Základní registry veřejné správy

Správa základních registrů (SZR)

Zákonem o základních registrech byla také zřízena Správa základních registrů se sídlem v Praze, tedy správní úřad, v jehož čele stojí ředitel a který je podřízený Ministerstvu vnitra České republiky.

Správa základních registrů je správcem Informačního systému základních registrů (ISZR), jenž umožňuje rychlejší a spolehlivější poskytování služeb státní správy, spočívající v jednoduché a rychlé komunikaci občanů a podnikatelských subjektů s úřady, státní správou a územní samosprávou.

ISZR slouží k ověřování a čištění dat uvedených v agendových informačních systémech, která jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči referenčním údajům vedených v základních registrech, dále se také prostřednictvím ISZR sdílejí data mezi správními úřady a v případě potřeby se vyměňují s členskými zeměmi EU. Díky ISZR mají subjekty údajů rovněž přístup k datům zaneseným do informačního systému.

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy (ISVS) jsou nástroji pro efektivní výkon veřejné správy. Práva a povinnosti správců informačních systémů veřejné správy a dalších subjektů souvisejících s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy, upravuje Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tento zákon rovněž stanoví působnost Ministerstva vnitra ČR jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Zákon upravuje mimo jiné také to, jak se ověřené výstupy z těchto informačních systémů poskytují.

Správa základních registrů zajišťuje:

 • provoz ISZR, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
 • realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb ISZR,
 • realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb ISZR,
 • realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb ISZR,
 • zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agentových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,
 • vedení záznamů o událostech souvisejících s ISZR,
 • propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,
 • zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správa základních registrů také zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřednictvím ISZR správcům základních registrů v nezměněné podobě. Není také bez zajímavosti, že Správa základních registrů nemá přístup k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech.

Dalším projevem zabezpečení základních registrů a jejich informačních systémů je skutečnost, že nastane-li u Správy základních registrů důvodná pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje o tom Správa základních registrů neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správcem informačního systému veřejné správy (tedy i základního registru) je ten subjekt, který podle zákona o informačních systémech veřejné správy určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.

Editorem je podle § 2 písm. h) zákona o základních registrech orgán veřejné moci, který je oprávněný zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů. Editor je také zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do příslušného základního registru zapsány. Přirozeně je editorem pro každý základní registr jiný orgán veřejné moci, a to podle jeho působnosti.

Členění základních registrů

Jak již bylo uvedeno výše, základní registry jsou dle § 3 zákona o základních registrech celkem čtyři, a to:

 • základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),
 • základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),
 • základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),
 • základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

Součástí soustavy základních registrů jsou také:

 • Informační systém základních registrů, jehož správcem je Správa základních registrů
 • ORG – převodník, jehož správcem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registr obyvatel (ROB)

Registr obyvatel je hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách a obsahuje údaje o těchto subjektech údajů:

 • o všech státních občanech České republiky;
 • o cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu;
 • o občanech jiných členských států EU; o občanech států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím nebo smlouvou o Evropském hospodářském prostoru a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce;
 • o cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany;
 • a dále o fyzických osobách, o nichž příslušný právní předpis stanoví, že budou v Registru obyvatel vedeny.

Editory údajů do Registru obyvatel jsou podle druhu zapisovaných subjektů buď Ministerstvo vnitra České republiky, nebo Policie České republiky. Správcem Registru obyvatel je pouze Ministerstvo vnitra.

V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje, jimiž jsou podle § 18 zákona o základních registrech tyto identifikační a lokalizační údaje o fyzických osobách: příjmení a jméno (jména) fyzické osoby, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození a úmrtí, údaj o státním občanství, čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů a případně typ a identifikátor datové schránky.

Dále se vedou v Registru obyvatel provozní údaje o veškerých záznamech o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů, o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě, rovněž je v systému zaznamenáno datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel a záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů třetí osobě.

Poskytnutí údajů třetím osobám

Služba poskytnutí údajů z registru obyvatel jiným osobám (třetím osobám) je určena jak subjektům údajů, tj. fyzickým osobám, které tímto mohou oznamovat změny svých referenčních údajů v registru obyvatel třetím osobám, tak na druhé straně rovněž těmto třetím osobám, které prostřednictvím této služby mohou získat přístup k referenčním údajům subjektů údajů.

Jako příklad lze uvést banku jako osobu, jíž byl subjektem údajů, tj. fyzickou osobou, udělen souhlas s tím, aby byla informována o změnách v referenčních údajích subjektu, např. o změně trvalého pobytu fyzické osoby. Takový souhlas může fyzická osoba poskytnout třetí osobě buď prostřednictvím informačního systému datových schránek na Portálu veřejné správy, anebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, přičemž tato služba není zpoplatněna.

Podobným způsobem lze souhlas s poskytováním referenčních údajů jiné osobě kdykoliv odvolat, čímž dojde k ukončení automatického zasílání všech údajů o subjektu jiné osobě. Pokud subjekt údajů bude požadovat pouze provedení změny rozsahu poskytovaných údajů jiné osobě, poskytne jednoduše nový souhlas, kterým bude předchozí souhlas zrušen a nahrazen.

Registr osob (ROS)

Tento základní registr, jehož správcem je Český statistický úřad, je registrem ekonomických subjektů, tedy obsahuje identifikační údaje o těchto subjektech:

 • právnických osobách a organizačních složkách či organizačních jednotkách právnických osob,
 • podnikajících fyzických osobách,
 • svěřenských fondech,
 • organizačních složkách státu a vnitřní organizačních jednotkách organizačních složek státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost,
 • zahraničních osobách organizačních složkách zahraničních osob.

Do Registru osob se zapisují referenční údaje, referenční vazby, identifikátory (identifikační číslo osoby (IČO) a identifikační číslo provozovny (IČP) a provozní údaje vztahující se k osobám, vedeným v tomto registru.

Referenčními údaji jsou dle § 26 zákona o základních registrech například údaje o obchodní firmě, názvu osoby, datum jejího vzniku nebo zápisu do příslušné evidence, právní forma a stav, záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob, adresa sídla osoby, datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně, případně údaje o veřejné prospěšnosti, aj.

Editory, tedy těmi, kteří zapisují referenční údaje do registru osob a provádějí změny údajů, jsou pak v závislosti na typu osoby orgány státní správy nebo samosprávy, ministerstva, aj. (např. pro daňové poradce je editorem Komora daňových poradců, anebo pro osoby samostatně výdělečně činné je editorem místně příslušný živnostenský úřad).

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

V Registru územní identifikace, adres a nemovitostí jsou vedeny základní identifikační a lokalizační údaje (referenční údaje), jež se vztahují ke sledovaným prvkům/objektům v území (linie, plochy, body) a k územně evidenčním jednotkám, adresám, územní identifikaci a k údajům o účelových územních prvcích podle územně správního členění státu a vzájemné časové a územní vazby mezi těmito prvky.

Správcem aplikace Veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální a tento základní registr je zdarma veřejně přístupný k nahlížení pro veřejnost.

Systém aplikace RÚIAN zprostředkovává také údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí a jako jediný registr obsahuje také nereferenční údaje, tj. technické a ekonomické atributy budov jako počet podlaží a jejich výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění, aj.

Registr práv a povinností (RPP)

Správcem registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra České republiky a tento registr je zdrojem údajů pro informační systémy základních registrů při správě přístupu uživatelů k datům ze základních registrů a k datům z agendových informačních zdrojů a obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci.

Registr práv a povinností tak uchovává základní přehled o těchto referenčních údajích:

 • orgánech veřejné moci,
 • soukromoprávních uživatelích údajů,
 • agendách,
 • právech a povinnostech fyzických a právnických osob, jestliže jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

Editory shora popsaných referenčních údajů jsou  Ministerstvo vnitra České republiky popř. orgán veřejné moci, který zapisuje příslušné údaje do agendového informačního systému.

V registru práv a povinností nejsou vedeny utajované informace a další údaje, jejichž vedení by mohlo ohrozit bezpečnost České republiky nebo jiné její zájmy anebo činnost jejích bezpečnostních sborů nebo zpravodajských služeb. Referenční údaje jsou přístupné všem orgánům veřejné moci, což neplatí, pokud by jejich zpřístupněním byla ohrožena činnost zpravodajské služby.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby