Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 20154. Náklady a přínosy Národní politiky kvality

4.1 Předpokládané náklady/zdroje

Prostředky ze státního rozpočtu:

 • účelově vázané v kapitole MPO
 • čerpání cestou kapitol realizátorů na základě rozdělení projednaného v Radě kvality ČR

Další zdroje:

 • fondy a programy EU, regionální programy
 • veřejné finance (kraje, obce)
 • soukromé finanční prostředky firem, podílejících se na realizaci programů podpory kvality

4.2. Předpokládané přínosy

4.2.1 Pro občana

 • Kvalitnější zboží na trhu (růst počtu dodavatelů a zboží s ověřenou kvalitou)
 • Lepší informovanost o kvalitě nakupovaného zboží (Program Česká kvalita, Klasa, projekty, publikace, letáky) a kvalitě vůbec (veřejnoprávní televize, rozhlas)
 • Růst spotřeby zboží vyrobeného v ČR
 • Lepší kvalita péče o zákazníky (modely EFQM, Six Sigma a další)
 • Zkvalitnění přístupu úřadů k občanům na všech stupních veřejné správy (systémy kvality ve veřejné správě – CAF, EFQM)
 • Kvalitnější služby (gastronomie, sociální služby, technické služby apod.)
 • Snížení zdravotních a bezpečnostních rizik spotřebitelů
 • Lepší informovanost ve všech otázkách kvality (např. informace na www.npj.cz)
 • Odpovědný výběr zboží a služeb typu „Kvalita za dobrou cenu“

4.2.2 Pro podnikatele

 • Kvalitnější poradenství, věrohodná certifikace – podpora získání integrovaných certifikátů, snadnější přístup k normám, zvýšení konkurenceschopnosti, získání výhody při veřejných zakázkách, zlepšení řízení firem, zvýšení odborné úrovně (vzdělávací kurzy)
 • Možnost zahájení práce s modelem EFQM – pro trvalé zlepšování (sebehodnocení) – cesta k excelenci
 • Možnost vstoupit do programů Národní ceny kvality – získání prestiže, lepší vstup na zahraniční trhy, nárůst zisku a zvýšení tržeb (dle zdrojů z USA až o 50%), zvýšení produktivity, snížení nákladů, zvýšení rentability tržeb i aktiv
 • Získat větší důvěryhodnost ve společnosti, např. prostřednictvím dokladu o plnění požadavků Společenské odpovědnosti organizací (CSR) podle připravovaného návrhu národního systému ověřování
 • Získání nových informací v oblasti kvality, EMS, BOZP, bezpečnosti informačních systémů (konference, semináře)
 • Lepší vstup na trh pro nové podnikatele (a nové výrobky/služby). Možnost garantovat kvalitu díky nezávislému ověření v Programu Česká kvalita
 • Využívání modelových řešení zpracovaných v rámci projektů Národní politiky kvality (výrazné úspory v nákladech, urychlení a usnadnění zavádění nových metod a postupů)
 • Existence koordinovaných aktivit, které vytvářejí prostředí pro rozvoj podnikání
 • Zvláštní podpora malým podnikům – modely kvality “na míru“
 • Vytváření nových zákaznických segmentů preferujících kvalitu (produktů i vztahů se zákazníkem) v dimenzi cena/výběr/kvalita.
 • Jednodušší a výhodnější přístup k reklamě a propagaci produktů (výrobků a služeb) oceněných značkami kvality (Program Česká kvalita)

4.2.3 Pro stát a veřejnou správu

 • Zvýšení schopnosti firem exportovat i do vyspělých zemí, zlepšení platební bilance, růst HDP (zvýšení konkurenceschopnosti např. prostřednictvím získání mezinárodně uznávaných certifikátů kvality)
 • Vyšší výkony firem – vyšší výběr daní
 • Úspora nákladů prostřednictvím zefektivňování činností úřadů zaváděním systémů řízení kvality, včetně systémů environmentálního řízení, nástrojů e-Government a principů tzv. zeleného úřadování
 • Zvýšení spokojenosti občanů – kvalitnější služby včetně veřejných
 • Snižování nezaměstnanosti díky zvyšování úrovně řízení firem (větší konkurenceschopnost), nové pracovní příležitosti (výroba i služby)
 • Zlepšení spolupráce ústředních správních orgánů s nevládními organizacemi (na platformě Rady kvality ČR)
 • Lépe připravená mladá generace pro působení v globálním světě
 • Zlepšený vztah zvláště mladé generace k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, kvalitě, multikulturní společnosti a globálnímu charakteru ekonomiky.

Doporučujeme