Tvorba strategického plánu – úrovně plánování a funkční strategieZpracování firemního strategického plánu a motivace vrcholového managementu jsou nezbytnými, nikoli však dostačujícími podmínkami prosazení strategické změny. Úspěch spočívá v implementaci strategického plánu. Implementací rozumíme jeho transformaci do akčních plánů, které jsou rozpracovány až na jednotlivé aktivity, doplněny o alokaci zdrojů a odpovědnosti za dosažení výsledku a načasování jednotlivých aktivit. Implementace strategického plánu je složitá interdisciplinární záležitost. Fogg          specifikoval osmnáct klíčových faktorů podmiňujících úspěšnou implementaci firemní strategie, které zahrnují:

 1. Vybudování systému odpovědnosti.
 2. Přetvoření faktorů strategické priority na měřitelné akční plány s osobní odpovědností.
 3. Dovedení strategického plánovacího procesu až na úroveň jednotlivých oddělení.
 4. Formulování individuální odpovědnosti. Rozpracování strategických cílů na úroveň projektového týmu, oddělení a jednotlivce.
 5. Rychlá změna organizační struktury, návrh organizační struktury v závislosti na firemní strategii (Structure Follows Strategy).
 6. Umístění správných lidí na správná místa včetně procesu náboru potřebných lidí a uvolnění nepotřebných pracovníků.
 7. Podpora kreativního vedení (Leadership) a mentální odolnosti.
 8. Odstranění aktivní i pasivní rezistence, identifikace a zbavení se rezistujících jedinců, (může jich být až jedna třetina celkového počtu lidí), odstranění vnitrofiremních procesních zábran.
 9. Přiměřené využívání týmové práce, týmová práce však není univerzálním prostředkem pro řešení všech problémů.
 10. Definice budoucí firemní kultury vycházející ze současných hodnot, specifikace budoucích hodnot, na kterých je postavena firemní etika a firemní kultura.
 11. Efektivní alokace lidských a finančních zdrojů do oblastí, kde firma vidí svoji budoucnost.
 12. Strukturování činností organizace odshora dolů tak, aby byla v souladu se strategickým plánem.
 13. Delegace pravomoci na úroveň týmů a jednotlivců tak, aby bylo efektivně dosaženo cílů.
 14. Současné provádění výběru, tréninku a výchovy talentů a lídrů pro budoucí účely.
 15. Soustředění na klíčové procesy (Core Business) jako zdroje konkurenční výhody, nefunkční klíčové procesy představují přímé ohrožení firmy.
 16. Zajištění plnohodnotné firemní komunikace.
 17. Průběžná kontrola průběhu implementace zvolené strategie.
 18. Odměna dle dosažených výsledků ve vazbě na plnění strategických i operativních cílů.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že firma s úspěchem implementuje strategický plán. V opačném případě se ztrácí naděje na úspěch. 

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme