Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Ochranné známky

Ochranné známky jsou upraveny zejména zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Tato kapitola přitom reflektuje velkou novelou zákona o ochranných známkách z roku 2019.

Ochrannou známkou se rozumí jakékoliv distinktivní, tj. mající schopnost rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob, označení, které je možné vyjádřit v rejstříku ochranných známek způsobem, který orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Výrobky a služby jsou rozděleny celkem do 45 tříd (34 tříd výrobků + 11 tříd služeb); při přihlášce ochranné známky je třeba určit, ke kterým třídám výrobků nebo služeb se má vztahovat. Ochranná známka potom chrání přihlášené označení pouze ve vztahu k určeným třídám výrobků či služeb. Není proto vyloučena existence obdobné či shodné ochranné známky, pokud se nepřekrývají třídy výrobků či služeb, pro které jsou takové známky přihlášeny. Výjimkou jsou ochranné známky mající v České republice dobré jméno, u nichž nikdo nesmí užívat označení shodná či podobná i pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, pro které je ona ochranná známka mající dobré jméno zapsána.

V České republice požívají ochrany následující skupiny ochranných známek:

 1. národní ochranné známky,
 2. mezinárodní ochranné známky,
 3. ochranné známky Evropské unie,
 4. všeobecně známé ochranné známky.
 • Ad 1) Národní ochranné známky
  • Nejběžnější kategorie ochranných známek. Národní ochranné známky vnikají na základě přihlášky ochranné známky české fyzické či právnické osoby k Úřadu průmyslového vlastnictví. Národní ochranná známka má účinky (poskytuje ochranu předmětnému označení zboží či služeb) pouze na území České republiky. Jde o ochrannou známku s původem v České republice.
 • Ad 2) Mezinárodní ochranné známky
  • Česká republika je stranou mezinárodních smluv, které umožňují zápis ochranných známek ve všech členských zemích prostřednictvím Úřadu Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví (WIPO). Tyto mezinárodní smlouvy umožňují českým subjektům podat přihlášku ochranné známky prostřednictvím jednoho formuláře do celé řady zemí, které předmětné mezinárodní smlouvy též podepsaly.
  • Stejně tak je osobám z jiných států, které jsou členy předmětných mezinárodních smluv, umožněno, aby prostřednictvím Úřadu Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví podaly mezinárodní přihlášku ochranné známky s účinky i pro Českou republiku.
 • Ad 3) Ochranné známky Evropské unie
  • Z členství České republiky v Evropské unii plyne též možnost podat přihlášku tzv. ochranné známky Evropské unie. Osoba, která získá ochrannou známku EU, tím získává její ochranu též ve všech členských státech Evropské unie.
 • Ad 4) Všeobecně známé ochranné známky
  • Ochrana všeobecně známých ochranných známek je založena na mezinárodních úmluvách. Podstatou je, že vlastník všeobecně známé ochranné známky je oprávněn zamezit ostatním osobám užívání této ochranné známky ve všech třídách výrobků a služeb bez ohledu na to, ve kterých třídách je všeobecně známá ochranná známka registrována.

Důvody odmítnutí ochrany označení

Do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení:

 • které není označením schopným grafického znázornění,
 • které nemá rozlišovací způsobilost,
 • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,
 • které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,
 • které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
 • které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 • které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
 • přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
 • které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány (jde zejména o státní vlajky, znaky, erby),
 • které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
 • které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
 • jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv.

Práva z ochranné známky

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo se službami, pro něž je chráněna. Vlastník ochranné známky je oprávněn spolu s ní používat značku (R) či ®.

Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí v obchodním styku nikdo ochrannou známku užívat. Užíváním se rozumí:

 • umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
 • nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
 • dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
 • užívání označení v obchodních listinách a v reklamě,
 • užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmy nebo jakou součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,
 • užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem.

Přihláška ochranné známky

O zápis ochranné známky se žádá písemnou přihláškou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví. V přihlášce je třeba uvést seznam výrobků a služeb, pro které se požaduje zápis ochranné známky, v pořadí dle jednotlivých tříd.

V praxi není třeba vyjmenovávat přesně, pro které výrobky či služby se ochrana požaduje; postačí do přihlášky stanovit čísla požadovaných tříd a jejich záhlaví. Úřad může provést přetřídění přihlašovaných výrobků a služeb, a to v případě, kdy se přihlašované výrobky či služby svým významem překrývají.

Přihlašovateli ochranné známky vzniká právo přednosti (priorita) dnem podání přihlášky.

Úřad průmyslového vlastnictví přezkoumá, zda přihláška ochranné známky obsahuje veškeré předepsané náležitosti. Do 31. 12. 2018 Úřad z úřední povinnosti automaticky zamítl přihlášku označení, které bylo shodné se starší přihlášenou či zapsanou ochrannou známkou jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. Po nabytí účinnosti novely zákona č. 286/2018 Sb., kterým byla provedena rozsáhlá novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, již Úřad z úřední povinnosti nekontroluje, zda je přihlašované označení shodné se zapsanou ochrannou známkou. Tato kontrola je nově na každém jednotlivém vlastníkovi ochranné známky, čímž jsou vlastníci ochranných známek nuceni k větší aktivitě a odpovědnosti, co se týče průběžné kontroly a registrace označení.

Pokud vlastník starší ochranné známky dospěje k názoru, že je nově přihlašované označení shodné s jeho starší ochrannou známkou, může uplatnit dle § 7 zákona o ochranných známkách námitky proti zápisu takové ochranné známky. V takovém případě dojde k řízení o námitkách dle § 26 zákona o ochranných známkách a teprve v případě, kdy Úřad zjistí, že jsou námitky důvodné, přihlášku nového označení zamítne

Vstup do příslušné on-line databáze naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doba platnosti ochranné známky

Ochranná známka se zapisuje vždy na dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Ochranná známka zaniká uplynutím uvedené doby, pokud přihlašovatel nepožádá o obnovu zápisu ochranné známky. O obnovu zápisu ochranné známky lze požádat v posledním roce trvání ochrany, nejpozději však v den skončení platnosti ochranné známky. Pokud přihlašovatel zapomene požádat o prodloužení ochranné známky ve stanovené lhůtě, lze žádost podat během dodatečné lhůty šesti měsíců po uplynutí doby platnosti ochranné známky. V takovém případě však bude výše správního poplatku za prodloužení doby ochranné známky dvojnásobná.

Celková doba trvání ochrany není omezena žádnou horní hranicí, ochrannou známku tedy lze vždy po uplynutí deseti let prodloužit.

Nakládání s ochrannou známkou

Obdobně jako u práv k nehmotným statkům popisovaným výše v tomto článku, lze s ochrannou známkou právně nakládat zejména následujícími způsoby:

 • změna vlastníka ochranné známky,
 • licenční smlouva,
 • zřízení zástavního práva.

Převod ochranné známky

Vlastník ochranné známky může ochrannou známku převést na jinou osobu. Smlouva o převodu musí být uzavřena v písemné formě. Převod ochranné známky se zapisuje do rejstříku ochranných známek. Může dojít též k přechodu ochranné známky na třetí osobu, jako příklad lze uvést situaci, kdy vlastník ochranné známky, fyzická osoba, zemře – ochranná známka poté bude předmětem dědického řízení.

Licenční smlouva

S ochrannou známkou lze nakládat i bez toho, aby bylo nutné ji převádět na třetí osoby. Takovou možnost poskytuje uzavření licenční smlouvy dle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Licence (poskytnuté právo k využívání ochranné známky) se obvykle dělí na:

 • výhradní (výlučná) licence,
 • nevýhradní (nevýlučná) licence.

Poskytnutím nevýlučné licence poskytovatel uděluje nabyvateli právo ochrannou známku využívat v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu s tím, že si ponechává právo udělit další licenci pro stejnou ochrannou známku a způsoby jejího využití.  Zároveň může poskytovatel ochrannou známku i nadále využívat.

Poskytnutím nevýlučné licence poskytovatel uděluje nabyvateli právo ochrannou známku využívat v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu s tím, že si ponechává právo udělit další licenci pro stejnou ochrannou známku a způsoby jejího využití.

V licenční smlouvě je vhodné upravit možnost poskytování podlicence – tedy zda nabyvatel licence je oprávněn poskytnout oprávnění k využívání ochranné známky i další osobě či nikoliv. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že nabyvatel není oprávněn k poskytnutí podlicence bez souhlasu poskytovatele licence.

Kolektivní ochranné známky

Za účelem podání kolektivní ochranné známky musí právnické (příp. fyzické) osoby založit právnickou osobu (zájmové sdružení právnických osob) či sdružení. Taková právnická osoba či sdružení může podat přihlášku kolektivní ochranné známky.

Členové právnické osoby či sdružení mezi sebou uzavřou v písemné formě smlouvu o užívání kolektivní ochranné známky. Taková smlouva stanoví podmínky, za jejichž splnění mohou členové právnické osoby či sdružení ochrannou známku užívat ve spojení se svými výrobky či službami.

Certifikační ochranné známky

Certifikační ochranná známka je způsobilá rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků a služeb, které certifikovány nejsou.

Přihlašovatelem certifikační ochranné známky však může být pouze osoba, která je způsobilá k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a která nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Mezinárodní přihláška ochranné známky

Český úřad průmyslového vlastnictví přijímá též žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek od osob s místem trvalého pobytu či sídla v ČR.

Mezinárodní přihlášky je třeba podat na příslušném formuláři. Za podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky je třeba zaplatit správní poplatek v českých korunách Úřadu průmyslového vlastnictví a posléze ještě zaplatit poplatek Úřadu Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví ve švýcarských francích – výše tohoto poplatku se vždy odvíjí od počtu zemí, pro které je žádána ochrana a rovněž od typu ochranné známky, počtu tříd výrobků a služeb atp.

Na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví lze nalézt on-line kalkulátor poplatků za jednotlivé země a typy ochranných známek.

Správní poplatky

Ochranné známky – přehled poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Předmět poplatkuVýše poplatku
Přijetí přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb5 000 Kč
Přijetí přihlášky kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb10 000 Kč
Přijetí přihlášky za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500 Kč
Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku1 000 Kč
Přijetí žádosti o obnovu zápisu individuální ochranné známky2 500 Kč
Přijetí žádosti o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky5 000 Kč
Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky2 000 Kč
Přijetí návrhu na zápis mezinárodní ochranné známky2 500 Kč

• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme