Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Povinnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě jistoty

Zadavatel má povinnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení vždy v případech, kdy v zadávacím řízení požaduje složení jistoty a účastník zadavateli složení jistoty řádně neprokáže nebo po celou dobu trvání zadávací lhůty nezajistí, aby zadavatelem požadovaná jistota v celé výši byla složena. V průběhu zadávací lhůty není účastník zadávacího řízení oprávněn ze zadávacího řízení odstoupit, jinak zadavateli propadne účastníkem složená jistota v zadavatelem stanovené výši.

Jistotu dle zákona o zadávání veřejných zakázek proto může požadovat pouze takový zadavatel, který rovněž stanovil zadávací lhůtu. Stanovení zadávací lhůty je dle ZZVZ na dobrovolném rozhodnutí zadavatele. Jestliže se tedy zadavatel rozhodne stanovit zadávací lhůtu, je oprávněn požadovat jistotu, jejíž výši uvede v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou ve výši maximálně do 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, anebo do výše maximálně 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pokud zadavatel použije v zadávacím řízení elektronickou aukci.

Účastník je oprávněn jistotu v zadávacím řízení zadavateli poskytnout třemi způsoby, a to:

  • i. složením peněžní částky na účet zadavatele;
  • ii. ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele;
  • iii. ve formě pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Aby účastník prokázal zadavateli složení jistoty, je povinen ve své nabídce předložit:

  • i. údaje o provedené platbě, pokud složil peněžní jistotu;
  • ii. originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit jistotu zadavateli včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikne účast po vyloučení zadavatelem, a to z důvodu, že účastník nepředložil zadavateli požadované údaje, doklady nebo vzorky anebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem nebo pokud účastník jako vybraný dodavatel neuzavře bez zbytečného odkladu se zadavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky;
  • iii. písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit jistotu zadavateli včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikne účast po vyloučení zadavatelem, a to z důvodu, že účastník nepředložil zadavateli požadované údaje, doklady nebo vzorky anebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem nebo pokud účastník jako vybraný dodavatel neuzavře bez zbytečného odkladu se zadavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

Pokud bude jistota účastníkem zadavateli složena formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Pokud účastník tuto svou povinnost poruší, je zadavatel povinen, jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o další podstatnou změnu, kterou zákon o zadávání veřejných zakázek přinesl, pro úplnost uvádíme, že zadavatel, který se rozhodne stanovit zadávací lhůtu, je povinen v této zadávací lhůtě odeslat oznámení o výběru dodavatele, jinak je zadávací řízení uplynutím zadávací lhůty ukončeno a zadavatel by musel kompenzovat účastníkům zadávacího řízení jimi účelně vynaložené náklady na jejich účast v zadávacím řízení.

Aby nedocházelo k uplatnění této sankce, dává zákon o zadávání veřejných zakázek zadavateli ještě možnost domluvit se se všemi účastníky zadávacího řízení na jiném postupu, bez toho, že by ZZVZ formu takové dohody blíže specifikoval.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme