Antiqua a Barbuda: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

ZÚ Caracas nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Antigua a Barbuda směřovaly exportní dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že všechny zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V posledních letech nebyly zaznamenány opakované dodávky českého zboží.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Místní zákony umožňují zaměstnávání cizinců a Antigua a Barbuda patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele státních příslušníků členských zemí Caricomu a Východního Karibiku. Odhaduje se, že z celkové pracovní síly 30 000 je více než 8 300 pracovníků z okolních zemí Karibiku.

Podmínky zaměstnávání cizinců jsou liberální, není stanoven poměr cizinců a místních pracovních sil a není diskriminace v druhu pracovní činnosti a rozdíly ve výši platů mezi cizinci a místními zaměstnanci. Je však třeba žádat o pracovní povolení, které se uděluje spíše z důvodů evidence pracovních sil a národní statistiky zaměstnanosti. Povolení vystavuje Ministerstvo práce na žádost místního zaměstnavatele.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení firmy zahraničním investorem na Antigua a Barbuda je zapotřebí souhlas Ministerstva financí a hospodářství. Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro zřízení kanceláře nebo reprezentace mimo povinnou registraci u tohoto Ministerstva.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na propagaci, marketing a reklamu, které by byly odlišné od praxe v ostatních zemí Latinské Ameriky.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Běžné v relaci Karibské oblasti, viz STI Dominikánská republika, Trinidad a Tobago aj. Pro řešení obchodních sporů je však nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou obecně velmi drahé. Doporučuje se řešit případné spory vyplývající z neplnění kupní smlouvy smírčí cestou.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Nebylo zjištěno, zda existuje v zemi režim zadávání veřejných zakázek, vzhledem k malému rozsahu teritoria a omezenému prostoru pro investiční činnost.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Běžná, komerční rizika, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a auditorských kanceláří k získání kvalitních a důvěryhodných informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní a nehrozí nebezpečí změny stávajícího státního zřízení a politickoekonomické změny.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví je na Antigua a Barbuda zakotvena v zákoně, a to ve dvou základních kapitolách o autorských právech a průmyslovém vlastnictví.

Informace o autorských právech je možno získat na:

Ministry of Justice and Legal Affairs
Office of the Attorney General
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 28 07
Fax: 001-268-462 24 65

Průmyslové vlastnictví, zahrnující patenty, obchodní značky a průmyslové designy je zakotveno v zákoně o duševním vlastnictví a informace lze získat na:

The Registrar`s Office
P.O.Box 163
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 39 29
Fax: 001-268-462 24 65

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při řádném zajištění hmotných zbožových i nezbožových dodávek z ČR obvyklými platebními instrumenty, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv otevřený u některé z českých bank, bankovní záruka nebo aval resp. realizace dodávky po obdržení platu předem, nehrozí mimořádné nebezpečí ztrát z dodávek. ZÚ Caracas nemá informace, že by některý český subjekt zahraničního obchodu registroval nedobytnou pohledávku v teritoriu.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi nejsou organizovány žádné významné mezinárodní veletrhy a výstavy, pouze regionální akce (zemědělské burzy, výstavy nábytku, kulturní festivaly, výstavy chovného skotu, potravinářské výstavy apod.), organizované převážně Ministerstvem pro turistiku, kde je možno si vyžádat bližší informace na adrese:

MINISTRY OF TOURISM
Queen Elizabeth Highway
Government Complex
St. John´s
Antigua
Telefon: 001-268-4620480
Fax: 001-268-4622483
e-mail: deptourism@antigua.gov.ag

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek