Veřejnoprávní regulace reklamy

Málokterý podnikatele se dnes obejde bez reklamy podporující prodej jeho zboží či služeb. Komplexní popis veřejnoprávní regulace reklamy, včetně zakázaných typů reklamních sdělení a omezení při propagaci tabákových výrobků, alkoholu a střelných zbraní. Omezení se vztahují nejen na výrobce, ale rovněž i na prodejce či distributory tohoto zboží.

Podrobný obsah

 • Soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy
 • Zakázaná reklama
  • Reklama v rozporu s právními předpisy
  • Reklama v rozporu s právem hospodářské soutěže
   • Klamavá reklama
   • Srovnávací reklama
  • Reklama upravená nařízením obce
  • Reklama v rozporu s dobrými mravy
  • Skrytá a podprahová reklama, product placement
  • Nevyžádaná reklama
 • Regulace reklamy na některé komodity
  • Alkoholické nápoje
  • Tabákové výrobky
  • Zbraně a střelivo
  • Potraviny a kojenecká výživa
   • Potraviny
   • Kojenecká výživa
  • Humánní léčivé přípravky (léky) a zdravotnické prostředky, darování lidských tkání a buněk, veterinární léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin
   • Humánní léčivé přípravky (léky) a zdravotnické prostředky
   • Darování lidských tkání a buněk
   • Veterinární léčivé přípravky
   • Přípravky na ochranu rostlin
  • Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  • Pohřební služby
 • Výkon státní správy na úseku regulace reklamy
  • Dozorové orgány
  • Správní delikty
 • Trestněprávní aspekty regulace reklamy

Článek se komplexně věnuje otázkám veřejnoprávní regulace reklamy, jak ji upravuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) a částečně také zákon č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Předně článek odliší veřejnoprávní regulaci reklamy od té soukromoprávní, jež tvoří důležitou část úpravy nekalé soutěže, kterou nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Hlavní náplní článku je pak představení konkrétních zakázaných typů reklamních sdělení a rovněž omezení při propagaci tabákových výrobků, alkoholu, střelných zbraní a dalších komodit, přičemž je hned zkraje nutno podotknout, že tato omezení se vztahují nejen na výrobce tohoto zboží, ale rovněž na jejich prodejce či distributory.

Článek také neopomene představit dozorové orgány, které vykonávají nad dodržováním zákona o regulaci reklamy dohled, a rovněž upozorní na to, jakých správních deliktů se podnikatelé v tomto směru mohou dopustit a jaké sankce jim za spáchání těchto správních deliktů mohou být dozorovými orgány uloženy.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo