Obchodní korporace – založení a vznik

Založení a vznik komanditní společnosti

nejnižší počet zakladatelů2 osoby
nejvyšší počet společníkůneomezeno
minimální výše základního kapitáluneomezen
nejnižší možný vkladneomezen
nejvyšší možný vkladneomezen
rozsah splacení vkladu při vznikupodle společenské smlouvy
lhůta splacení vkladupodle společenské smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu
počet hlasů ke vkladukaždý společník 1 hlas (společenská smlouva může určit jiný počet hlasů)
ručení společníka za závazky spol.komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v OR
předmět činnostipodnikání, správa vlastního majetku
orgány společnostistatutární orgán – všichni komplementáři, společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů nebo jeden z nich
zakladatelský dokumentpísemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků

Uzavření a podepsání společenské smlouvy

Komanditní společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy, kterou uzavírají a podepisují minimálně 2 společníci, a to nejméně jeden komplementář (společník, který ručí neomezeně) a nejméně jeden komanditista (společník, který ručí omezeně). Komplementář v k.s., kterým je fyzická osoba, nemusí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a podmínkou nebude ani neexistence překážky provozování živnosti, nepůjde-li o komplementáře, který je statutárním orgánem. Je-li komplementářem právnická osoba, společenská práva a povinnosti spojené s její účastí v k.s. vykonává jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

Komplementářem však nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních třech letech prohlášen konkurs, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující. V případě, že je tento zákaz porušen, osoba se komplementářem nestane, i když společnost vznikne.

Stejně jako ve v.o.s. může být společenskou smlouvou stanoveno, aby byla vkladová povinnost splněna provedením práce nebo poskytnutím služby. To však platí pouze pro komplementáře, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Komplementář, který nebude statutárním orgánem, nově nebude povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Nový zákon zavádí ve vztahu k těm komplementářům, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, informační povinnost při hrozícím střetu zájmů nebo při záměru uzavřít se společností smlouvu.

ZOK oproti původní právní úpravě neobsahuje obecné subsidiární použití ustanovení o společnosti s ručením omezeným na právní postavení komanditistů. Dle ZOK se budou přiměřeně používat jen ustanovení týkající se výše vypořádacího podílu komanditisty a převoditelnosti podílu.

Společenská smlouva komanditní společnosti musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • firmu a sídlo společnosti,
  • určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla,
  • předmět podnikání nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku,
  • určení, kteří ze společníků jsou komplementáři, a kteří komanditisté,
  • výši vkladu každého komanditisty.

Splacení vkladu před vznikem k. s.

ZOK vypouští ustanovení o výši minimálního základního kapitálu a o minimálním vkladu komanditisty. Komanditista je povinen splnit svou vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným společenskou smlouvou, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

Komanditní suma

Zákon stanoví nový pojem komanditní suma coby částku, do jejíž výše ručí komanditisté za dluhy společnosti, určí-li tak společenská smlouva. Komanditní suma nesmí být nižší, než kolik činí vklad komanditisty.

Získání podnikatelského oprávnění k. s.

Komplementáři komanditní společnosti, která je založena za účelem podnikání, musí ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. V případě, že činnost může být podle zvláštních předpisů vykonávaná jenom fyzickými osobami s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání společnosti, jen když společnost prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny.

Návrh na zápis k.s. do obchodního rejstříku podávají všichni společníci (jak komplementáři, tak i komanditisté) a jejich podpisy musí být úředně ověřeny, je-li návrh podáván v listinné podobě. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Společníci mohou zmocnit k vyhotovení a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost popisů společníků na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme