Hlavní informace o službě

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická osoba. Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti na území České republiky je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Rozdělení jednotlivých živností je vymezeno v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K provozování všech živnosti musíte splňovat všeobecné podmínky – být plně svéprávní a bezúhonní.

Pro ohlašovací živnost
 • volnou – odborná způsobilost není stanovena. Tato živnost obsahuje 82 oborů činnosti, z nichž si při ohlášení vyberete ty obory, které budete provozovat;
 • řemeslnou – stanovena odborná způsobilost. Podmínkou je buď výuční list, maturita v oboru, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, rekvalifikace nebo šestiletá praxe v oboru. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona;
 • vázanou – odborná způsobilost je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo je stanovena touto přílohou.
Pro koncesovanou živnost
 • kromě splnění odborné způsobilosti je zpravidla podmínkou získání i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.
K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi potřebujete:
 • občanský průkaz;
 • doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost);
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm, a u právnické osoby, je-li tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku; dále se nevyžaduje též v případě, pokud již byl takový doklad živnostenskému úřadu předložen v minulosti a skutečnosti v něm uvedené zůstaly beze změny); popř. i provozovny;
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
Právo provozovat živnost vzniká:
 • u ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady) dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu;
 • u ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné) živnostenský úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě; pokud jsou vady podání odstraněny - oprávnění vzniká dnem ohlášení;
 • u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Na webových stránkách MPO je k dispozici průvodce živnostenským podnikáním včetně Jednotného Registračního Formuláře (JRF) s podrobnými pokyny k vyplnění.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit živnostenské podnikání v České republice.

Výstup služby

Výpis z živnostenského rejstříku o uděleném živnostenském oprávnění.

Benefit služby

Na základě uděleného živnostenského oprávnění získáte oprávnění podnikat v České republice v režimu živnostenského zákona.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv, pokud se rozhodnete získat živnostenské oprávnění. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronické podání žádosti o živnostenské oprávnění doporučujeme použít  web aplikace JRF.

Tato aplikace pro zpracování Jednotného Registračního Formuláře (JRF) je dostupná pro použití v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)
 • do datové schránky příslušného živnostenského úřadu

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP – Registru živnostenského podnikání

K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi potřebujete:

 • Občanský průkaz
 • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost)
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm)
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Kde a jak službu řešit elektronicky

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)
 • do datové schránky příslušného živnostenského úřadu

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP – Registru živnostenského podnikání

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO

Příslušný živnostenský úřad (ŽÚ), který jste při vyplňování podání označil/a pro zpracování, má povinnost toto elektronické podání přijmout, odpovídajícím způsobem zpracovat a pokud je to možné i elektronicky vyřídit.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Při elektronickém vyřízení ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi při vstupu do podnikání je výše poplatku 800,- Kč.

Za další ohlášení živnosti nebo žádosti koncesi je poplatek 400,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi potřebujete:

 • Občanský průkaz
 • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost)
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm)
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně:

Při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 1. vyplňte podání v aplikaci JRF,
 2. vytiskněte, podepište žádost,
 3. žádost odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad,
 4. písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT:

 1. navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště,
 2. s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Informace o postupu při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi naleznete na kontaktním místě CzechPOINT.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Výše poplatků při osobním vyřízení žádosti nebo při podání žádosti poštou:

 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč.
 • Další ohlášení živnosti 500,- Kč.
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč.
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč.
 • Pokud ohlásíte více živností současně, zaplatíte poplatek pouze jeden.
 • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněné podnikání, tj. provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, hrozí podnikateli uložení pokuty až do výše 1 000 000 Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 31.03.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete podnikat jako živnostník?

K tomu, abyste mohl provozovat vlastní živnost, potřebujete získat živnostenské oprávnění.

O to mohou zájemci požádat v místě svého bydliště na obecním živnostenském úřadě, kterých je v ČR 205 při městských či obecních úřadech. Krajské živnostenské úřady a zastřešující Živnostenský úřad ČR mají jiné kompetence (zákon 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech)

Úřad provede zápis do živnostenského rejstříku nejpozději do pěti dnů od podání žádosti a vyrozumí o tom žadatele.

V tuzemsku můžete provozovat buď živnost ohlašovací nebo koncesovanou. Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Průvodce získáním živnostenského podnikání

Ohlašovací živnosti:

Koncesované živnosti

Vstup do podnikání vám mohou usnadnit Jednotná kontaktní místa (JKM,) zřízená na patnácti vybraných živnostenských úřadech po celé republice.

Provozovny

Některé živnosti vyžadují pro jejich provoz zřízení provozovny. To nejpodstatnější se dozvíte v článku základní požadavky k provozování podnikatelské provozovny či ve videích:

Klíčové návody k tématu Související formuláře