat vzdělávání a využívání dalších metod podpory kvality (Balance Scorecard, Benchmarking, Benchlearning apod);
 5. spolupracovat se SÚIP při ovlivňování bezpečnosti a kvality podmínek pracovního procesu;
 6. podporovat nezávislé oceňování kvality v sociálních službách (MPSV a nevládní organizace) a spolupracovat při jeho organizaci;
 7. podporovat vytvoření Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu a spolupracovat s MMR při jeho realizaci;
 8. spolupracovat s MŽP při podpoře implementace systémů environmentálního řízení (ISO 14001, EMAS) a aktivit vedoucích k tzv. zelenému úřadování;
 9. podporovat vznik „Ceny kvality Min.dopravy ČR" a spolupracovat při její realizaci.

3.5 Pro podporu dalších aktivit celostátního významu, zvyšující kvalitu života v ČR

 1. spoluúčastňovat se akcí MŽP (Cena ministra životního prostředí, Den Země, Světový den životního prostředí, EKOFILM), spolupracovat prostřednictvím zástupce Rady kvality ČR s Radou Národního programu environmentálního značení; koordinovat v této oblasti činnost Rady s aktivitami Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj;
 2. spolupracovat s MD prostřednictvím zástupce v Radě kvality ČR při negociačních jednáních s Evropskou kosmickou agenturou a podporovat účast českých subjektů s certifikáty kvality v projektu GALILEO; podporovat programy MD ke zvyšování kvality veřejné dopravy cestujících;
 3. podporovat školící, poradní a auditní programy MO ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, určených k zajištění obranyschopnosti státu, zabezpečení konkurenceschopnosti obranného průmyslu ČR a plnění závazků ČR vůči NATO;
 4. podporovat činnost ??? technologických platforem ve strojírenství a v dalších oborech (potraviny), iniciující vědeckotechnický rozvoj a inovační aktivity a aktivně přispívat k jejich činnostem v oblasti kvality a spolehlivosti výroby; napomáhat většímu rozšíření firemní podpory výzkumu a vývoje;
 5. podporovat projekty podnikatelských svazů, sdružení a spotřebitelských organizací v informovanosti a osvětě, propagaci značení kvality, podpoře nákupní volby s prvky kvality;
 6. podporovat činnost orgánů dozoru a regulace trhu s cílem zlepšit vymahatelnost práva, zabránit prodeji nebezpečných výrobků, ztěžovat prodej nekvalitních výrobků, informovat o prioritách Rady kvality ČR v této oblasti.

Konkrétní priority a záměry vycházející z výše uvedeného přehledu aktivit Rady kvality ČR jsou realizovány zejména v rámci Odborných sekcí (Příloha č. 1).

Doporučujeme