Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Stát podporuje inovativní firmy, start upy, exportéry.

Úvod

Úspěšné uplatnění českých výrobků a služeb na zahraničních trzích souvisí s cíleným rozvojem komplexního systému asistence a služeb státu v rámci osy inovace – investice – infrastruktura – internacionalizace.

Z tohoto důvodu státní instituce vzájemně spolupracují a vytváří podpůrný ekosystém, který povzbuzuje firmy k inovacím a produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Služby a asistence zapojených institucí na sebe vhodně navazují, doplňují se a podnikatelům ve výsledku přináší větší efekt.

Cílem je zjednodušení přístupu firem k nabízené státní podpoře a asistenci, kdy je poskytována ucelená nabídka služeb pro všechny fáze podnikání – od myšlenky, přes realizaci nápadu, rozvoj podnikání, investice až po export. Zájem o vybrané služby lze komunikovat s kterýmkoliv ze zapojených partnerů, který klienta profesionálně provede systémem asistencí.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Agentura pro podnikání a inovace (API) zajišťuje:

Dotace:

 • Aplikace OP PIK – průmyslový a experimentální vývoj
 • Potenciál OP PIK – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • Inovační vouchery OP PIK – nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací
 • Proof of Concept OP PIK – a/ aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; b/ aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
 • Inovace – Inovační projekt OP PIK – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; zavedení nových metod organizace firemních procesů; zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • Partnerství znalostního transferu OP PIK – podpora vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí

Technologická agentura ČR (TA ČR) zajišťuje:

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje:

 • Trend zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků
 • Éta posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu
 • Doprava 2020+ – rozvoj dopravního sektoru způsobem, který reflektuje společenské potřeby
 • Prostředí pro život program zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů
 • Delta 2 podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
 • Zéta zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití jejích výsledků v praxi
 • Théta – podpora transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály
 • Gama 2 ověření výsledků výzkumu pro praktické uplatnění a komerční užití
 • Beta 2 – program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy
 • Kappa program podpory mezinárodní spolupráce subjektů z České republiky s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Národní centra kompetence – podpora budování stabilní a dlouhodobé základy aplikovaného výzkumu. Realizace kvalitního výzkumu podle potřeb aplikační sféry.
 • ERA-NET Cofundové výzvy – podpora mezinárodní spolupráce subjektů z České republiky s partnery z různých zemí v rámci evropského hospodářského prostoru i mimo něj

Navázání výzkumné spolupráce a hledání partnerů:

 • informace o projektech z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podpořených z veřejných prostředků ČR, vyhledávání potenciálních partnerů pro společný výzkum či hledání aplikace výsledků do praxe pomocí fulltextového vyhledávače TA ČR STARFOS

CzechTrade zajišťuje:

Podpora kulturních a kreativních průmyslů:

 • Design pro konkurenceschopnost – dotační projekt zahrnující poradenské služby a individuální spolupráci s designérem dle vlastního výběru z online databáze Adresář designérů CzechTrade, dotace na prezentaci firem či designérů na vybraných designových veletrzích v zahraničí
 • odborné vzdělávání v oblasti design managementu
 • Adresář designérů CzechTrade – online databáze na podporu propojení mezi podniky a designéry za účelem inovování současných nebo vývojem nových produktů (designers-database.eu)

Zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem