Dánsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Dánsko patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery ČR. Tato skandinávská země zaujímá 21. místo v pořadí nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky, přičemž podíl na našem celkovém zahraničním obchodu činí 0,8 %.

Skandinávie pohledem Tomáše Rouska, ředitele kanceláře CzechTrade ve Stockholmu

Obrat vzájemné obchodní výměny se po vstupu ČR do EU více než ztrojnásobil, přičemž velmi progresivního nárůstu bylo dosaženo především v letech 2005, 2006, 2010 a 2014. V roce 2015 došlo v meziročním srovnání (v důsledku vysoké základny roku 2014) k poklesu vzájemné obchodní výměny o 4,5 %, ale již v následujícím roce opět k růstu o 2,8 % a v roce 2017 o 7,0 %.

V roce 2019 došlo k dalšímu nárůstu vzájemné obchodní výměny, tentokrát o 10,4 %, přičemž vývoz z ČR vzrostl o 13,6 % a dovoz o 5,4 %. Bilance vzájemné obchodní výměny vykázala aktivum ve výši 719,1 mil. EUR. V roce 2019 se soustředilo téměř 72 % našeho exportu do Dánska do SITC 6, 7 a 8, což představuje značnou koncentraci exportu do uvedených tří klasifikačních skupin, zejména tedy do skupiny strojů a přepravních zařízení, která představovala cca ½ exportu. Naproti tomu dovoz těchto tří skupin představoval v roce 2019 necelou ½ celkového dovozu (46,3 %).

Dominantu dovozu představuje dovoz chemikálií (v roce 2019 více než 46 % dovozu). Podíl této skupiny na dovozu z jedné země je v porovnání s podílem na celkovém dovozu nadprůměrně vysoký. 40 % celkového dovozu se v roce 2019 koncentrovalo do skupiny léčiv a farmaceutických výrobků. V tomto kontextu je tato zbožová skupina určující pro náš celkový obchod s Dánskem (v roce 2019 se podílela téměř 22 % na vývozu a více než 40 % na dovozu. Podobně jako u vývozu je také u dovozu koncentrace do TOP 10 SITC 2 zbožových skupin vysoká – v roce 2019 dosáhl jejich podíl 78 %.

Smluvní či institucionální rámec

Dánsko je členem EU od roku 1973. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18.4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25. 8. 2011)

Přehled veletrhů a akcí na podporu ekonomické spolupráce s Dánskem v roce 2020

Agentura CzechTrade je připravena podílet se na jednáních vrcholných návštěv, či na projektech ZÚ a ZK Stockholm (podnikatelské mise, sektorové mise, PROPED, veletrhy apod.).

Významné veletrhy v Dánsku:

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Dánsko

Doporučujeme