Hlavní informace o službě

Získat patent znamená získat právo.

Patentová ochrana, tedy udělení patentu, poskytne jejímu majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám. Souhlas se zpravidla poskytuje za úplatu formou licence (viz také služba Zápis licence - patenty).

Zároveň má majitel patentu právo zakázat ostatním osobám patent využívat.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Vynález znamená, že jste vyřešili technický problém, který doposud nebyl vyřešen nebo byl řešen jiným způsobem.

Vynálezem se míní technické řešení, které je nové a může být opakovaně využíváno. Vynálezem není objev.

Přihlášku vynálezu můžete podat, pokud vystupujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Výstup služby

Patentová listina, která dokládá majiteli patentu jeho práva k vynálezu.

Benefit služby

Ochrana vynálezu patentem na daném území po dobu až 20 let.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoli.

Službu je ale důležité začít řešit předtím, než seznámíte se svým vynálezem (technickým řešením) veřejnost, např. na výstavě, na sociálních sítích, v odborném časopise apod.

Vlastní předuveřejnění vynálezu by pak bylo vadou pro další řízení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Vyplněný formulář přihlášky vynálezu, včetně popsání vynálezu a příloh, podané způsobem umožňujícím ověření identity (např. pomocí datové schránky či zasláním elektronicky podepsaného dokumentu přes e-mail). Formulář přihlášky vynálezu, který můžete elektronicky vyplnit a přímo online podat naleznete v aplikaci e-portál Úřadu průmyslového vlastnictví.

Správné popsání vynálezu, tzv. podlohy vynálezu, je nezbytné pro další řízení o udělení patentu.

S odbornou přípravou podloh (Popisu vynálezu a formulací Patentových nároků) vám pomůže patentový zástupce nebo advokát. Kontakt lze vyhledat v Komoře patentových zástupců a v České advokátní komoře.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Přihláška vynálezu se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví. Elektronicky můžete přihlášku podat přímo na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (e-portál ÚPV):

1. krok

V systému elektronického podání zvolíte formulář P01 - Přihláška vynálezu.

2. krok

Budete vyzváni k registraci či jednorázovému přihlášení, případně k přihlášení přes Identitu občana.

3. krok

Vyplníte formulář P01. Správnost vyplnění je možné si zkontrolovat pomocí tlačítka v sloupci na levé straně obrazovky. Tento sloupec slouží rovněž k navigaci ve formuláři.

4. krok

Po vyplnění zvolíte jednu z následujících možností podání:

 • přímé podání při přihlášení pomocí Identity občana,
 • odeslání do datové schránky,
 • s elektronickým podpisem,
 • bez elektronického podpisu (V takovém případě je nutné toto podání do 5 dnů potvrdit doručením originálu; to lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, poštou nebo osobně).

Vyplněný formulář můžete řádně doručit do Úřadu rovněž mimo systém eletronického podání, a to přímo datovou schránkou (adresa: ix6aa38) či emailem na adresu posta@upv.gov.cz (se zaručeným elektronickým podpisem nebo i bez). K tomu je vhodné využít PDF formulářů, které si můžete stáhnout na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě podání emailem bez zaručeného podpisu však musíte do 5 dnů podání potvrdit doručením originálu. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním el. podepsaného dokumentu, poštou či osobně.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč. Pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), tedy vynálezce, činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou činí 800 Kč,
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele činí 600 Kč.
 • provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč.

Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000 Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem (např.: PV 2000-156, 2008-1298). Číslo přihlášky vynálezu je automaticky přiděleno přijetím přihlášky vynálezu Úřadem.

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky.

Pokud nevíte pořadové číslo přihlášky, jako VS stačí uvést číslici 1. V takovém případě však musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.

V případě, že podání odesíláte prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání, aplikace sama vygeneruje příslušný variabilní symbol ve speciálním formátu (tento variabilní symbol je uveden v PDF potvrzení o podání, které obdržíte po odeslání podání).

Sleva na správním poplatku

Úřad sníží správní poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, jsou-li splněny zákonné podmínky. Zjednodušeně řečeno, slevu získáte, pokud:

 1. Využijete našeho online elektronického podání v rámci e-portálu.
 2. Přihlásíte se pomocí Identity občana (to lze například pomocí bankovní identity, mobilního klíče atd.).

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Vyplněný formulář přihlášky vynálezu a popsání vynálezu.

Správné popsání vynálezu, tzv. podlohy vynálezu, je nezbytné pro další řízení o udělení patentu.

S odbornou přípravou podloh (Popisu vynálezu a formulací Patentových nároků) vám pomůže patentový zástupce nebo advokát.

Kontakt lze vyhledat v Komoře patentových zástupců a v České advokátní komoře

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu lze řešit osobně podáním na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví. K podání lze využít i poštovních služeb. Adresa Úřadu je následující:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Úřední hodiny podatelny najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč. Pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou činí 800 Kč,
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele činí 600 Kč.
 • provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč.

Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem (např.: PV 2000-156, 2008-1298)

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky.

Pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.

Pokud nevíte pořadové číslo přihlášky, jako VS stačí uvést číslici 1. V takovém případě však musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Adresy

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Kdo mi poradí a pomůže s patentovou přihláškou?
Kde mi bude platit patent a jak dlouho?

Patent udělený Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze platí pouze na území ČR. Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Podmínkou je však placení ročních udržovacích poplatků.

Udělí Úřad patent na každý vynález?

Nikoliv. Přihlašovatel musí požádat o úplný průzkum, který je spojený se správním poplatkem. Žádost o průzkum musí být podána do 36 měsíců od podání přihlášky. Až poté Úřad zkoumá, zda na vynález může být udělen patent, tedy zda splňuje podmínky patentovatelnosti. Těmi jsou novost řešení, jeho průmyslová využitelnost a vynálezecká činnost.

Jednací jazyk

Čeština, slovenština

Poslední kontrola k 31.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ochraňte vlastní výrobek. Požádejte o patent

Patentová ochrana zaručuje ze zákona vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V Česku se udělování patentů řídí zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. 

Patenty jsou zapsané v databázi patentů a užitných vzorů, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. 

Patent poskytne jeho majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám. Souhlas se zpravidla poskytuje za úplatu formou licence. Zároveň má majitel patentu právo zakázat ostatním osobám patent využívat. 

Vynálezem je technické řešení (autor jím vyřeší problém, který dosud nebyl vyřešen), jež je nové a může být opakovaně využíváno. 

Co mezi vynálezy nepatří: 

 • objevy, vědecké teorie a matematické metody, 
 • vnější úpravy výrobků, 
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, 
 • programy počítačů

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky. Tu může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož je toto právo převedeno. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Podrobné informace k průmyslovým právům (vynálezům a patentům, ochranným známkám, průmyslovým a užitným vzorům a zeměpisným označením) najdete na stránkách ÚPV.

Žádost o patent můžete podat jako fyzická i právnická osoba, a to prakticky kdykoli, podle uvážení.  Vždy ale dříve, než se svým vynálezem seznámíte veřejnost například na výstavě či v odborných časopisech.

Podat formulář přihlášky je možné rovněž klasicky e-mailem (bez elektronického podpisu). V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. Službu lze řešit také osobním podáním přihlášky ochranné známky na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Adresa: 
Úřad průmyslového vlastnictví 
Antonína Čermáka 2a 
160 68, Praha 6 Bubeneč

Správné popsání vynálezu, tzv. podlohy vynálezu, je nezbytné pro další řízení o udělení patentu. S odbornou přípravou podloh vám pomůže patentový zástupce nebo advokát.

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 korun. Pokud je přihlašovatel přímo vynálezcem, je to 600 korun.

 • poplatek za zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou – 800 Kč
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele – 600 Kč
 • provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu – 3 000 Kč

Datová schránka ÚPV: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz 
Web: https://www.upv.cz/

Videoprůvodci
Klíčové návody k tématu Související formuláře