Obchodní korporace – založení a vznik

Založení a vznik družstva

nejnižší počet zakladatelů3 osoby
nejvyšší počet členůneomezeno
minimální výše základního kapitálunení určen
nejnižší možný vkladnení určen
nejvyšší možný vkladneomezen
splnění vkladové povinnostik základnímu (vstupnímu) vkladu do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze
doba splacení vkladudle stanov
počet hlasů ke vkladukaždý člen 1 hlas
ručení společníka za závazkyneručí
předmět činnostivzájemná podpora členů nebo třetích osob, podnikání
orgány společnostičlenská schůze, statutární orgán – představenstvo, kontrolní komise, jiné orgány zřízené stanovami (u malého družstva jen členská schůze a předseda)
zakladatelský dokumentustavující schůze

Ustavující schůze družstva

Na rozdíl od obchodních společností se k založení družstva nevyžaduje sepsání společenské smlouvy. Družstvo se zakládá konáním ustavující schůze, která:

 • přijme stanovy,
 • zvolí členy orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komisi),
 • schválí způsob splnění základního členského vkladu, případně i vstupního vkladu.

Zájemci o založení družstva písemně pověří fyzickou osobu – svolavatele k vypracování návrhu stanov. Tento následně svolá zájemce o založení k ustavující schůzi. Ustavující schůze se může zúčastnit pouze osoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůze, popřípadě i jiné osoby, ledaže je jim účast zakázána ustavující schůzí.

Poté, co svolavatel nebo pověřená osoba zahájí ustavující schůzi, zjistí se podle listiny přítomných počet přítomných. Svolavatel seznámí s jednáními, které již učinil a navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího. Před dalším jednáním dojde ke schválení přijetí přihlášek jednotlivých zájemců o založení družstva. Pouze ti, jejichž přihlášky byly schváleny, jsou oprávněni účastnit se jednání ustavující schůze.

Osoba, která podala přihlášku do družstva, ji může vzít zpět, a to až do zahájení ustavující schůze. Každá osoba, která je oprávněna se zúčastnit ustavující schůze, má na této schůzi jeden hlas. Zákon stanoví, že o stanovách se hlasuje vždy veřejně. Ten, kdo nehlasoval pro přijetí stanov, může vzít zpět svou přihlášku ihned po oznámení výsledků hlasování, jinak se ke zpětvzetí přihlášky nepřihlíží. Po schválení stanov se schvaluje seznam zakladatelů.

Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu ustavující schůze.

Jestliže se nemůže zakladatel z vážných důvodů účastnit ustavující schůze, může osvědčení o převzetí vkladové povinnosti učiněné ve formě veřejné listiny nebo písemné prohlášení o převzetí této povinnosti ve formě veřejné listiny nebo s úředně ověřeným podpisem doručit statutárnímu orgánu založeného družstva do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze.

Stanovy družstva musí obsahovat:

 • firmu a sídlo družstva,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu,
 • způsob a lhůtu splacení členských vkladů přistupujícím členem,
 • způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
 • počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období,
 • podmínky vzniku členství v družstvu a
 • práva a povinnosti člena družstva a družstva.

Stanovy mohou určit, že podmínkou členství v družstvu je pracovní poměr člena k družstvu. Členství v družstvu pak vzniká dnem vzniku pracovního poměru a končí dnem zániku pracovního poměru. Stanovy mohou také určit, že členství nezaniká zánikem pracovního poměru.

Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže plyne z usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.

Pokud dojde ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví.

Informační deska

Zákon stanoví družstvu povinnost zřídit ve svém sídle informační desku, která bude přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Stanovy mohou určit, že se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.

Splácení vkladu před vznikem družstva

Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Stanovy mohou určit, že se člen může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady, přičemž výše těchto dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.

Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Pokud má dojít k převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu obsahující údaj o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě, není možné za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat.

Člen může splnit svou vkladovou povinnost prostřednictvím nepeněžitého vkladu. Ten musí být oceněn znalcem zapsaným v seznamu znalců určeným dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů. Nepeněžitý vklad však nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Před vložením nepeněžitého vkladu musí dojít k jeho schválení členskou schůzí nebo ustavující schůzí. Stanovy mohou určit, že nepeněžitým vkladem může být také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.

Zákon podmiňuje vznik členství písemným prohlášením a splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též vznik pracovního poměru. Stanovy mohou dále určit, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši určené stanovami. Tento vstupní vklad je částí základního členského vkladu, jehož výše je pro všechny členy družstva stejná.

Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě určené stanovami, ne však delší než tři roky.

Podnikatelské oprávnění družstva         

Jestliže je družstvo zakládáno za účelem podnikání, musí představenstvo získat živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. V případě, že činnost může být podle zvláštních předpisů vykonávaná jenom fyzickými osobami s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání družstva, jen když družstvo prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny.

Návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo předseda družstva. Podpisy členů představenstva musí být úředně ověřeny. Členové představenstva mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost popisů společníků na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme