Tvorba strategického plánu – úrovně plánování a funkční strategieVe většině odvětví rozhoduje o konečném úspěchu obvykle jen několik základních faktorů, tzv. „kritických faktorů úspěchu“. Podle Vebera představují kritické faktory úspěchu (Critical Success Factors – CSF) všechny momenty, skutečnosti, prvky vnějšího i vnitřního charakteru, které mohou v budoucnosti ohrozit prosperitu organizace. Můžeme je rovněž chápat jako faktory nebo aktivity, které musí být splněny, aby byl naplněn stanovený strategický cíl. Kritické faktory úspěchu jsou svázány s jednotlivými procesy, produkty či produktovými skupinami a nejčastěji se vztahují k nákladům, kvalitě produktu a zákaznickému servisu. Kritické faktory úspěchu jednotlivých produktů, resp. produktových skupin se mohou lišit jak svojí skladbou, tak i vahou faktorů vyjadřující stupeň jeho důležitosti z pohledu zákazníka.

Hlavní charakteristiky CSF:

  • jsou realizovatelné;
  • jsou ovlivnitelné;
  • jsou měřitelné;
  • vyzývají k aktivitě;
  • jsou navzájem nezávislé;
  • jsou v souladu s posláním.

Kritické faktory úspěchu vyplývají z výsledků skupinového rozboru dominantních vlivů (například pomocí analýzy SWOT). V praxi se obvykle přiřazují kritické faktory úspěchu jednotlivým podnikovým procesům, čímž vzniká tzv. matice vazeb mezi jednotlivými faktory a procesy. Při sestavování matice procesů a CSF se určuje, které procesy mají na jednotlivé CSF vliv. Jestliže proces má na CSF vliv, je tato skutečnost bodově ohodnocena. Součet bodů u jednotlivých procesů potom ukazuje důležitost procesu pro dosahování strategických cílů organizace. Příklad matice vazeb ukazuje tab. 2.1. Procesy, které vzájemně korelují s největším počtem klíčových faktorů úspěchu, případně stupeň této závislosti je vysoký, jsou pro společnost zásadní a je nezbytné jim věnovat zvýšenou pozornost. Analýza CSF je důležitá pro nastolení rovnováhy mezi firemními zdroji, kvalifikacemi a volbou strategie. Výsledná výkonnost firmy je potom výsledkem systémového přístupu, který optimálně propojuje strategické cíle se strategickými operacemi, zajišťuje je zdroji a účinně je převádí do praxe.

Tab. 2.1 Příklad matice procesů a CSF

  CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 4 Celkem
Proces 1 Z   P P 4
Proces 2 P Z     3
Proces 3 P P     2
Proces 4 Z   Z Z 6
Proces 5   P   Z 3

 Vysvětlivky: Vliv procesu na CSF: Z = zásadní (2 body); P = přispívající (1 bod)

Naproti tomu klíčové faktory úspěchu (Key Success Factors – KSF) jsou těmi aspekty strategie, v nichž musí organizace vynikat pro překonání konkurence a které jsou podloženy klíčovými kvalifikacemi ve specifických aktivitách nebo řízení vztahů mezi aktivitami. Tyto faktory tudíž představují všechny momenty, skutečnosti, prvky, na kterých může firma založit svůj úspěšný vývoj. Jedná se o faktory, na kterých firma zakládá svoji dlouhodobou konkurenční výhodu. Tyto faktory musí být zákazníkem pozitivně vnímané a musí mu přinášet hodnotu. Předpokladem je, že tyto faktory jsou zvláštní, jedinečné, užitečné, udržitelné a přinášejí organizaci zisk. Klíčové faktory úspěchu musí vyplynout z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a je nezbytné je trvale přizpůsobovat proměnlivým podmínkám trhu. Pojem klíčové faktory úspěchu je občas ztotožňován s pojmem klíčové kvalifikace (Key Competencies). Klíčové kvalifikace se mohou stát základem dalšího firemního rozvoje, a tudíž je nezbytné posuzovat tyto kvalifikace i z pohledu jejich možného uplatnění i v jiných segmentech trhu nebo podnikání. Klíčové kvalifikace firmy se tak stávají důležitým faktorem, který ovlivňuje výběr strategické varianty.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme