Belgie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Belgické království (Belgie) patří mezi zakládající země Evropského Společenství. Belgie je federací tří regionů: průmyslového Vlámska, frankofonního Valonska a regionu hl. města Brusel.

Belgie je s necelými 12 miliony obyvatel po Nizozemsku druhou ekonomicky nejsilnější zemí BENELUXu. HDP v posledních 5 letech roste v průměru 1,5 % meziročním tempem. V roce 2019 činilo HDP na obyvatele necelých 46 tisíc USD.  Belgie byla výrazně zasažena pandemií COVID-19. Dle EK je odhadován meziroční pokles HDP v roce 2020 o 7,2 %, avšak v roce 2021 již růst o 6,7 %.

Belgie je velmi otevřenou a exportně orientovanou ekonomikou, značně závislou na celosvětovém vývoji. Pyšní se velmi vyspělou logistickou sítí s přístavem v Antverpách, jenž je situován v zázemí největšího evropského integrovaného petrochemického klastru a jenž představuje dynamicky se rozvíjející reexportní uzel s napojením prostřednictvím železniční trasy rovněž do ČR – Ústí nad Labem (s potenciálem protažení přes Ostravu do Polska). Belgie dováží velké množství surovin, které na vysoké úrovni zpracovává a vytváří zboží s vysokou přidanou hodnotou, které posléze vyváží. Klíčová odvětví jsou strojírenství, dopravní prostředky a zařízení, chemický a farmaceutický průmysl, energetika.

Belgie patří mezi 10 největších vývozců světa, přibližně 70 % HDP generuje zahraniční obchod. Mezi nedůležitější obchodní partnery Belgie se řadí Německo, Francie a Nizozemsko. ČR je pro Belgii z pohledu vývozů na 17. příčce a z pohledu dovozů na 21. pozici. Belgie je naším 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se podílí 1,9 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. Na belgický trh směřuje 2,1 % našeho exportu (13. místo). Z Belgie pochází 1,6 % našich dovozů (16. místo). Vzájemný objem obchodu za posledních 6 let vzrostl téměř o 20 %; z 5,3 mld. na 6,3 mld. EUR v roce 2019. Meziroční nárůst obratu přesáhl 3 %.  Vývoz činil v roce 2019 3,71 mld. EUR (index 101,3), dovoz 2,57 mld. EUR (index 106,2). Velmi pozitivní je, že ČR má od r. 2003 ve vzájemném obchodě rostoucí aktivní saldo obchodní bilance. Pro ČR má velký potenciál zejména průmyslové Vlámsko, kam míří více než 80 % českého exportu.

Belgie je pro Českou republiku významným zdrojem přímých zahraničních investic, které k 31. 12. 2018 dle údajů ČNB dosáhly kumulované hodnoty 3,1 mld. EUR (tj. 12. příčka a 2 % podíl na celkových PZI v ČR). Mezi největší investice patří investice KBC (banka ČSOB). Naopak české investice v Belgii jsou prozatím zanedbatelné.

Smluvní rámec

Belgie je zakládajícím členem EU, resp. Evropského společenství uhlí a oceli, které vzniklo v roce 1952. Od roku 1958 je Belgie členem Evropského hospodářského společenství.

Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

  •  Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Belgickým královstvím a Českou republikou (platná od 1. 1. 2001).
    Pozn.: Dne 15. 3. 2010 byl podepsán Protokol ke Smlouvě, který navrhla belgická strana a který umožní poskytování informací z oblasti bankovního a finančního sektoru.
  •  Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČSSR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou (UEBL) z 24. 4. 1989.
    Pozn.: Do této dohody, uzavřené ještě bývalým Československem, Česká republika   sukcedovala v r. 1995. ČR má zájem o zrušení této Dohody. Vstupem Lisabonské dohody se  vyřešení této otázky přeneslo na jednání v rámci EU. 
  • Program o spolupráci mezi Českou republikou a vládou Vlámska na roky 2019 až 2021.

Akce v 2020/2021

V roce 2020 se měla uskutečnit obchodní mise do Belgie, která bude pravděpodobně odložena.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Belgie

Doporučujeme