Výrobkové standardy – dohody TBT a SPSDohoda SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)

Sanitární a fytosanitární dohoda (SPS) ukládá vládám zajistit, aby domácí sanitární a fytosanitární opatření splňovala tyto tři principy:

  • Měla by co nejméně narušovat obchod.
  • Neměla by představovat skrytou bariéru obchodu.
  • Měla by se opírat o vědecké důkazy.

Mezinárodní standardy bezpečnosti potravin stanovené Výborem pro Codex Alimentarius jsou referenčním bodem pro mezinárodně přijaté standardy. Země si mohou stanovit vyšší standardy, pokud splní výše uvedené tři principy. Obchodní spory způsobují odlišné interpretace těchto tří principů.

Dohoda rovněž obsahuje ustanovení na zvýšení transparentnosti SPS opatření. Dohoda vyzývá vlády, aby vytvořily národní opatření, která "budou konzistentní s mezinárodními standardy, směrnicemi a doporučeními tam, kde existují". Tím se má na mysli mezinárodní orgán pro standardy bezpečnosti potravin Výbor pro Codex Alimentarius.

Tento výbor je mezinárodním orgánem vytvořeným pro tvorbu mezinárodních potravinových standardů. Sanitární a fytosanitární dohoda (SPS) výslovně odkazuje na standardy vyvinuté Výborem pro Codex Alimentarius. V roce 1962 byl vytvořen systém Codexu kvůli široce vnímané potřebě chránit zdraví spotřebitelů a zajistit poctivé praktiky v obchodu s potravinami. Mezinárodně přijaté standardy byly chápány jako prostředek, jak toho dosáhnout. Výbor je společně financován Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations), která pokrývá 80 % rozpočtu a Světovou zdravotnickou organizací (WHO – World Health Organization), která pokrývá zbytek. Výbor má přes 150 členů.

Výbor pro Codex Alimentarius již vytvořil standardy pro více než 230 potravinových komodit (např. šunku, margarín, zpracovanou zeleninu) a vypracoval doporučení pro několik set pesticidů a přísad. Výbor vydává pouze doporučení, nikoli zákony. Avšak Sanitární a fytosanitární dohoda SPS (a do jisté míry i Dohoda TBT) zvýšila vliv Výboru. Jeho doporučení jsou používána jako referenční standard v případě sporu o obchodní bariéry mezi zeměmi a panel pro spory WTO může požádat o technickou radu experty spojené s Výborem.

Doporučujeme