Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Článek se zabývá situacemi, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli možnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení a současně případy, ve kterých je vyloučení účastníka zadavatelovou povinností.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Vyloučení uchazeče ve smyslu zákona o veřejných zakázkách

Postupy zadavatele v zadávacím řízení včetně situací, kdy je povinen uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení vyloučit, upravuje do konce září 2016 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon během doby své účinnosti prošel několika novelizacemi, které přinášely mimo jiné i nové možnosti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Všichni si jistě pamatujeme na již naštěstí neplatnou povinnost zadavatele vyřadit nabídku a vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení v případě, kdy do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka.

Zákon o zadávání veřejných zakázek byl koncipován tak, že zadavatel byl povinen za účelem případného vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení posoudit nabídky uchazečů ze tří hledisek, a to s ohledem na splnění zákonných požadavků, dále s ohledem na požadavky zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a s ohledem na to, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku. Nepřijatelnou nabídkou byla dle zákona o veřejných zakázkách taková nabídka, která:

  • je nevhodná, což je nabídka, jež nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky,
  • nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem z hlediska jiných požadavků než je předmět veřejné zakázky,
  • v rámci které uchazeč neprokázal splnění zadavatel požadované kvalifikace,
  • je v rozporu s platnými právními předpisy,
  • obsahuje upravené podmínky plnění předmětu veřejné zakázky v rozporu s požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky anebo obsahuje neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
  • byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Ve všech výše uvedených případech byl zadavatel povinen posoudit nabídku jako nepřijatelnou a vyloučit uchazeče, který ji podal, ze zadávacího řízení. Zákon o veřejných zakázkách dával zadavateli možnost vyzvat uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky a rovněž k případnému doplnění chybějících či nepřesných dokladů. Záviselo však zcela na vůli zadavatele, zda k této své zákonné možnosti přistoupil, anebo přímo vyřadil nabídku a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučil.

Zákon o veřejných zakázkách kromě této možnosti žádat o písemné vysvětlení či doplnění nabídky nedával zadavateli jiné možnosti rozhodovat o ponechání ne zcela vyhovující nabídky uchazeče v zadávacím řízení. Samozřejmě pokud vyzvaný uchazeč nabídku řádně vysvětlil, objasnil či doplnil zadavatelem požadované doklady, nebyla jeho nabídka zadavatel vyřazena a takovýto uchazeč pokračoval v zadávacím řízení.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), účinný od 1. 10. 2016, vychází z evropských směrnic, které vstoupily v platnost v únoru 2014, a které tento zákon implementoval do českého právního řádu. Hlavním cílem těchto evropských směrnic bylo snížit administrativní zátěž dodavatelů v procesu zadávacího řízení, takže obdobně i cílem české vnitrostátní právní úpravy bylo zejména zjednodušení celého procesu zadávání veřejných zakázek.

Zákon o zadávání veřejných zakázek oproti původní úpravě rozšiřuje možnosti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dále je potřeba upozornit, že znal-li čtenář tohoto článku „starou“ terminologii práva veřejných zakázek (dle zákona o veřejných zakázkách), zákon o zadávání veřejných zakázek přinesl v tomto směru výrazné změny. Například již není užíván termín „uchazeč“ pro dodavatele, který podal nabídku nebo žádost o účast do zadávacího řízení, nyní takovou osobu zákon označuje termínem „účastník“.

Obdobných terminologických změn je v zákoně o zadávání veřejných zakázek více a některé z nich budou zmíněny dále v tomto článku.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme