Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Kdy zadavatel může vyloučit účastníka ze zadávacího řízení

Účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen pouze v případech stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, jak zákon stanoví v ust. § 48 ZZVZ.

Je-li dán zákonný důvod, může zadavatel vyloučit účastníka kdykoli v průběhu zadávacího řízení. ZZVZ zásadním způsobem změnil původně zažitou praxi zadávání veřejných zakázek tím, že ve většině případů dává zákon zadavateli pouze možnost účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a nikoli povinnost tak učinit.

Tento důraz na vůli zadavatele souvisí se významnou změnou, kterou tento zákon přinesl. Změna spočívá v tom, že zadavatel je oprávněn v některých typech zadávacích řízení nejdříve provést hodnocení nabídek a až následně provést jejich posouzení z hlediska zadávacích podmínek. Tímto způsobem může zadavatel vybrat pouze nejvhodnější nabídky, tím omezit počet účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky bude muset komplexně posoudit a snížit tak i následnou administrativní zátěž a celé zadávací řízení zrychlit.

Jak již bylo uvedeno, zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně stanoví, že zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze v případech stanovených tímto zákonem. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé důvody, pro které může zadavatel přistoupit k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Povinnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě jistoty

Zadavatel má vždy povinnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případech, kdy zadavatel v zadávacím řízení požaduje složení jistoty a účastník řádně zadavateli neprokáže složení jistoty nebo účastník nezajistí, aby zadavatelem požadovaná jistota v celé výši byla složena po celou dobu zadávací lhůty. V průběhu zadávací lhůty není účastník zadávacího řízení oprávněn ze zadávacího řízení odstoupit, jinak zadavateli propadne účastníkem složená jistota v zadavatelem stanovené výši.

Jistotu dle zákona o zadávání veřejných zakázek proto může požadovat pouze takový zadavatel, který rovněž stanovil zadávací lhůtu. Stanovení zadávací lhůty je nově dle zákona o zadávání veřejných zakázek na dobrovolném rozhodnutí zadavatele. Jestliže se tedy zadavatel rozhodne stanovit zadávací lhůtu, je oprávněn požadovat jistotu, jejíž výši zadavatel uvede v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou ve výši maximálně do 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, anebo do výše maximálně 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pokud zadavatel použije v zadávacím řízení elektronickou aukci.

Účastník je oprávněn jistotu v zadávacím řízení zadavateli poskytnout třemi způsoby, a to:

  • i. složením peněžní částky na účet zadavatele;
  • ii. bankovní zárukou ve prospěch zadavatele;
  • iii. pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník následně je ve své nabídce ohledně složené jistoty povinen, aby zadavateli prokázal její složení, předložit:

  • i. údaje o provedené platbě zadavateli, pokud složil peněžní jistotu;
  • ii. originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit jistotu zadavateli včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikne účast po vyloučení zadavatelem, a to z důvodu, že účastník nepředložil zadavateli požadované údaje, doklady nebo vzorky anebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem nebo pokud účastník jako vybraný dodavatel neuzavře bez zbytečného odkladu se zadavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky;
  • iii. písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit jistotu zadavateli včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikne účast po vyloučení zadavatelem, a to z důvodu, že účastník nepředložil zadavateli požadované údaje, doklady nebo vzorky anebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem nebo pokud účastník jako vybraný dodavatel neuzavře bez zbytečného odkladu se zadavatelem smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

Pokud bude jistota účastníkem zadavateli složena formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Pokud účastník tuto svou povinnost poruší, je zadavatel povinen, jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, právě takovéhoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o další zásadní změnu, kterou přináší zákon o zadávání veřejných zakázek, pro úplnost uvádíme, že zadavatel, který se rozhodne stanovit zadávací lhůtu, je povinen v této zadávací lhůtě odeslat oznámení o výběru dodavatele, jinak je zadávací řízení uplynutím zadávací lhůty ukončeno a zadavatel by musel kompenzovat účastníkům zadávacího řízení jimi účelně vynaložené náklady na jejich účast v zadávacím řízení.

Aby nedošlo k této sankci zadavatele, dává zákon o zadávání veřejných zakázek zadavateli ještě možnost domluvit se všemi účastníky zadávacího řízení o jiném postupu, bez toho, že by zákon o zadávání veřejných zakázek blíže specifikoval formu takovéto dohody mezi zadavatelem a všemi účastníky zadávacího řízení.

Nabídka v rozporu se zadávacími podmínkami

Zadavatel může vyloučit účastníka v případech, kdy doklady, vzorky údaje či modely předložené účastníkem v průběhu zadávacího řízení nesplní požadavky vymezené v zadávacích podmínkách.

Jedná se zejména o případy, kdy účastník předloží zadavateli nevyhovující podklady v rámci své nabídky, případně předběžné nabídky, čímž tak neprokáže splnění zadavatelem požadované kvalifikace nebo situace, kdy jeho nabídka nevyhoví posouzení nabídky ve vztahu k zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem.

Též se jedná o případy, kdy dodavatel zadavateli nepředloží vyhovující podklady ani po výzvě zadavatele k doplnění či vysvětlení nabídky účastníka. Zde je vhodné uvést, že i dle zákona o zadávání veřejných zakázek má zadavatel možnost, nikoli však povinnost požadovat vysvětlení či doplnění nevyhovující či nedostatečné nabídky kteréhokoli účastníka.

V případě, kdy nabídka účastníka zadávacího řízení nesplňuje požadavky zadavatelem stanové v zadávací dokumentaci a zadavatel nevyzve účastníka k doložení zadavatelem požadované informace, dokladu případně vzorku či modelu, zadavatel takového účastníka z účasti v zadávacím řízení vyloučí. Stejně tak zadavatel postupuje i v případě, kdy účastníka vyzve k doplnění či vyjasnění jeho nabídky a tento účastník svou nabídku nevysvětlí anebo nepředloží požadované dokumenty, informace, modely či vzorky.

Zákon o zadávání veřejných zakázek dává možnost zadavateli vyzývat účastníky zadávacího řízení v průběhu zadávacího řízení k objasnění či doplnění předložených údajů, dokladů, vzorků či modelů i opakovaně a rovněž možnost prominout účastníkům případné zmeškání lhůty k doplnění či objasnění nabídky.

Zákon o zadávání veřejných zakázek na rozdíl od předešlé úpravy zákona o veřejných zakázkách přímo stanoví, že nabídka může být do uplynutí lhůty pro podání nabídek doplněna či změněna, a to ve všech částech, které nejsou předmětem hodnocení dle hodnotících kritérií, což bylo dříve dovozováno pouze z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ZZVZ připouští dokonce i změnu položkového rozpočtu, pokud takováto změna nezmění celkovou nabídkovou cenu nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.

Co se týče prokázání splnění požadované kvalifikace či dalších podmínek stanovených zadavatelem pro účast dodavatele v zadávacím řízení, mohou být údaje, dokumenty, vzorky i modely předloženy dodavatelem zadavateli na žádost zadavatele a takovéto doplnění či změna předložených údajů, dokladů, vzorků i modelů nejsou ze zákona považována za změnu nabídky, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti účastníka v zadávacím řízení mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vyloučení účastníka a mimořádně nízká nabídková cena

Dalším případem, kdy je zadavatel oprávněn vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, je situace, kdy nabídková cena uvedená účastníkem v jeho nabídce je zadavatelem posouzena jako mimořádně nízká a účastník není schopen svou nabídkovou cenu náležitě zdůvodnit. Zadavatel nemůže vyloučit účastníka, jehož nabídkovou cenu posoudí jako mimořádně nízkou, aniž by mu dal možnost výši nabídkové ceny uvedené v jeho nabídce zdůvodnit.

V tomto ohledu přinesl zákon o zadávání veřejných zakázek významnou změnu spočívající v tom, že v případě mimořádně nízké nabídkové ceny má zadavatel až na několik výjimek opět možnost, nikoli však povinnost, účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Povinnost účastníka vyloučit má pouze v případech, kdy ze zdůvodnění účastníka jeho mimořádně nízké nabídkové ceny vyplývá, že:

  • i. nabídková cena je mimořádně nízká, protože účastník při plnění veřejné zakázky nezajistí dodržování všech povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky nebo účastník nezajistí dodržování všech povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů či kolektivních smluv týkajících se zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné zakázky;
  • ii. nabídková cena je mimořádně nízká z důvodu veřejné podpory, přičemž účastník není na výzvu zadavatele schopen prokázat, že takovou podporu získal v souladu s předpisy Evropské unie;
  • iii. účastník v předloženém zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nepotvrdí, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky včetně pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se mají podílet na plnění veřejné zakázky, a dále nepotvrdí, že neobdržel neoprávněnou podporu.

Kromě výše vyjmenovaných případů má zadavatel za předpokladu, že dojde ke zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny, možnost takovéhoto účastníka zadávacího řízení nevyloučit. Zadavatel má tak možnost provést posouzení případných ekonomických rizik plynoucích mu z mimořádně nízké nabídkové ceny tohoto účastníka a po vyhodnocení těchto rizik v souvislostech se zadávacími podmínkami může zadavatel ponechat tohoto účastníka v zadávacím řízení.

V případech, kdy se zadavatel naopak rozhodne účastníka, jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ze zadávacího řízení vyloučit, musí toto rozhodnutí řádně odůvodnit a musí z něho být zřejmé, co na vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, které účastník zadavateli na jeho žádost předložil, považuje zadavatel za nedostatečné nebo závadné.

Zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli možnost vůči účastníkovi vznést žádost o vysvětlení nabídkové ceny jako mimořádně nízké, a to i opakovaně, a rovněž umožňuje zadavateli odpustit účastníkovi zmeškání lhůty zadavatelem stanovené k vyřízení této žádosti.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme