Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 20155. Organizační a administrativní zabezpečení

  • Vládou pověřený resort ke koordinaci aktivit resortů, samosprávy a ostatních zainteresovaných stran v oblasti Národní politiky kvality – Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Vládou pověřený resort k administrativní podpoře a materiálnímu zabezpečení činnosti Rady kvality ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Rada kvality ČR – členové jmenovaní na základě nominací od ministrů a statutárních představitelů zainteresovaných stran
  • Oborově/sektorově zaměřené aktivity – Odborné sekce Rady kvality ČR, připravující podklady pro rozhodování Rady a realizující konkrétní aktivity
  • Národní informační středisko podpory kvality při České společnosti pro jakost

Doporučujeme