Hlavní informace o službě

Získat patent znamená získat právo.

Patentová ochrana, tedy udělení patentu, poskytne jejímu majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám. Souhlas se zpravidla poskytuje za úplatu formou licence.

Zároveň má majitel patentu právo zakázat ostatním osobám patent využívat.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Vynález znamená, že jste vyřešili technický problém, který doposud nebyl vyřešen nebo byl řešen jiným způsobem.

Vynálezem se míní technické řešení, které je nové a může být opakované využíváno. Vynálezem není objev.

Přihlášku vynálezu můžete podat, pokud vystupujete jako fyzická nebo právnická osoba

Výstup služby

Patentová listina, která dokládá majiteli patentu jeho práva k vynálezu.

Benefit služby

Ochrana vynálezu patentem na daném území po dobu až 20 let.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoli.

Důležité ale je začít řešit předtím, než seznámíte se svým vynálezem (technickým řešením) veřejnost, např. na výstavě, na sociálních sítích, v odborném časopise apod.

Vlastní předuveřejnění vynálezu by pak bylo vadou pro další řízení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Vyplněný formulář přihlášky vynálezu, včetně popsání vynálezu a příloh, podané způsobem umožňujícím ověření identity (např. pomocí datové schránky či zasláním elektronicky podepsaného dokumentu přes e-mail).

Podat formulář přihlášky a popsání vynálezu je možné rovněž klasicky e-mailem (bez elektronického podpisu). V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, ale též osobně.

Správné popsání vynálezu, tzv. podlohy vynálezu, je nezbytné pro další řízení o udělení patentu.

S odbornou přípravou podloh (Popisu vynálezu a formulací Patentových nároků) vám pomůže patentový zástupce nebo advokát.

Kontakt lze vyhledat v Komoře patentových zástupců a v České advokátní komoře.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Přihláška se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví. Elektronicky lze podat přímo prostřednictvím aplikace ePodání:

 1. V aplikaci ePodání zvolíme formulář Přihláška vynálezu
 2. Budeme vyzvání k registraci či jednorázovému přihlášení, případně k přihlášení přes NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci).
 3. Vyplníme formulář přihlášky. Správnost vyplnění je možné si zkontrolovat pomocí tlačítka v sloupci na levé straně obrazovky. Tento sloupec slouží rovněž k navigaci ve formuláři.
 4. Po vyplnění zvolíme jednu ze tří možností podání:
  1. Odeslání do datové schránky
  2. S elektronickým podpisem
  3. Bez elektronického podpisu (V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, ale též osobně.)

Možné je rovněž podání datovou schránkou či emailem.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč. Pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), tedy vynálezce, činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou činí 800 Kč,
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele činí 600 Kč.
 • provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč.

Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem (např.: PV 2000-156, 2008-1298). Číslo přihlášky vynálezu je automaticky přiděleno přijetím přihlášky vynálezu Úřadem.

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky.

Pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.

Pokud nevíte pořadové číslo přihlášky, jako VS stačí uvést číslici 1. V takovém případě však musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Vyplněný formulář přihlášky vynálezu a popsání vynálezu.

Správné popsání vynálezu, tzv. podlohy vynálezu, je nezbytné pro další řízení o udělení patentu.

S odbornou přípravou podloh (Popisu vynálezu a formulací Patentových nároků) vám pomůže patentový zástupce nebo advokát.

Kontakt lze vyhledat v Komoře patentových zástupců a v České advokátní komoře

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu lze řešit podáním na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví.

Úřední hodiny podatelny jsou v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Adresa Úřadu je:
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč. Pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou činí 800 Kč,
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele činí 600 Kč.
 • provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč.

Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem (např.: PV 2000-156, 2008-1298)

Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky.

Pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.

Pokud nevíte pořadové číslo přihlášky, jako VS stačí uvést číslici 1. V takovém případě však musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Adresy

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Kdo mi poradí a pomůže s patentovou přihláškou?
Kde mi bude platit patent a jak dlouho?
Patent udělený Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze platí pouze na území ČR. Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Podmínkou je však placení ročních udržovacích poplatků.
Udělí Úřad patent na každý vynález?
Nikoliv. Přihlašovatel musí požádat o úplný průzkum, který je spojený se správním poplatkem. Žádost o průzkum musí být podána do 36 měsíců od podání přihlášky. Až poté Úřad zkoumá, zda na vynález může být udělen patent, tedy zda splňuje podmínky patentovatelnosti. Těmi jsou novost řešení, jeho průmyslová využitelnost a vynálezecká činnost.

Jednací jazyk

Čeština, slovenština

Datum kontroly: Poslední kontrola k 09.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Videoprůvodci BusinessInfo.cz

Klíčové návody k tématu Související formuláře