Živnosti

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Aby mohla dotyčná osoba provozovat živnost, je nezbytné vedle dalších náležitostí stanovených pro konkrétní druh zvolené živnosti splnit všeobecné podmínky provozování živnostenského podnikání, které jsou obsaženy v § 6 živnostenského zákona. Mezi tyto základní podmínky patří:

 • bezúhonnost,
 • plná svéprávnost (lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého).

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá, nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí jako by nebyla odsouzena.

Bezúhonnost se dle § 6 odst. 3 živnostenského zákona u občanů České republiky prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, a u osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se ale o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; tyto potom prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky.

Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů i výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Občan Evropské unie je potom definován v § 70 živnostenského zákona. Za občana Evropské unie se považuje i:

 • a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské federace,
 • b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a),
 • c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,
 • d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,
 • e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
 • f)  rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt,
 • g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
 • h) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem),
 • i) držitel modré karty Evropské unie.

Je nutné, aby u osoby hodlající živnostensky podnikat nenastala některá z překážek pro provozování živnosti. Samotný živnostenský zákon v § 8 uvádí jako překážky provozování živnosti tyto situace:

 • Na majetek fyzické či právnické osoby byl prohlášen konkurs; v takovém případě nemůže být živnost provozována ode dne prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, nebo ode dne právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu, nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.
 • Insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení či proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.
 • Fyzické či právnické osobě byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru.
 • Fyzická nebo právnická osoba nemůže po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění za podmínek stanovených zákonem provozovat stejnou živnost.

Tyto zákonné podmínky jsou:

 • a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
 • b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,
 • c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
 • d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránil.

Je-li provozovatelem živnosti právnická osoba, musí všeobecné podmínky provozování živnosti splňovat odpovědný zástupce této právnické osoby.

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná živnostenským zákonem či jiným právním předpisem. Většinou jde o doklad o dosaženém vzdělání či o doklad o délce praxe v příslušném oboru.

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou definovány pro řemeslné živnosti v § 21 a 22 živnostenského zákona. Zvláštní podmínky provozování živnosti pro živnosti vázané jsou obsaženy v příloze č. 2 zákona a pro živnosti koncesované v příloze č. 3.

K provozování živnosti volné postačí pouze splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, splnění zvláštních podmínek provozování živnosti se nevyžaduje.

Odpovědný zástupce při provozování živnosti

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem podnikatele může být pouze osoba fyzická, která je s podnikatelem ve smluvním vztahu. Takováto osoba potom odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování příslušných právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti a nesmí tuto funkci vykonávat pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědného zástupce musí mít:

 • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
 • podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

Odpovědného zástupce si ale může podnikatel ustanovit i v případech, kdy to zákon nevyžaduje.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání