Metody snižování podnikatelského rizika: Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty

V této části se budeme podrobně věnovat vybraným perspektivním způsobům transferu rizika, které lze využít v obchodním styku firem. Faktoring, forfaiting, akreditiv, akontace a pod.Ve srovnání s ofenzivním způsobem řízení, kdy odstraňujeme příčiny rizika (například odstraněním konkurence z trhu ekonomickou či politickou silou apod.), přesun rizika patří mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní přístup k riziku. Mezi nejčastější způsoby přesunu rizika patří:

  • Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin a komponent za předem stanovené pevné ceny (eliminace cenových rizik).
  • Uzavírání komisionářských smluv, zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní síti.
  • Uzavírání obchodních smluv, podmiňujících odběr minimálního množství produktů.
  • Uzavírání obchodních smluv, zajišťujících odběrateli dodávku výrobních komponent určené kvality v předem určený čas.
  • Přesun problému technické inovace výroby na spolupracující firmu (zajímavý příklad tohoto způsobu přesunu rizika lze nalézt v Itálii, kde obchodní dodavatelé dominantní firmy, která kompletuje textilní výrobek, musí pravidelně vyměňovat pletací stroje; pokud tak neučiní a pracují se starými stroji, na kterých nejsou schopni zajistit požadovanou kvalitu výrobků, jsou z hodnotového řetězce (value chain) dominantní firmy jednoduše vyřazeni).
  • Termínové obchody (například hedging).
  • Leasing (přenos finančního rizika podnikatele, které je spojeno s vlastnictvím daného zařízení, na leasingovou společnost).
  • Odkup pohledávek – faktoring, forfaiting.
  • Akreditiv, inkaso, bankovní záruka atd.
  • Franšíza je výhodná nejenom pro velký subjekt (pro zadavatele franšízy) – snižují se mu náklady (například na rozšíření obchodní sítě), ale i pro malou firmu (pro příjemce franšízy), která využívá know-how velké firmy (zadavatele franšízy), využívá její prodejní systém, marketingové zkušenosti, kvalitu výrobku (nebo služby), značku, image zadavatele franšízy atd.

Společným rysem uvedených metod je „diktát“ (vnucení, respektování) podmínek přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera. Vybraným perspektivním způsobům transferu rizika, které lze využít v obchodním styku firem, se budeme věnovat podrobně.

Nejrozšířenější formou financování jsou v ČR dnes bohužel asi tzv. dodavatelské úvěry, tedy peníze, které „silný“ odběratel získá buď na základě dobrovolně uzavřené smlouvy, nebo „natvrdo“ – opožděným placením závazků vůči dodavatelům.

Proto nabývají stále většího významu služby, jako jsou faktoring a forfaiting.

Doporučujeme