Podnikání a společné jmění manželů

1. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je použití podmíněno souhlasem druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.

Podrobný obsah

 • Společné jmění manželů (SJM)
 • Smluvní modifikace společného jmění manželů
  • Zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu
  • Odložení vzniku SJM
  • Předmanželská smlouva
  • Režim oddělených jmění
  • Ochrana jiných osob v případě smluvní modifikace SJM
  • Exekuce
  • Vypořádání
 • Modifikace společného jmění manželů soudním rozhodnutím
  • Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu
  • Popis kroků k získání rozhodnutí o zúžení SJM včetně vzorové žaloby
 • Vzory smluv
  • Smlouva o zúžení SJM
  • Smlouva o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství
  • Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů
  • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.
  • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

Související právní průvodci


Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. Občanský zákoník však pro takovéto využití součásti společného jmění manželů k podnikání jednoho manžela v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, podmiňuje souhlasem druhého manžela, který je třeba udělit při prvním takovém použití. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.

Obdobně tomu tak je, jestliže má být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu ručení za dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

V článku naleznete informace o tom, jaký zákon (rozuměno zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dává v této problematice možnosti a jak se správně orientovat. Pro ilustraci jsou uvedeny příklady, praktické tipy a příslušné vzory smluv.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Společné jmění manželů (SJM)

Pokud hodlá jeden z manželů použít součást společného jmění, kdy nejčastěji půjde o finanční prostředky k podnikání, bude třeba souhlasu druhého z manželů jen v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito, přesáhne míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Podle občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 se souhlas uděloval k použití jakéhokoli blíže neurčeného majetku za uvedeným účelem, přičemž daným souhlasem se rozuměl generální (obecný) předem daný souhlas manžela před prvním jednáním, při němž měl být majetek použit.

Podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 již není třeba souhlas druhého manžela, pokud je k podnikání použit majetek zanedbatelné nebo nízké hodnoty. V případě majetných manželů pak může být k podnikání bez souhlasu použit i majetek dražší. Ze zákonného znění však jednoznačně nevyplývá, zda při prvním použití součásti SJM vyšší hodnoty půjde o souhlas generální pro užití veškerého majetku s SJM, nebo zda půjde o individuální souhlasy k jednotlivým majetkovým hodnotám.

Podle nového občanského zákoníku již neplatí to, že je-li podnikatel fyzická osoba zapsán v obchodním rejstříku, je povinen založit do sbírky listin doklad o udělení souhlasu druhého manžela.

Tip:
V případě, že nepodnikající manžel bez vážných důvodů odepírá udělit souhlas s použitím společného jmění k podnikání, doporučujeme, aby manželé zúžili své SJM formou notářského zápisu, anebo aby podnikající manžel podal návrh k soudu na zúžení rozsahu společného jmění, k čemuž součinnost druhého manžela nepotřebuje (viz dále).

Možnosti zúžení SJM notářským zápisem a rozhodnutím soudu

Uzavření manželství způsobuje řadu právních důsledků v osobní i majetkové sféře manželů. Z hlediska majetkových vztahů je to především vznik společného jmění manželů, který s sebou přináší modifikaci vlastnického a závazkového práva.

Předně je třeba si uvědomit, jaký je zákonný rozsah SJM, resp. které věci jsou přímo ze zákona ze SJM vyloučeny. Často mají totiž lidé zbytečné obavy o rodinný majetek, který ve většině případů do SJM vůbec nespadá.

Společné jmění manželů ze zákona netvoří:

 1. majetek nabytý některým z manželů před vznikem manželství a dluhy vzniklé některému z manželů před vznikem manželství, tedy vše, co každý vlastnil nebo dlužil před svatbou,
 2. majetek získaný během trvání manželství darem, děděním nebo odkazem. Tedy pokud jeden z manželů zdědí určitý rodinný majetek nebo je mu darován či odkázán, pak tento nebude spadat do SJM a jeho výlučným vlastníkem bude pouze dědic, obdarovaný či ten, kdo nabyl věc odkazem. V případě, že je darováno oběma manželům, nenabývají manželé do SJM, ale do klasického podílového spoluvlastnictví. A dále majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela (např. zdědím chatu, kterou prodám a za utržené peníze koupím automobil), jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (kravata bude většinou pouze manžela) a věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Součástí společného jmění nebude ani to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech či jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu jeho výhradního majetku.
 3. dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů (např. majetku zděděného), a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, a dluhy, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
 4. nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu jedním z manželů za trvání manželství, byl-li tento podíl získán způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá však členství druhého z manželů. Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění.

Společné jmění manželů ze zákona tvoří:

 1. to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Tak do SJM spadají všechny příjmy manželů bez ohledu na jejich právní důvod (s uvedenými výjimkami). Jedná se především o příjmy z pracovněprávních poměrů nebo poměrů obdobných, dále pak jakékoli výnosy z podnikání, příjmy z práva autorského, věci sloužící k výkonu povolání, příjmy, užitky a přírůstky z výnosů odděleného majetku manželů – úroky z vkladů, příjmy z kapitálového majetku (dividendy), nájemné z nemovitosti ve vlastnictví jednoho z manželů. Součástí společného jmění je tak i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. Nabytím majetku za trvání manželství je i vytvoření věci oběma manžely nebo jedním z nich;
 2. dluhy, které byly převzaty jedním z manželů nebo oběma za trvání manželství (s výše uvedenými výjimkami) – např. ze smlouvy o úvěru, o půjčce, závazky ručitelské. Jde tedy o dluhy, které vznikly z vůle alespoň jednoho z manželů, nebude sem naopak spadat povinnost nahradit škodu způsobenou porušením povinností v rámci podnikatelské činnosti jednoho z manželů či nedoplatky a penále za pozdní placení daní. I v případech, kdy není dluh součástí SJM, ale vnikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, lze pro jeho vydobytí nařídit výkon rozhodnutí na majetek patřící do SJM. Po poslední provedené novelizaci zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se situace ohledně existence dluhů druhého z manželů změnila tak, že jak soud, tak exekutor budou muset z úřední povinnosti zkoumat, zda v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu není evidována smlouva o majetkovém režimu nebo zda nebyl majetkový režim manželů jinak modifikován (viz. níže k modifikaci společného jmění manželů). Odstraněna tak byla nejednoznačnost znění občanského zákoníku, která umožňovala postihovat majetek druhého z manželů nenáležící do společného jmění manželů.

Majetek, který je ze zákona vyloučen ze SJM, lze uzavřením dohody do SJM zahrnou tzv. rozšířením SJM a naopak zákonem stanovený rozsah SJM lze takovouto dohodou zúžit. Skutečnost, že jeden z manželů je podnikatelem nebo jsou jimi oba manželé, je častým důvodem k zúžení společného jmění manželů, a to jak smluvní, tak i soudní cestou.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Smluvní modifikace společného jmění manželů


Zákon umožňuje, aby manželé či snoubenci smluvně modifikovali zákonný rozsah společného jmění manželů. V takovýchto případech je vyžadována forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu, jinak je smluvní ujednání absolutně neplatné. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Smlouvy nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a také se dle zákona nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s tím tato souhlasila.

Za sepsání notářského zápisu náleží notáři odměna, která se řídí notářským tarifem a odvíjí se od hodnoty majetku, který je předmětem smlouvy o zúžení SJM. Hodnota majetku vychází z tzv. ceny obvyklé, tj. ceny, za jakou by dané věci či jiné majetkové hodnoty bylo možno prodat na trhu v daném místě a čase. Obvyklou cenu stanoví znalci zapsaní v seznamech znalců u krajských soudů svým znaleckým posudkem.

Nelze-li obvyklou cenu určit (nebo ji lze určit jen s obtížemi), pak odměna notáře činí 3 000 Kč. Odměna vypočtená z obvyklé hodnoty věci se v případě sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu snižuje o jednu polovinu, vždy však musí činit nejméně 1 000 Kč. Odměnu znalců také stanoví zvláštní právní předpis.

Tip:
Hodnota majetku a odměna notáře

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty: 2 %
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty: 1,2 %
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,9 %
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,53 %
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,1 %
  • nejméně však 600 Kč, částka nad 20 000 000 Kč se do tarifní hodnoty nezapočítává.

Příklad:
Notářský zápis, kterým se zužuje SJM manželů, se bude týkat obvyklé ceny činící 350 000 Kč. Odměna notáře pak bude činit 2500 Kč:

 • 2 % ze 100 000 Kč + 1,2 % z 250 000 Kč = 5000 Kč
 • ½ z 5000 = 2500 Kč

Zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu, jinak je takováto dohoda absolutně neplatná, zúžit (i rozšířit) zákonem stanovený rozsah SJM. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a může se týkat jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Smlouva se tak může týkat rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu SJM, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.

Je-li předmětem smlouvy již existující věc zapsaná do veřejného seznamu, nabývá smlouva v části týkající se této věci účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. Smlouvou však nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit.

Zatímco do účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byly manželské smlouvy vedeny Notářskou komorou v Centrální evidenci manželských smluv, která však sloužila pouze pro účely dědického řízení, s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se smlouva o manželském majetkovém režimu zapíše do veřejného seznamu, a to tehdy, je-li to v ní ujednáno, jinak na žádost manželů. Z tohoto seznamu pak bude patrné, v čem si manželé dohodli režim odchylný od zákonného. Tento zápis provede ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten, kdo seznam vede.

Pouze v případě, že tyto odchylky budou zapsané ve veřejném seznamu, bude modifikace společného jmění účinná vůči třetím osobám. Zákon tak chrání třetí osoby (například věřitele), které s jedním z manželů vstupují do smluvního vztahu.

Tip:
Při zúžení SJM notářský zápis bude obsahovat např. ujednání, že předmět společného jmění nebudou tvořit:

 1. veškeré příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z manželů, včetně vypořádacích podílů ve společnostech, apod.;
 2. příjmy jednoho z manželů představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva;
 3. movité a nemovité věci, stejně jako práva a jiné majetkové hodnoty získané jedním z manželů z příjmů podle písm. a) a b);
 4. výnosy, užitky a přírůstky věcí uvedených pod písm. c), které budou předmětem výlučného vlastnictví jednoho z manželů;
 5. dluhy, které vzniknou některému z manželů a které se budou týkat majetku, který je v jeho výhradním vlastnictví.

A dále může obsahovat ujednání, co bude předmětem výlučného vlastnictví toho kterého manžela:

 • Do výlučného vlastnictví Jana Nováka náleží osobní automobil SPZ, atd.
 • Smlouva o zúžení SJM


Zúží-li manželé SJM, pak nabývá-li některý z manželů majetek, nabývá jej do svého výlučného vlastnictví, a v případě, kdy manželé nabývají majetek společně, nabývají jej do podílového spoluvlastnictví. Smlouvou však nelze měnit podíl, v jakém manželé vlastnické právo do SJM nabývají – tedy jejich podíly jsou stejné.

Ta část majetku, která je dohodou manželů ze SJM vyloučena, podléhá vypořádání jako v případě zániku SJM. Smluvní dispozice, jimiž manželé zužují rozsah SJM, nejsou předmětem daně z darování ani z převodu nemovitostí.

zpět na začátek

Odložení vzniku SJM

Manželé mohou vznik SJM plně nebo částečně vyhradit ke dni zániku manželství. Tato smlouva opět vyžaduje formu notářského zápisu pod sankcí absolutní neplatnosti. Dojde-li k takovémuto odložení vzniku SJM, nabývá každý manžel v průběhu manželství do svého vlastnictví, případně podílového spoluvlastnictví (nabývají-li manželé společně).

V okamžiku zániku manželství a tedy vzniku SJM budou jeho předmětem ty majetkové hodnoty a dluhy, které splňují zákonná kritéria rozsahu SJM. Přitom se však již nepřihlíží k majetku, který z okruhu majetkového společenství manželů vyšel, ani se neprovádí zápočty, neboť v době před zánikem manželství byl každý manžel výlučným vlastníkem, popř. spoluvlastníkem a mohl tedy s majetkem volně nakládat.

Ani smlouvou, ani rozhodnutím soudu nelze změnit nebo vyloučit zákonné uspořádání týkající se obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti nejsou od účinnosti nového občanského zákoníku součástí společného jmění.

Zákon vymezuje, co je předmětem „věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přičemž není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. V obou případech je třeba k nakládání s věcí souhlas druhého manžela (nejde-li o věc zanedbatelné hodnoty). Zpravidla se jedná o kuchyňské vybavení, zařízení obývacího pokoje, ložnice a jiných pokojů, běžné elektrospotřebiče jako jsou televize, pračka, myčka, mixéry, vysavače, videa atd.

NOZ také řeší osud věcí, které patří do obvyklého vybavení rodinné domácnosti v případě, kdy manželé spolu nežijí. Za této situace má manžel, který opustí rodinnou domácnost, právo požadovat, aby mu bylo vydáno to z vybavení, co náleží výhradně jemu. Jestliže však jeho věc potřebuje společné nezletilé dítě, toto právo mu nový zákoník nepřiznává.

Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu.

 • Smlouva o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství

zpět na začátek

Předmanželská smlouva

Obdobným způsobem, jakým lze smluvně modifikovat SJM za trvání manželství (viz výše), si mohou muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství. I zde je tedy podmínkou forma notářského zápisu. Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu pak nabývá účinnosti uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci, která je zapsána do veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu zápis změny až po uzavření manželství.

Příklad:
Notářský zápis při plném odložení vzniku SJM a zúžení SJM:

Preambule
Účastnící této smlouvy mají v úmyslu uzavřít manželství, a to dne...... Na základě jejich vzájemné dohody uzavírají tuto předmanželskou smlouvu, ve které vymezují dobu vzniku a rozsah společného jmění manželů. Není-li v této předmanželské smlouvě stanoveno jinak, budou se majetkové právní poměry mezi manžely řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

I. Vznik společného jmění manželů
Účastníci této předmanželské smlouvy se výslovně dohodli o tzv. koakvizici, tj. vyhrazují vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství.

II. Zúžení společného jmění manželů
Na základě této předmanželské smlouvy nebudou předmět společného jmění manželů, které vznikne až ke dni zániku manželství, tvořit:

 1. veškeré příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z manželů, včetně vypořádacích podílů ve společnostech, apod.;
 2. příjmy jednoho z manželů představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva;
 3. movité a nemovité věci, stejně jako práva a jiné majetkové hodnoty získané jedním z manželů z příjmů podle písm. a) a b);
 4. výnosy, užitky a přírůstky věcí uvedených pod písm. c), které budou předmětem výlučného vlastnictví jednoho z manželů;
 5. dluhy, které vzniknou některému z manželů, a které se budou týkat majetku, který je v jeho výhradním vlastnictví.

Do výlučného vlastnictví slečny Novákové ke dni vstupu do manželství náleží osobní automobil SPZ …, digitální fotoaparát značky Canon, hospodářská usedlost postavená na parcele – přesná specifikace atd.

Do výlučného vlastnictví pana Novotného ke dni vstupu do manželství náleží osobní automobil SPZ …, motocykl tovární značky Honda s SPZ …, byt – jeho přesná specifikace atd.

zpět na začátek

Režim oddělených jmění

V režimu oddělených jmění smí manžel s majetkem volně nakládat, aniž by potřeboval souhlas druhého manžela. Cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví.

Podniká-li v režimu oddělených jmění manželé společně nebo jeden z manželů podniká s pomocí druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, jak si písemně ujednali; jinak se příjmy rozdělí rovným dílem.

zpět na začátek

Ochrana třetích osob v případě smluvní modifikace SJM

V případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl za trvání společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění.

Jestliže však dluh jen jednoho z manželů vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Totéž platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů, či v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Došlo-li ke vzniku závazku jednoho z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

Zákon dává třetím osobám, zejména věřitelům možnost uplatnit své právo u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo, je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu dotčeno jejich právo.

Zákon stanoví, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvy modifikující SJM (včetně smlouvy předmanželské) odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Skutečnost, že obsah předmětné smlouvy je jiné osobě znám, jsou povinni prokázat manželé.

zpět na začátek

Exekuce

Příslušná ustanovení občanského soudního řádu, která upravují nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (exekuci) v souvislosti se SJM výslovně stanoví, že za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje též majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah SJM nebo proto, že byl smlouvou vyhrazen vznik SJM ke dni zániku manželství nebo že byl ujednán režim oddělených jmění.

Platí však pravidlo, že před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, nebo exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

Při vydání exekučního příkazu je exekutor nebo soud povinen vycházet z obsahu listiny zveřejněné v příslušném veřejném seznamu, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný z exekučního řízení. Pro případ, že není možné zjistit, zda závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.

Při nařízení exekuce soud tedy musí zkoumat, zda majetek patří do SJM či nikoli, a tedy i to, zda tento majetek může být použit k vymožení závazku manžela.

Výkon rozhodnutí na majetek patřící do SJM lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Po poslední provedené novele občanského soudního řádu a exekučního řádu došlo také ke změně v tom, že z exekuce by nově měla být vyňata polovina finančních prostředků na bankovním účtu nezadluženého manžela, vždy však nejméně dvojnásobek životního minima. Při nařízení exekuce bude nezadlužený manžel upozorněn, že si tuto částku může v bance vybrat. Na návrh dlužníkova manžela pak bude muset exekutor do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce, a to i bez souhlasu věřitele, navíc manžel dlužníka bude vždy účastníkem řízení, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

zpět na začátek

Vypořádání

Obecně platí, že společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, a zanikne-li SJM, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich SJM jsou stejné. V případě vypořádání smluvně modifikovaného SJM se ohledně věcí tvořících SJM postupuje obdobně s tím, že obecné principy vypořádání, zejména zřetel k potřebám nezletilých dětí, se plně uplatní pro vypořádání zúženého SJM.

zpět na začátek

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Modifikace společného jmění manželů soudním rozhodnutím


Výhodou zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu může být skutečnost, že v tomto případě není třeba notářského zápisu, tedy odpadají náklady na notářskou odměnu, namísto toho však přistupuje soudní poplatek, který činí: je-li předmětem nemovitost, 5 000 Kč za každou nemovitost, za každý podnik nebo jeho organizační složku 15 000 Kč, v ostatních případech 2000 Kč.

Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu.

Zúžení společné jmění manželů rozhodnutím soudu

Soud ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zruší společné jmění manželů nebo jeho stávající rozsah zúží. Tímto závažným důvodem je vždy skutečnost, že:

 1. manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu,
 2. manžela lze považovat za marnotratného,
 3. manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.

Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

Soud může společné jmění poté, co ho zrušil, obnovit. K takovémuto rozhodnutí soud přistoupí zejména tehdy, když pominou důvody zrušení společného jmění. Totéž platí v případě, že manžel navrhne, aby společné jmění, jehož rozsah byl zúžen, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu. Jestliže zaniklo společné jmění na základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to v zájmu obou manželů.

Rozhodnutím soudu však nelze vyloučit ani změnit ustanovení upravující obvyklé vybavení rodinné domácnosti.

Rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.

Tip:
Závažným důvodem pro zúžení SJM může být:

 • ad. 1) případ, kdy jeden z manželů má dluh ve výši 200 000 Kč a výlučný majetek ve stejné výši a jeho věřitel požaduje zajištění, které svou hodnotou majetek manžela převyšuje. Mohlo by jít například o zajištění ve formě zřízení zástavního práva na rodinný dům, který náleží do společného jmění manželů;
 • ad. 2) nehospodárné nakládání se společným majetkem jednoho manžela na úkor rodiny, zejména nezletilých dětí, nebo když manželé spolu trvale nežijí a jde o trvalý stav, a proto se nepodílejí na vytváření společného majetku (pouhá skutečnost, že manželé žijí odděleně, k posouzení závažnosti důvodů nestačí);
 • ad. 3) může jít o situaci, kdy manžel sází na dostizích.


V případě, že soud neshledá závažné důvody pro zúžení nebo zrušení společného jmění, upravuje nový občanský zákoník možnost rozhodnout na návrh jednoho z manželů o tom, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Popis kroků k získání rozhodnutí o zúžení SJM včetně vzorového návrhu

1. Podnikatelské oprávnění
Získání živnostenského či jiného oprávnění k podnikatelské činnosti nebo účast na obchodní společnosti s neomezeným ručením společníků (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost – pouze komplementář).

2. Návrh na zúžení společného jmění manželů
Podání návrhu k příslušnému soudu, jímž je zpravidla obecný soud odpůrce, tedy soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště. Přehled všech soudů s uvedenými kontaktními informacemi lze najít na webových stránkách portálu www.justice.cz.

 • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.
 • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

3. Vyjádření protistrany k návrhu
Pokud se jedná o situaci, kdy je druhý manžel se zúžením SJM srozuměn, urychlí celý proces jeho vyjádření k návrhu na zúžení společného jmění, které lze přiložit již k samé žalobě.

 • Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů

4. Právní moc rozhodnutí
Poté, co příslušný soud svým rozsudkem společné jmění zúží a manželé obdrží jeho písemné vyhotovení, počíná dnem doručení rozsudku běžet 15denní lhůta k odvolání. Teprve uplynutím odvolací lhůty, nebo pokud se oba manželé vzdají práva na odvolání, nabude daný rozsudek právní moci, tedy rozsudek je závazný a nezměnitelný.

5. Vypořádání
Jak bylo zmíněno výše, zanikne-li společné jmění manželů, je třeba provést vypořádání. Základní právní domněnka je, že podíly obou manželů na majetku patřícím do SJM jsou stejné. Tato domněnka je vyvratitelná, tedy je-li prokázáno např. zvýšené úsilí jednoho z manželů, které zajistilo zvýšení a udržení majetku značné hodnoty, lze podíly stanovit odlišně. SJM lze vypořádat několika způsoby:

 • písemnou dohodou,
 • rozhodnutím soudu na návrh některého z manželů,
 • na základě zákonné domněnky.

Pokud nedojde do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku SJM k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, tedy není uzavřena dohoda ani nebyl podán návrh k soudu, platí ohledně hmotných movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze SJM pro potřebu svou, své rodiny a rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

O ostatních hmotných movitých věcech a o nemovitostech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a dluzích manželům společných.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Vzory smluv

Smlouva o zúžení SJM

NZ ___________N ___________

Notářský zápis

Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů

Dnešního dne __________ se do notářské kanceláře JUDr. ______________________, notáře v _______________ se sídlem ___________________________, dostavili níže uvedení manželé, aby přede mnou ve formě notářského zápisu učinili právní úkon obsahující tuto smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle § 716 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Manželé

_______________________________________

______ dat. nar._________________________________

a

_______________________________________

______ dat. nar._________________________________

oba trvale bytem _______________________________________________________

(dále oba jen „manželé“)

I.

Manželé prohlašují, že uzavřeli dne __________________ manželství. Toto manželství dosud trvá a manželé prohlašují, že ohledně jejich společného jmění není uzavřena žádná ze smluv podle § 717 odst. 1 občanského zákoníku.

II.

Manželé se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění takto:

Do výlučného vlastnictví každého z manželů připadnou:

 • a) nemovitosti, které nabude některý z manželů po uzavření této smlouvy, i když by podle ustanovení § 708 a následujících občanského zákoníku náležely do společného jmění manželů,
 • b) výnosy, užitky a přírůstky nemovitých věcí, které budou podle písm. a) výlučným vlastnictvím každého z manželů po uzavření této smlouvy,
 • c) příjmy z podnikatelské činnosti, na které vznikne nárok některému z manželů po uzavření této smlouvy. Těmito příjmy se rozumí zejména příjmy z podnikatelské činnosti na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva nebo podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství;
 • d) movité věci nabyté jedním z manželů pro potřeby podnikatelské činnosti po uzavření této smlouvy.

III.

Tato smlouva se netýká věcí a příjmů nabytých některým z manželů do společného jmění manželů do ______________. Manželé prohlašují, že k dnešnímu dni nemají ve společném jmění žádnou nemovitost a žádný z manželů není podnikatelem na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, žádný z manželů není společníkem obchodní společnosti nebo družstva a žádný z manželů není tichým společníkem na základě smlouvy o tichém společenství.

IV.

Tento notářský zápis se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou stejnopisech pro každého z manželů.

V.

O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů mnou sepsán, přítomným manželům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka. Totožnost přítomných manželů mně byla prokázána jejich platnými občanskými průkazy a oba manželé prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

______________________________

notář

______________________________                                  ____________________________

manžel                                                                            manželka

Vzor ke stažení:  Smlouva o zúžení společného jmění manželů (40 kB)

Smlouva o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství

NZ ________ N ________

Notářský zápis

Smlouva o výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství

Dnešního dne __________ se do notářské kanceláře JUDr. ______________________, notáře v _______________ se sídlem ___________________________, dostavili níže uvedení manželé, aby přede mnou ve formě notářského zápisu učinili právní úkon obsahující tuto smlouvu o výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství podle ustanovení § 716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Manželé

_______________________________________

_____ dat. nar._________________________________

a

_______________________________________

_______ dat. nar._________________________________

oba trvale bytem _______________________________________________________

(dále oba jen „manželé“)

I.

Manželé prohlašují, že uzavřeli dne __________________ manželství. Toto manželství dosud trvá a manželé prohlašují, že ohledně jejich společného jmění není uzavřena žádná ze smluv podle § 717 občanského zákoníku.

II.

Manželé si vyhrazují vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství, pokud nepůjde o jednotlivé věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, za které, zejména vzhledem k ekonomické situaci rodiny, považují věci do částky _______________ Kč za každou jednotlivou věc nebo do částky _______________ Kč v případě souboru věcí, které tvoří obvyklé zařízení domácnosti.

K dnešnímu dni obvyklé vybavení domácnosti tvoří:

a) kuchyně:

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

b) obývací pokoj:

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

c) ložnice:

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

d) koupelna:

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

- _______________________________________

III.

Manželé prohlašují, že do dnešního dne nenabyli do společného jmění manželů žádnou nemovitost ani movitou věc jinou než obvyklé vybavení domácnosti.

IV.

Tento notářský zápis se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou stejnopisech pro každého z manželů.

V.

O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů mnou sepsán, přítomným manželům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka. Totožnost přítomných manželů mně byla prokázána jejich platnými občanskými průkazy a oba manželé prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

______________________________

notář

______________________________                                  ____________________________

manžel                                                                            manželka

Vzor ke stažení:  Smlouva o výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství (39 kB)

Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů

Okresní soud v ________________________

adresa:________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

I.

Návrhem ze dne ____________ o zúžení společného jmění manželů, žalobce ___________________________, trvale bytem ______________________________, navrhuje, aby výše uvedený soud rozsudkem zúžil naše společné jmění manželů.

II.

Prohlašuji, že je mi obsah této žaloby znám, a souhlasím s ním. Dále souhlasím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání.

V _______________________ dne ______________       

                                                                                               ____________________________

                                                                                                          podpis

Vzor ke stažení:  Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů (32 kB)

Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.

podle § 724 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

Okresní soud v ________________________

adresa: ________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

Kolky za _______ Kč

Dvojmo

I.

Dne _______________ jsme na Městském úřadě v ________________________ uzavřeli s žalovaným manželství, které dosud trvá. Dne ________________ se nám z manželství narodil(a) ________________________________________.

Podrobná charakteristika problému, který vede k žalobě na zúžení SJM, například:

Žalovaný již po (  ) roky nadměrně užívá alkohol, na kterém se stal silně závislým, přičemž jakoukoliv odbornou pomoc odmítá. Velkou část našich společných příjmů, z nichž vetší část tvoří má mzda (22 000,- Kč/měsíc, mzda žalovaného tvoří částku 10 000,- Kč/měsíc) utrácí za alkoholické nápoje. Peníze na alkohol si navíc čím dál častěji půjčuje od přátel a známých, proto se obávám případného zadlužení, které by dopadlo na naši rodinu, především nezletilé děti.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Důkazy:

 • výslech účastníků
 • osobními doklady účastníků a oddacím listem
 • ________________________________________
 • ________________________________________

(další důkazy např.: výslech přátel, sousedů, atd.)

II.

Za této situace by další trvání společného jmění v zákonném rozsahu odporovalo dobrým mravům, neboť žalovaného lze považovat za marnotratného, navíc opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Shora popsaným nehospodárným nakládáním s majetkem žalovaný ohrožuje rodinu, zejména nezletilé děti.

III.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Společné jmění manželů ______________________ a _____________________, kteří dne _______________ uzavřeli na Městském úřadě v _________________________ manželství, se zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V ____________________________ dne _____________

                                                                                              ___________________________

                                                                                                               podpis

Vzor ke stažení:  Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I. (39 kB)

Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

podle § 724 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

Okresní soud v ________________________

adresa: ________________________________

Žalobkyně: _________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

Žalovaný: __________________, dat. nar. _________ trvale bytem __________________

o zúžení společného jmění manželů

Kolky za _______ Kč

Dvojmo

I.

Dne _______________ jsme na Městském úřadě v ________________________ uzavřeli s žalovaným manželství, které dosud trvá. Dne ________________ se nám z manželství narodil(a) _____________________________________________ .

Podrobná charakteristika problému, který vede k žalobě na zúžení SJM, například:

Živnostenský odbor Městského úřadu v (      ) vydal dne (      ) pod č.j. (      ) žalovanému živnostenský list pro obchodní činnost. Oprávnění provozovat živnost a tedy oprávnění k podnikatelské činnosti má žalovaný od (     ). Já oprávnění k podnikatelské činnosti nemám.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Důkazy:

 • výslech účastníků
 • živnostenský list č.j. (         ) ze dne (         )
 • ________________________________________
 • ________________________________________

II.

Za této situace žádám soud, aby zúžil společné jmění, neboť jsem přesvědčena, že je dán zákonem stanovený důvod pro jeho zúžení.

III.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Společné jmění manželů ______________________ a _____________________, kteří dne _______________ uzavřeli na Městském úřadě v _________________________ manželství, se zužuje až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V ____________________________ dne _____________

                                                                                              ___________________________

                                                                                                                podpis

Vzor ke stažení:  Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II. (39 kB)

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek