Tvorba strategického plánu – úrovně plánování a funkční strategieAlternativou k formulaci funkčních strategických plánů je situace, kdy je firma procesně orientovaná a preferuje zpracování firemní strategie na procesním základě[44]. Pohled na firmu perspektivou firemních procesů je součástí standardů ISO 9000:2001, které prosazují procesní charakter výrobku s tím závěrem, že kvalita konečného produktu je odvozena od kvality všech procesů, které se na jeho tvorbě přímo nebo nepřímo podílejí. Součástí procesně orientovaného přístupu je i filozofie neustálého zlepšování efektivnosti jednotlivých procesů, čímž se otvírá prostor pro jejich strategické řízení. Formulování strategie na procesním základě vychází z identifikace hlavních, podpůrných a řídicích firemních procesů, na jejichž půdorysu jsou formulovány specifické cíle pro každý proces. Naplňování cílů pro jednotlivé procesy vyžaduje zejména u složitě strukturovaných procesů jejich další dekompozici až na úroveň jednotlivých aktivit. Odpovědnou osobou za zkvalitnění firemních procesů je vždy vlastník procesu[45]. Struktura firemních procesů nemusí být univerzální, nicméně určitý jednotící pohled na strukturu firemních procesů podle typů ukazuje následující členění:

 • hlavní procesy:

  • proces přípravy výroby;
  • proces výroby produktů;
  • vstupní, vnitrozávodová a výstupní logistika;
  • marketing a prodej výrobků;
  • technický a zákaznický servis;
 • podpůrné procesy:

  • proces vývoje nových výrobků;
  • proces kontroly a jištění jakosti;
  • proces údržby zařízení;
 • řídicí procesy:

  • controllingové a monitorovací procesy;
  • proces řízení lidských zdrojů;
  • proces řízení dokumentace.

V manažerské praxi České republiky se spíše prosazují hybridní organizační struktury kombinující funkční a procesní uspořádání. V této situaci je důležité mít jasno v tom, jaký přístup k řízení firemních aktivit je firmou preferován. Pokud dominuje liniové řízení firemních činností a procesní uspořádání je pouze „stínové“, potom je nezbytné zůstat u funkčně koncipované strategie. Pokud ovšem firma funguje na procesním základě a výsledná hodnota pro zákazníka je výslednicí efektivit jednotlivých procesů, je nezbytné,

aby i koncept firemní strategie striktně sledoval logiku procesního uspořádání[46]. V situaci, kdy firma respektuje procesní uspořádání, je nezbytné nejen stanovit strategii pro každý proces, ale rovněž podřídit strategie na úrovni jednotlivých procesů strategii na úrovni firmy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé procesy jsou těsně provázány a výstup z jednoho procesu je zároveň vstupem do dalšího procesu, je nezbytná jejich koordinace, která zajistí konzistentnost naplánování jednotlivých procesů, za situace, kdy se jednotlivé procesy vzájemně ovlivňují. Východiskem pro zpracování firemní strategie na procesním základě je definování cílů a dalších vstupních veličin buď vlastníky, nebo vrcholových managementem.

Následně je třeba otestovat výkonnost existujícího procesního uspořádání ve vztahu ke stanoveným cílům a zjistit, zda existující procesní uspořádání je vhodné k naplnění definovaných firemních strategických cílů. Pokud ano, potom je nezbytné postupně kvantifikovat výkonnost jednotlivých procesů, a to reverzně od koncových procesů směrem ke vstupním procesům tak, aby bylo zřetelné, jakou minimální výkonnost musí jednotlivé procesy mít, aby mohly vytvářet svůj hodnototvorný efekt a pomáhaly naplňovat firemní cíle. Požadavek na určitou výkonnostní úroveň vstupu do konkrétního procesu je zároveň výkonnostním cílem procesu, který bezprostředně předchází. V opačné situaci, kdy stávající procesní uspořádání v důsledku omezené efektivity procesů není schopno naplňovat firemní cíle, je nezbytné přistoupit k přeprojektování procesní struktury organizace[47]. Cílem je nalézt takovou strukturu procesů, která při požadované výkonnosti jednotlivých procesů umožní generovat požadovanou hodnotu pro zákazníka. Výsledkem je potom nová procesní mapa organizace s nově definovanými procesy a vazbami mezi nimi.

Základem tvorby procesní strategie jsou tudíž strategické cíle formulované na úrovni firmy, které jsou rozpracovány na úroveň jednotlivých procesů. Nezastupitelnou úlohu při formulaci procesní strategie hrají vlastníci procesů, jejichž úkolem je provázat a vyladit funkčnost jednotlivých aktivit v rámci procesu, tak aby se výkonnost procesu jako celku blížila optimu.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme