Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení. Výrobkem je přitom jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak. Výrobkem dle tohoto zákona není počítačový program.

Průmyslový vzor není založen na žádném technickém řešení či vynálezecké činnosti – jde o odlišení zevnějšku jednotlivých výrobků, tedy o design. Jako příklad průmyslového vzoru je tak možné uvést například tvar lahví a sklenic Coca-Coly nebo tvar přední masky automobilů Škoda.

Průmyslové vzory jsou upraveny zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění.

Úřad průmyslového vlastnictví zapíše průmyslové vzory do rejstříku za podmínky, že splňují následující znaky:

 1. novost,
 2. individuální povaha.
 • Ad 1) Podmínka novosti
  • Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně.
 • Ad 2) Podmínka individuální povahy
  • Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.
  • Z uvedeného vyplývá, že při zkoumání, zda je splněna tato podmínka, Úřad vychází z fiktivní osoby informovaného uživatele. U informovaného uživatele se předpokládá znalost dřívějších průmyslových vzorů.
  • Při hodnocení, zda průmyslový vzor splňuje shora uvedené podmínky, a zda je tedy způsobilý k zápisu do rejstříku, Úřad nepřihlíží ke znakům výrobku, které jsou předurčeny jeho technickou funkcí. Jinými slovy, jako znaky individuální povahy či znaky nové nelze hodnotit znaky, které výrobek musí mít, aby mohl plnit svou funkci.
  • Úřad nezapíše do rejstříku průmyslový vzor v případě, že:
   • takový průmyslový vzor je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy,
   • v rejstříku již je zapsán shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti (průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně).

Ochrana průmyslového vzoru

Ochrana průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky s tím, že může být opakovaně obnovována vždy o 5 let, až do maximální délky 25 let.

S průmyslovými vzory jsou spojeny následující správní poplatky:

Průmyslové vzory – přehled poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Předmět poplatkuVýše poplatku
Přijetí přihlášky průmyslového vzoru1 000 Kč
Přijetí přihlášky průmyslového vzoru pokud je přihlašovatelem výlučně původce500 Kč
Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru1 000 Kč
Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru pokud je přihlašovatelem výlučně původce500 Kč
Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce600 Kč
Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru za každý další průmyslový vzor pokud je přihlašovatelem pouze původce300 Kč
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku2 000 Kč
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru800 Kč
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru poprvé o pět roků3 000 Kč
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru podruhé o pět roků6 000 Kč
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru potřetí o pět roků9 000 Kč
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru počtvrté o pět roků12 000 Kč

Náklady přihlašovatele pro obnovení ochrany průmyslového vzoru na maximální dobu 25 let budou činit (dle stávajícího ceníku) 30 000 Kč. V uvedené částce nejsou započteny správní poplatky za samotnou přihlášku průmyslového vzoru a na případnou právní pomoc v řízení před Úřadem.

Právo k průmyslovému vzoru

Právo k průmyslovému vzoru má jeho původce. Průmyslový vzor může být též výsledkem společné činnosti několika osob – spolupůvodců. Spolupůvodci mají k průmyslovému vzoru právo v rozsahu odpovídajícím jejich podílu na vytvoření průmyslového vzoru.

Zaměstnanecký průmyslový vzor

Právní úprava zaměstnaneckého průmyslového vzoru je obdobná úpravě podnikového vynálezu v patentovém právu.

Původcem průmyslového vzoru je vždy fyzická osoba, z povahy věci nemůže být původcem osoba právnická. Fyzická osoba však může průmyslový vzor vytvořit ke splnění svého úkolu vyplývajícího pro ni z jejího pracovního poměru k zaměstnavateli či z jiného obdobného vztahu. V takovém případě přechází právo na průmyslový vzor na zaměstnavatele, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Zaměstnanec je povinen svého zaměstnavatele bez zbytečného prodlení písemně informovat o skutečnosti, že vytvořil průmyslový vzor, rovněž je povinen předat veškeré podklady s průmyslovým vzorem související. Zaměstnavatel má lhůtu 3 měsíců k tomu, aby podal přihlášku průmyslového vzoru; pokud tak neučiní, přechází právo na průmyslový vzor zpět na jeho původce – zaměstnance.

Zaměstnanec, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil nárok, má právo na přiměřenou odměnu. Pokud se později dostane vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem, který zaměstnavatel užíváním průmyslového vzoru získal, má původce právo na dodatečné vypořádání.

Účinky zapsaného průmyslového vzoru

Zápis průmyslového vzoru jeho vlastníkovi poskytuje následující práva:

 • a) výlučné právo průmyslový vzor užívat,
 • b) bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu,
 • c) poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám,
 • d) převést průmyslový vzor na třetí osoby.
 • Ad a) Právo průmyslový vzor výlučně užívat
  • Toto právo zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.
 • Ad b) Právo bránit třetím osobám v užívání průmyslového vzoru
  • Toto právo logicky plyne z práva předchozího i z povahy věci. Je-li vlastník průmyslového vzoru oprávněn jej výlučně užívat, znamená to, že je oprávněn z užívání průmyslového vzoru vyloučit kohokoliv jiného.
 • Ad c) Právo poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru
  • Vlastník průmyslového vzoru s ním může nakládat, jak uzná za vhodné, může tedy též poskytnout třetím osobám souhlas s jeho užíváním. Tento souhlas se děje licenční smlouvou podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. O licencích plně platí to, co bylo uvedeno již výše u vynálezů.
 • Ad d) Právo převést průmyslový vzor na třetí osoby
  • Zatímco poskytnutí práva k využití průmyslového vzoru dle předchozího odstavce je dočasné a nezpůsobuje změnu v osobě vlastníka průmyslového vzoru, převod průmyslového vzoru je trvalý a jeho znakem je právě změna vlastníka průmyslového vzoru. Zde je vhodné podotknout, že ani převod průmyslového vzoru nemůže ovlivnit osobu původce vzoru.

Přihláška průmyslového vzoru, rejstřík

Přihláška se podává písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška musí obsahovat zejména následující náležitosti:

 • žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku,
 • označení přihlašovatele,
 • vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat; vyobrazení může být rovněž doplněno popisem,
 • název průmyslového vzoru,
 • určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů,
 • jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden.

Dnem podání řádné přihlášky (musí obsahovat shora popsané náležitosti) vzniká přihlašovateli právo přednosti.

Úřad podrobí přihlášku průzkumu; přitom se zaměří na to, zda splňuje všechny zákonné předpoklady pro zápis do rejstříku. Pokud přihláška splňuje veškeré náležitosti, provede Úřad zápis průmyslového vzoru do rejstříku, vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu a zveřejní zapsaný průmyslový vzor ve Věstníku úřadu.

Vstup do příslušné on-line databáze naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, jestliže

 • uplyne doba ochrany,
 • vlastník průmyslového vzoru se ho vzdá.

Úřad vymaže z rejstříku zapsaný průmyslový vzor:

 • jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru dle zákonné definice, tedy nejde o vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení,
 • pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj podle § 3 až 8 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, tedy zejména podmínku novosti a individuální povahy, či je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 • pokud osoba zapsaná jako jeho vlastník nemá na průmyslový vzor právo,
 • je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru,
 • je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat,
 • představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva,
 • představuje-li průmyslový vzor zneužití např. vlajek, erbů, státních znaků či jiných znaků státní svrchovanosti jednotlivých států.

• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme