Strategie udržitelného rozvoje České republiky

Strategie udržitelného rozvoje České republiky není neměnným dokumentem; je historicky podmíněna a v průběhu času rozvíjí, doplňuje a mění. Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje České republiky připravená zástupci relevantních resortů byla předmětem první veřejné diskuse v období duben – červen 2009.Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – veřejná diskuse

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – veřejná diskuse (září 2009)

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje České republiky připravená zástupci relevantních resortů (dále jen SUR ČR) byla předmětem první veřejné diskuse v období duben–červen 2009. Diskuse s odbornou veřejností se zaměřila na témata a problémy, které byly z hlediska udržitelného rozvoje České republiky označeny jako zásadní.

V současnosti dostupná druhá verze návrhu aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky, vzniklá mj. díky práci členů meziresortní pracovní skupiny a též za přispění široké odborné i laické veřejnosti, je předkládána před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení opět k veřejné diskusi, v období od 8. do 22. 9. 2009. Připomínky prosím zasílejte na adresu zpracovatele aktualizace – martin.smutny@integranet.cz – kterým je Mgr. Martin Smutný z firmy Integra Consulting Services, s.r.o.

Cílem SUR ČR je vytvořit konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (jako jsou např. sektorové politiky nebo akční programy). Strategie tak bude důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní součinnost a spolupráci se zájmovými skupinami.

Orgánem odpovědným za přípravu SUR ČR je Rada vlády pro udržitelný rozvoj, nositelem úkolu vlády je ministr životního prostředí. Aktualizace stávající strategie (schválené vládou v roce 2004) byla zahájena v roce 2007 a klade si za úkol určit možné hrozby (sociální, ekonomické a environmentální) pro další vývoj České republiky a najít cesty a nástroje, které umožní se těmto hrozbám vyhnout. Současně usiluje o vytvoření předpokladů pro využití příležitostí k rozvoji s maximálním možným uplatněním vzájemného spolupůsobení mezi sociální, environmentální a ekonomickou oblastí.

Priority a cíle jsou v rámci aktualizace seřazeny do pěti tzv. prioritních os:

  • Prioritní osa 1: Populace, člověk a zdraví
  • Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
  • Prioritní osa 3: Rozvoj území
  • Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost
  • Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost

Na základě připomínek došlých během veřejné diskuse bude text dále upravován tak, aby bylo možné jej v listopadu 2009 předložit ke schválení vládě ČR. Vypořádání připomínek z veřejné diskuse k 1. pracovní verzi SUR je uvedeno v tabulce v dokumentu ke stažení níže. Ke stažení a pro informaci jsou zveřejněny též výchozí dokumenty připravené v průběhu dopracování aktualizované strategie.

V rámci veřejné diskuse byla uspořádána řada seminářů (v Brně, Olomouci, Ostravě, Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem) s účastí zástupců MŽP a firmy zpracovatele aktualizované strategie (Integra Consulting Services, s.r.o.). Prezentace a zápisy z posledních tří „kulatých stolů“ dle výše uvedeného pořadí jsou zde také přiloženy ke stažení.

Ke stažení

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – 2. pracovní verze pro veřejnou diskusi (PDF, 366 kB)