Zdroj: CzechTrade

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Stát podporuje inovativní firmy, start upy, exportéry.

Úvod

Úspěšné uplatnění českých výrobků a služeb na zahraničních trzích souvisí s cíleným rozvojem komplexního systému asistence a služeb státu v rámci osy inovace – investice – infrastruktura – internacionalizace.

Z tohoto důvodu státní instituce vzájemně spolupracují a vytváří podpůrný ekosystém, který povzbuzuje firmy k inovacím a produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Služby a asistence zapojených institucí na sebe vhodně navazují, doplňují se a podnikatelům ve výsledku přináší větší efekt.

Cílem je zjednodušení přístupu firem k nabízené státní podpoře a asistenci, kdy je poskytována ucelená nabídka služeb pro všechny fáze podnikání – od myšlenky, přes realizaci nápadu, rozvoj podnikání, investice až po export. Zájem o vybrané služby lze komunikovat s kterýmkoliv ze zapojených partnerů, který klienta profesionálně provede systémem asistencí.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Agentura pro podnikání a inovace (API) zajišťuje:

Dotace:

 • Aplikace OP PIK – průmyslový a experimentální vývoj
 • Potenciál OP PIK – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • Inovační vouchery OP PIK – nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací
 • Proof of Concept OP PIK – a/ aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; b/ aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
 • Inovace – Inovační projekt OP PIK – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; zavedení nových metod organizace firemních procesů; zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • Partnerství znalostního transferu OP PIK – podpora vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zajišťuje:

Dotace:

 • Czech Rise Up 2.0 – výzkum proti COVID 19. Financování projektů na dokončení nových a dosud neexistujících medicinských řešení do praxe, která mohou na pomoci s bojem proti koronavirové infekci. Podporováno je dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zajišťuje:

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje:

 • Trend – zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků (administruje TA ČR)
 • The Country for the Future – podpora zavádění inovací v malých a středních podnicích, rozvoje start-up společností a infrasturktury pro digitální inovace

Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) zajišťuje:

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje:

 • Doprava 2020+ – rozvoj dopravního sektoru způsobem, který reflektuje společenské potřeby (administruje TA ČR)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zajišťuje:

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje:

 • Prostředí pro život – program zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů (administruje TA ČR)

Technologická agentura ČR (TA ČR) zajišťuje:

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje:

 • Delta 2 podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
 • Théta – podpora transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály
 • Gama 2 ověření výsledků výzkumu pro praktické uplatnění a komerční užití
 • Beta 2 – program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy
 • Kappa program podpory mezinárodní spolupráce subjektů z České republiky s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Národní centra kompetence – podpora budování stabilní a dlouhodobé základy aplikovaného výzkumu. Realizace kvalitního výzkumu podle potřeb aplikační sféry.
 • ERA-NET Cofundové výzvy – podpora mezinárodní spolupráce subjektů z České republiky s partnery z různých zemí v rámci evropského hospodářského prostoru i mimo něj

Navázání výzkumné spolupráce a hledání partnerů:

 • databáze a informace o projektech z oblasti výzkumu, vývoje a inovací podpořených z veřejných prostředků ČR
 • vyhledávání potenciálních partnerů pro společný výzkum na tuzemské i mezinárodní úrovní či hledání aplikace výsledků do praxe
 • to umožňuje fulltextový vyhledávač TA ČR STARFOS

CzechInvest zajišťuje:

Navázání výzkumné spolupráce a hledání partnerů:

 • Technologické mise – podpora mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje spojená s prezentací technologické vyspělosti ČR

CzechTrade zajišťuje:

Podpora kulturních a kreativních průmyslů:

 • Design pro konkurenceschopnost – dotační projekt zahrnující zvýhodněné individuální služby průmyslového nebo produktového designéra dle vlastního výběru z online databáze Adresář designérů CzechTrade a dotace na prezentaci firem a designérů na vybraných designových veletrzích v zahraničí – odborné vzdělávání v oblasti design managementu
 • Adresář designérů CzechTradewww.designers-database.eu – propagace designérů v ČR i zahraničí a seznam dodavatelů zvýhodněných designérských služeb, poskytovaných v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost

Zpět na začátek

Doporučujeme