Obchodní korporace – založení a vznik

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

nejnižší počet zakladatelů1 fyzická nebo 1 právnická osoba
nejvyšší počet společníkůneomezeno
minimální výše základního kapitálu1 Kč
nejnižší možný vklad1 Kč
nejvyšší možný vkladneomezen
rozsah splacení vkladu při vzniku30 % na peněžitý vklad a 100 % na nepeněžitý vklad
lhůta splacení vkladuurčena společenskou smlouvou, nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo převzetí vkladové povinnosti
počet hlasů ke vkladuna každou 1 Kč 1 hlas (společenská smlouva může určit jinak)
ručení společníka za závazky spol.společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění
předmět činnostipodnikání, lze založit i za jiným účelem
orgány společnostivalná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy
zakladatelský dokumentspolečenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě veřejné listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) se zakládá podepsáním společenské smlouvy, jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s. r. o. mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české, tak i zahraniční.

Společnost s ručením omezeným lze založit i jediným zakladatelem, který sepisuje zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Zákon nově nevylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka (a to jak fyzickou nebo právnickou osobu), byla jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným.

Znázornění řetězení společností:

OPU_zakazane_retezeni_spolecnosti

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s. r. o. musí mít formu veřejné listiny. Nedostatek této předepsané formy způsobuje neplatnost smlouvy.

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • firmu a sídlo společnosti,
  • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
  • předmět podnikání (činnosti),
  • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
  • výši základního kapitálu a výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly každého společníka,
  • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Při založení společnosti společenská smlouva obsahuje také tyto údaje, které lze po jejím vzniku a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit:

  • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
  • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být voleni valnou hromadou,
  • určení správce vkladů a
  • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků, pro kterou se vyžaduje forma veřejné listiny. V případě, že tak stanoví společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady.

Splacení vkladů před vznikem s. r. o.

Před podáním návrhu na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku musí být splaceno celé vkladové ážio (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka) a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %. Zákon tedy stanoví pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

Společenská smlouva, kterou je určena výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladu, může založit povinnost splatit vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším rozsahu, popřípadě splatit všechny vklady před zápisem.

Nepeněžitý vklad ocení znalec, který je vybrán při založení společnosti zakladateli, jinak jednatelem ze seznamu znalců. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. Pokud by společnost nevznikla, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

Vkladová povinnost musí být splněna ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději do pěti let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti za trvání společnosti. Této povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu.

Je-li společník v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky, ledaže společenská smlouva stanoví jinak.

Pokud je společník v prodlení se splněním vkladové povinnosti, hrozí mu, že bude ze společnosti vyloučen valnou hromadou. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je v prodlení s plněním vkladové povinnosti.

Získání podnikatelského oprávnění s. r. o.

V případě, že je s. r. o. založena za účelem podnikání, musí jednatelé s. r. o. požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.

Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé. V případě, že se návrh na zápis podává v listinné podobě, pravost podpisů všech jednatelů musí být úředně ověřena. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává.

Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. Navrhovatel však může požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.

Internetové stránky

ZOK sice pro společnost s ručením omezeným neukládá povinnost založit internetové stránky (na rozdíl od akciové společnosti), ale pokud si je s. r. o. založí, platí pro ni stejné povinnosti jako pro akciovou společnost, tedy že musí na těchto stránkách uveřejnit údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Uvádí-li na internetových stránkách údaj o výši základního kapitálu, musí se tento údaj týkat pouze jeho splacené části.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme