Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Povinnosti zadavatele vyloučit vybraného dodavatele

Zákon o zadávání veřejných zakázek ukládá povinnost zadavateli posoudit nabídku vybraného účastníka z přísnějšího hlediska než nabídku běžného účastníka zadávacího řízení, resp. takového účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka není nabídkou nejvhodnější po vyhodnocení zadavatelem nastavených hodnotících kritérií (termín „vybraný dodavatel“ nahrazuje zákonem o veřejných zakázkách užívaný termín „vybraný uchazeč“).

Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník, nemusí zadavatel provést hodnocení jím předložené nabídky a může tohoto jediného účastníka vybrat k uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

  • Pokud je vybraný dodavatel akciovou společností, která má vydané jiné než zaknihované akcie a nejedná se o zahraniční korporaci s obdobnou právní formou, je zadavatel povinen tohoto vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. ZZVZ přímo ukládá zadavateli povinnost ověřit si formu akcií akciové společnosti v obchodním rejstříku, pokud se jedná o vybraného dodavatele, a to před samotným uzavřením smlouvy na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky. Stejným způsobem je povinen postupovat v případě společnosti s obdobnou formou akciové společnosti, pokud se nejedná o akciovou společnost nebo společnost s obdobnou formou akciové společnosti se sídlem v zahraničí.
  • V případě zahraniční akciové společnosti či zahraniční společnosti s obdobnou formou akciové společnosti zadavateli postačí předložení čestného prohlášení o majitelích akcií s podílem vyšším než 10 %.
  • Zadavatel rovněž není povinen vyloučit akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
  • Zadavateli ze zákona plyne  povinnost vyloučit vybraného dodavatele, pokud jím předložená nabídka nesplňuje zejména zadávací podmínky stanovené zadavatelem.
  • Zadavatel dále povinně vyloučívybraného dodavatele, jestliže je schopen prokázat, že tento vybraný dodavatel nabízí takové plnění, které by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů a také kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Zadavatel je rovněž povinen vyloučit vybraného dodavatele, u něhož je schopen prokázat, že jeho účastí v zadávacím řízení došlo ke střetu zájmů nebo došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení a ani v jednom případě není možné existující střet zájmů či porušení hospodářské soutěže napravit.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli možnost, aby si v zadávacích podmínkách vyhradil možnost po vybraném dodavateli požadovat předložení dokladů nebo vzorků, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky nebo ke kvalifikaci vybraného dodavatele, a to jako podmínku uzavření smlouvy.

Jako podmínku pro uzavření smlouvy může zadavatel požadovat po vybraném dodavateli předložení úspěšného výsledku zkoušek vzorků.

Zadavatel si též může vymínit požadavek na přijetí určité formy spolupráce či další podmínky součinnosti s vybraným dodavatelem ještě před uzavřením smlouvy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky, jejichž předložení si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil. To samé platí, pokud výsledek zkoušek takových vzorků neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Zadavatel dále podle zákona o zadávání veřejných zakázek zjistí údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Pokud tyto údaje nelze zjistit výše uvedeným způsobem, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli, kdy těmito doklady jsou zejména:

  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Skuteční majitelé vybraného dodavatele mohou být prokázáni i předložením jiných než výše uvedených dokladů, ze kterých však bude vyplývat vztah k jeho konkrétním skutečným majitelům.

Důraz na transparentnost majitelů právnických osob jako potenciálních smluvních partnerů zadavatelů při plnění zadávaných veřejných zakázek, jak vyplývá z výše uvedeného, je u vybraných dodavatelů v zákoně o zadávání veřejných zakázek akcentována hned na několika místech.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme