Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

Další práva průmyslového vlastnictví

V další části článku je uveden základní přehled některých dalších právech průmyslového vlastnictví, která nejsou v praxi využívána tak často, jako práva výše popsaná v tomto článku.

Topografie polovodičových výrobků

Ochrana topografií polovodičových výrobků je upravena zákonem č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

Topografií polovodičového výrobku se rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, znázorňující trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.

Chráněny jsou topografie polovodičových výrobků, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Právo na ochranu topografie náleží jejímu původci; topografie však může být vytvořena též ke splnění závazku z pracovního poměru – v takovém případě náleží právo na ochranu topografie zaměstnavateli, nestanoví-li smlouva jinak.

Topografie se zapisují do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Vstup do příslušné on-line databáze naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví

Ochrana topografie trvá 10 let od konce kalendářního roku, v němž ochrana vznikla. Ochrana topografie vznikne:

  • ke dni prvního nikoli skrytého obchodního využití topografie, jestliže tato topografie byla předmětem řádné přihlášky podané u Úřadu ve lhůtě 2 let od tohoto využití, nebo
  • ke dni podání řádné přihlášky, jestliže topografie nebyla dříve obchodně využita, popřípadě byla-li využita pouze skrytě.

Ohledně práv spolumajitelů topografií, licenčních smluv, převodů topografií a dalších otázek se obdobně užijí ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

Biotechnologické vynálezy

Základem ochrany biotechnologických vynálezů je zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, který je doplněn zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů.

Druhý z uvedených zákonů obsahuje definice základních pojmů jako biotechnologický materiál, mikrobiologický postup či v zásadě biologický způsob pěstování rostlin nebo chovu zvířat. Citovaný zákon dále stanoví, obdobně jako zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podmínky patentovatelnosti biotechnologických vynálezů, výluky z patentovatelnosti a některé odlišnosti týkající se řízení o přihlášce biotechnologického vynálezu a účinků patentů.

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

Dodatková ochranná osvědčení jsou prostředkem ochrany vynálezů ve formě léčiv nebo přípravků na ochranu rostlin.

Od 1. května 2004 uděluje Úřad průmyslového vlastnictví dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, které jsou na území České republiky chráněné platným patentem, a to na základě přímo aplikovatelných norem práva Evropské unie.

Žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 5 000,- Kč. Kromě toho je pro udržení ochrany nutno hradit poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení v platnosti, a to v následující výši:

Dodatková osvědčení – sazebník poplatků za udržování v platnosti
Předmět poplatkuVýše poplatku
první rok platnosti dodatkového osvědčení26 000 Kč
druhý rok platnosti dodatkového osvědčení28 000 Kč
třetí rok platnosti dodatkového osvědčení30 000 Kč
čtvrtý rok platnosti dodatkového osvědčení32 000 Kč
pátý rok platnosti dodatkového osvědčení34 000 Kč

Označení původu a zeměpisná označení

Vedle ochranné známky lze výrobky nebo služby označovat také označením původu nebo zeměpisným označením.

Označení původu výrobků je název určité oblasti, místa nebo země používaný k označení zboží, jestliže:

  • zboží pochází z tohoto území,
  • kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a
  • výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží jestliže:

  • zboží pochází z tohoto území,
  • toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a
  • výroba anebo zpracování takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Základním právním předpisem upravujícím označení původu a zeměpisná označení je zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Kromě uvedeného zákona jsou označení původu a zeměpisná označení chráněna také zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Vznik a trvání ochrany

O zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví může požádat sdružení výrobců zboží vyráběného nebo zpracovávaného na daném území, jestliže jsou naplněny shora uvedené zákonné požadavky.

Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může požádat, jestliže v době podání žádosti na daném území jako jediná vyrábí, zpracovává či připravuje zboží, které má být předmětem ochrany.

Ochrana označení původu a zeměpisného označení vzniká dnem zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení. Doba ochrany není časově omezena. Vstup do příslušné on-line databáze naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení

Zapsaná označení původu a zeměpisná označení jsou chráněna proti:

  • jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení na zboží, na něž se zápis nevztahuje, pokud je toto zboží srovnatelné se zbožím zapsaným pod tímto označením nebo pokud užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení;
  • jakémukoliv zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ zboží uveden nebo je chráněné označení přeloženo nebo doprovázeno výrazy jako „druh“, „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ nebo podobným výrazem;
  • jakémukoliv jinému lživému nebo klamavému údaji o zeměpisném původu, povaze nebo základních vlastnostech zboží uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného zboží, jakož i proti použití přepravních obalů způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu;
  • všemu ostatnímu jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.

Správní poplatky

Označení původu/zeměpisné označení – přehled poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Předmět poplatkuVýše poplatku
Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení4 000 Kč
Přijetí žádosti o mezinárodní zápis2 500 Kč
Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení2 000 Kč

• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme