Evidence skutečných majitelů

Článek seznámí čtenáře se základními informacemi o evidenci skutečných majitelů, jakožto jednom ze systémů veřejné správy. Text rovněž nabízí stručný návod, jak zajistit zápis údajů o svých skutečných majitelích, a informace, kdo může do rejstříku nahlížet. Věnuje se i sankcím pro subjekty, které nesplní svou povinnost evidence, a další související problematice.

Obsah dokumentu:

Úvod

Od 1. ledna 2018 vznikla povinnost právnických osob, svěřenských správců nebo jiných osob obdobného postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti (dále také jako „povinný subjekt“) zajistit zápis údajů o svých skutečných majitelích do evidence skutečných majitelů (dále také jako „Evidence“). Současně se vznikem výše specifikované povinnosti vzniklo i právo některých subjektů do Evidence nahlížet.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má právně nebo fakticky možnost vykonávat přímo či nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu či jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Bližší informace k problematice skutečného majitele poskytuje článek Povinnosti podnikatelů podle zákona proti praní špinavých peněz.

Důvodem předmětné právní úpravy je zejména snaha o transparentnost při toku finančních prostředků a přesunu majetku konkrétních fyzických osob, předcházení zneužívání právnických osob a jiných právních uspořádání (např. podílové či penzijní fondy, zahraniční investiční fondy…) pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či prověření případného střetu zájmů ve sféře zadávání veřejných zakázek.

Předpokládaným účelem je pak možnost dispozice s dostatečnými, přesnými a včasnými informacemi o skutečných majitelích a vlivech na právnické osoby a jiná právní uspořádání kompetentními orgány či úřady (případně jinými osobami, které prokáží oprávněný zájem), při provádění identifikace či kontroly.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby