Maďarsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace viz rovněž Statistický úřad Maďarska.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1. 1. 2012 (předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság / Republic of Hungary  byl změněn v důsledku přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1. 1. 2012)
(pozn.: dále používána zkratka HU)  

Složení vlády

(poslední aktualizace k únoru 2019; aktuální informace viz rovněž internetové stránky následujících maďarských institucí)

Aktuální informace:

Současným prezidentem HU je od 10. 5. 2012 János Áder. Ministerským předsedou se již počtvrté stal Viktor Orbán (Fidesz).
Maďarský Parlament, který je jednokomorový, byl ustanoven 8. května 2018. Současná vláda byla založena na čtyřech základních pilířích a to na konkurenceschopnosti, demografii, národní identitě a společnosti založené na práci.

Ministerstva

Ministři

místopředseda vlády zodpovědný za národní politiku, vztah s církvemi a etnickými komunitami
Dr. Zsolt   Semjén – KDNP
ministr pověřený vedením úřadu předsedy vlády
Gergely Gulyás – Fidesz
ministr a vedoucí kabinetu předsedy vlády
Antal Rogán – Fidesz
ministr spravedlnosti László   Trócsányi – nezávislý
místopředseda vlády a ministr financí
Mihály   Varga – Fidesz
ministr pro lidské zdroje Prof. Dr. Miklós Kásler – nezávislý
ministr obrany Dr. Tibor Benkő – nestraník
ministr inovací a technologií Dr. László Palkovics – nestraník
ministr zemědělství
Dr. István Nagy – Fidesz
ministr zahraničních věcí a obchodu Péter   Szijjártó – Fidesz
místopředseda vlády a ministr vnitra
Dr. Sándor   Pintér – nestraník
ministryně bez portfeje zodpovědná za správu národního majetku Andrea Bártfai-Mager – Fidesz
ministr bez portfeje odpovědný za plánování a výstavbu 2 nových bloků jaderné elektrárny Paks a jejich uvedení do provozu
János Süli – nestraník 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel v Maďarsku byl 9 778 371 (údaj ke 1. 1. 2018 – novější údaj k 5. 4 2 není k dispozici) – z toho bylo 4 671 602 mužů a 5 106 769 žen.
 • Průměrný roční úbytek obyvatel činil 41 300, rozdíl mezi počtem narození a počtem úmrtí na 1000 obyvatel byl  -4,2 (leden – prosinec 2018).
 • Průměrný vě populace: 42,5 let, 40,3 muži, 44,5 ženy
 • Národnostní složení: Maďaři 98,6 % a ostatní 1,4 % (údaje vycházejí z posledního sčítání lidu v roce 2011).  
 • Náboženské složení: Mezi významné církve patří římskokatolická, ke které se hlásí 51,0 % obyvatelstva, reformovaná (15,9 %), evangelická (3,0 %), pravoslavná (0,2 %) a řeckokatolická (2,5 %). K judaismu (Izraelité) se hlásilo 0,2 %. Ateistů bylo 2,0 %. Vyjádření, ke které církvi či náboženské společnosti se osoby hlásí, se při sčítání lidu zdrželo 27,2 % obyvatelstva. Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní ukazatele

2014

2015

2016

 2017

2018

HDP (běžné ceny, mld. EUR)

104,2

108,7

112,4

123,5

 131,9
HDP na obyvatele (tis. HUF)

3 303,3

3 348,1

3 609,2

3 897,2 

4 305,8

HDP na obyvatele (USD)

14 027

12 260

12 673

14 209

 15 933
HDP/obyv. v PPS* (EU-28=100)  68

68

67

68

 není údaj
Roční nárůst HDP (%)

4,2

3,4

2,2

4,1

4,9

Inflace (%)

-0,2

   -0,1  

0,4

 2,4 

2,8

Míra nezaměstnanosti (%)

7,7

6,8

5,1

4,2 

3,7

Průměrný kurs HUF/USD

232,52

279,46

281,44

274,27

270,25

Průměrný kurs HUF/EUR

308,66

309,90

311,46

309,21

318,87

Základní úroková sazba MNB

2,1 od 23. 7. 2014

1,35 od 22. 7. 2015

0,90 od 25. 5. 2016

 0,90 od 25. 5. 2016 (není změna) 

 0,90 od 25. 5. 2016 (není změna)

* PPS – parita kupní síly
Zdroj: Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH), Eurostat

Podle prvního odhadu činila hodnota HDP v běžných cenách 42 073 mld. HUF a jeho objem se zvýšil o 4,9 %. Na základě sezónně a kalendářně očištěných údajů a vyvážených údajů se výkonnost ekonomiky ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 5,0 %.

Na straně výroby vzrostla přidaná hodnota ve stavebnictví o 23 %, zemědělství o 5,3 %, služeb o 4,4 % a průmyslu o 3,2 %.

Služby přispěly k růstu HDP 2,4 procentními body, stavebnictví 0,8 procentními body, průmysl 0,7 procentními body a zemědělství 0,2 procentními body.

Na straně spotřeby se reálná spotřeba domácností zvýšila o 4,6 %, zatímco společenská spotřeba poklesla o 2,1 %, což vedlo ke zvýšení konečné spotřeby o 3,7 %. Vývoz vzrostl o 4,7 % a dovoz o 7,1 %.

Na straně spotřeby vzrostla konečná spotřeba o 2,6 procentního bodu, zatímco hrubá spotřeba vzrostla o 3,9 procentního bodu. Saldo zahraničního obchodu celkově zpomalilo hospodářský růst o 1,5 procentního bodu.

Maďarský výzkumný ústav hospodářství (GKI) zveřejnil v březnu své odhady makroekonomických ukazatelů na rok 2019 (v porovnání s výsledky roku 2018):

HDP % – v roce 2018 činila 104,9 % a v roce 2019 se odhaduje na 103,5 %, průmyslová výroba – 2018 103,6 % a 2019 103,2 %, investice – 2018 116,5 % a 2019 107 %, stavební výkony 122,3 % a 2019 109 %, změna vývozu (v běžných cenách, v EUR, %) – 2018 104,2 % a 2019 104 %, změna dovozu (v běžných cenách, v EUR, %) – 2018 107,3 % a 2019 106 %, inflace – 2018 102,8 % a 2019 103,2 %, maloobchodní obrat – 2018 106 % a 2019 104 %, míra nezaměstnanosti 3,6 % v roce 2018 i v roce 2019.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

 2016

2017

2018*

Příjmy (mld. HUF)

15 245,0

16 544,6

15 892,8

17 008,4

 18 617
Výdaje (mld. HUF)

16 091,9

17 198,8

16 482,3

17 754,7

 19 551
Bilance (mld. HUF)

-846,9

-654,2

-589,5

-746,3

 -934

* předběžné údaje
Zdroj informací: Centrální statistický úřad HU (KSH) – statistika dle ESA na základě EDP (Excessive Deficit Procedure)

V roce 2018 činil schodek veřejných financí na základě předběžných údajů z národních účtů 934 mld. HUF, tj. 2,2% HDP. Podle údajů sestavených na základě metodických požadavků systému národních účtů (ESA 2010) činily příjmy vládního sektoru 18,617 mld. HUF a jeho výdaje činily 19,551 mld. HUF. V porovnání s rokem 2017 vzrostly příjmy o 8,5 % a výdaje o 8,6 %.

Výrobní daně byly o 811 mld. HUF (o 11,8 %) vyšší než v roce 2017, v rámci čehož tržby z DPH vzrostly o 503 mld. Kč (o 13,9 %). Příjmy z daní z příjmů vzrostly o 72 mld. HUF (o 2,5 %). Příspěvky na sociální zabezpečení vzrostly o 243 mld. HUF (o 5,0 %). Ostatní příjmy vzrostly o 335 mld. HUF, tj. o 13,3 %, zejména v důsledku výrazného zvýšení dotací EU.
Výdaje vzrostly o 1,551 mld. HUF, tj. o 8,6%. Nárůst činil 238 miliard HUF (5,7%) v případě zaplacených příjmů zaměstnanců a 218 mld. HUF (4,7 %) z peněžních sociálních dávek. Investiční výdaje vzrostly o 693 mld. HUF (39,7%) a ostatní výdaje o 435 mld. HUF (13,3%). Výrobní spotřeba se snížila o 32 mld. HUF (1,1%). Úrokové výdaje vládního sektoru zůstaly v podstatě nezměněny.

Zadluženost vládního sektoru na konci roku byla ve výši 29 807 mld. HUF, což odpovídá 70,8 %.

 

Schodek veřejných financí

2014

2015

2016

2017

2018*

Deficit (mld. HUF) podle ESA metodiky

-829,1

-679,7

-609,7

-746,3

-934
Deficit (% HDP)

2,6

2,0

1,7

2,0

 2,2
Vládní výdaje (% HDP)

50,2

50,7

47,4

48,9

45,7
Vládní příjmy (% HDP)

49,8

48,7

45,6

51,1

54,3

* předběžné údaje KSH, www.ksh.hu

HDP v běžných cenách byl v roce 2014 32 591,7 mld. HUF, v roce 2015 34 324,1 mld. HUF, v roce 2016 35 420,3 mld. HUF, v roce 2017 38 355,1 mld. HUF a v roce 2018 42 072,8 mld. HUF (předběžný údaj).

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. EUR) – BPM6 2014 2015  2016 2017 2018*
 A. Běžný účet plat. bilance   (BPM6) 1 587 3 88  6 865 3 451 640
Saldo zahraničního obchodu 2 125 4 402 4 623 1 909 -1 400
– vývoz 73 826 79 638  80 106 85 555 89 153
– dovoz 71 701 75 236  75 482 83 646 90 553
Bilance služeb 4 607 5 461  6 766 7 327 7 640
Bilance sekundárních příjmů -687 -949  -1 526 -710 -540
 B. Kapitálový účet 3 932 5 125  -46 1 403 2 321
 C. Finanční účet 4 373 6 727  3 912 2 360 130
 D.   Devizové rezervy 34 578 27 058  23 887 22 085 25 940,2

* údaj k 31. 3. 2019
Zdroj informací:  Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH)

Pozn.: Statistické údaje č. 1 „Saldo zahraničního obchodu“ se odlišují od údajů uvedených v kapitole „2.1. Obchodní bilance“ z důvodu rozdílů metodiky. Údaje dovozu pocházející od Celní správy jsou v hodnotě CIF (již dovezené do MR), zatímco v údajích platební bilance se započítají FOB (vyvezené ze státu dodavatele). Do údajů platební bilance se započítají i některé položky, které se účtují jinak, nebo nepatří k celní správě (např. leasingové dodávky, najímané pracovní síly, atd.)

Od června 2014 státy EU používají statistickou metodiku BPM6, proto některé dřívější „kategorie“ jsou nahrazeny jinými (i jiným obsahem) – např. místo kategorie „Bilance běžných převodů“ se používá kategorie „Bilance sekundárních příjmů“.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav hrubého státního dluhu konsolidovaného: 31. 12. 2014 = 24 525,0 mld. HUF, 31. 12. 2015 = 25 393,9 mld. HUF, 31. 12. 2016 = 26 172,47  mld. HUF, 31. 12. 2017 = 28 158,02 mld. HUF (tj. 73,4 % HDP) a 31. 12. 2018 =29 806,59 mld. HUF (70,8 % HDP). Hrubý nekonsolidovaný státní dluh k 31. 03. 2019 činil 29 038,37 mld. HUF (tj. 70,8 % HDP) .

Datum

Hrubý státní dluh konsolidovaný („Maastricht“) v % HDP

Čistý dluh v % HDP

IV. Q 2014

76,2

71,8

IV. Q 2015

75,3

69,4

IV. Q 2016

74,1

66,0

IV. Q 2017

71,7

63,2

I. Q 2018

71,8

61,4

II. Q 2018 72,0 59,2
III. Q 2018 70,7 57,5
IV. Q 2018 69,0 57,6

Zdroj: MNB, www.mnb.hu

 

Hodnocení Maďarska hlavními ratingovými agenturami

Rating HU k 28. 4. 2019 (na dlouhodobý dluh v zahraničních měnách):
• Standard and Poor’s: BBB, stabilní
• Moody’s:  Baa3, stabilní
• FITCH-IBCA: BBB, pozitivní

 

  2013 2014  2015  2016 2017
Hrubá zadluženost v devizách (mld. EUR) 64,6 62,7  60,3  57,9 54,3
Čistá zadluženost v devizách (mld. EUR) 15,7 12,2  10,8  4,6 -0,4
Dluhová služba v devizách (TDS) (od r. 1995/GDP) 20,6 17,2  14,3  11,6 10,6

Novější údaje k 28. 4. 2019 nejsou k dispozici.

Zdroj informací: Maďarská národní banka (MNB), http://www.mnb.hu/

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Maďarská národní banka MNB (Magyar Nemzeti Bank, www.mnb.hu) určuje kurs deviz a valut v HU a za pomoci prostředků monetární politiky podporuje hospodářskou politiku vlády HU.

Maďarský bankovní sektor dosáhl v roce 2018 rekordu, tj. zisk po zdanění činil 648 mld. HUF (dle MNB). Jedná se o 9,6% navýšení oproti roku 2017.

Zisk vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 56,6 mld. HUF, v čemž má dominantní úlohu nárůst provozních příjmů o 19,0 % (zlepšily se všechny jeho klíčové složky). Nicméně provozní náklady vzrostly o 15,4 %, tj. o 176 mld. HUF a v oblasti znehodnocení a tvorby opravných položek došlo k negativnímu obratu.

 

Mezi nejvýznamnější banky v HU patří:

OTP Bank

K&H Bank

Unicredit Bank

Erste Bank

Budapest Bank

Magyar Kereskedelmi Bank

Raiffeisen Bank

 

Nejvýznamnější pojišťovny v HU:

Allianz Hungária Biztosító

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Generali Biztosító Zrt.

 

V HU působí Maďarská bankovní asociace, která sdružuje zde působící banky. Seznam členů naleznete na http://bankszovetseg.hu/tagjaink.cshtml?lang=eng . Zde jou také k dispozici informace o bankovním prostředí HU  – http://www.bankszovetseg.hu/index.cshtml?lang=eng

Další informace k bankovnímu sektoru v HU viz rovněž maďarský úřad finančního dohledu „Hungarian Financial Supervisory Authority“ (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – PSZÁF) – www.mnb.hu/en/supervision

Seznam účastníků finančního trhu v angličtině najdete na stránkách alk.mnb.hu/en/left_menu/market_participants/kereso/kereses . Zde je možno vybrat z několika možností. Seznam bank je i na stránkách www.bankracio.hu/bankok

Aktuální seznam bank najdete na linku MNB

alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=17&ktasearch_label=Bank&ktasearch_prev_value=17&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=72&y=16&pt_up=1

Ohledně pojišťoven na maďarském trhu jsou údaje na stránkách MNB alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=-11&ktasearch_label=Biztos%C3%ADt%C3%B3int%C3%A9zet&ktasearch_prev_value=-11&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=67&y=11&pt_up=1

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Po nástupu vlády Fidesz došlo v HU v rámci reformy daňového systému k četným daňovým změnám. Pro přesné aktuální informace se proto doporučuje kontaktovat příslušný finanční úřad v HU či využít služby některého z profesionálních daňových poradců.

Finanční úřad HU (National Tax and Customs Administration; Nemzeti Adó- és Vámhivatal – NAV) – www.nav.gov.hu

Celostátní sdružení maďarských daňových poradců a poskytovatelů účetních služeb (Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete) – www.adokamara.hu

Seznam právníků, kteří se zabývají daňovým poradenstvím – např. právní fórum – http://www.jogiforum.hu/ugyved (stránky jsou i v českém jazyce)

Doporučit můžeme i firmu Accace Hungary, která je zařazena mezi firmami, které mají vazbu na ČR – jedná se o předního poskytovatele outsourcingu účetnictví a mzdové agendy, daňového a korporátního poradenství v 10 zemích střední a východní Evropy – www.accace.com

Seznam právníků – viz rovněž kapitola 6.7.

 

Úvod k daním v Maďarsku

Základní sazba DPH je v Maďarsku nejvyšší z členských zemí EU a to 27 %. Jsou zavedeny i dvě snížené sazby DPH ve výši 18 % a 5 %. Pod 5% DPH spadají např. papírové knihy (v případě elektronických knih činí DPH 27 %), určité potraviny, zejména produkty, jejich prodej je dotován státem prostřednictvím DPH (za snížením DPH může stát i to, aby nedocházelo k podvodům). Jedná se např. o ryby určené ke spotřebě, daň z přístupu k internetu, vnitřnosti a vedlejší produkty při porážce vepřů určené pro spotřebu, daň na jídlo a na místě připravované nealkoholické nápoje stravování v místních kuchyních. 18% DPH se vztahuje např. na určité výrobky z mléka. Aktuální znění zákona č. CXXVII z roku 2007 o DPH je např. na stránkách https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700127.TV

 

Daň z příjmů fyzických osob a další odvody v roce 2019:

 • Daň z příjmů fyzických osob (SZJA) je rovná pro všechny a to 15 %.
 • Zaměstnanec odvádí na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 18,5 % své hrubé mzdy. Na důchodové pojištění (nyugdíjjárulék) 10 %, zdravotní příspěvek a trh práce  (egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 8,5 % (7 %+1,5 %).
 • Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 18,5 % – sociální příspěvek (szocho) a na odborné vzdělávání 1,5 %.
 • Minimální mzda vzrostla na 149 tisíc forintů a garantovaná minimální mzda se zvýšila na 195 000 forintů (hrubého).
 • Výše příspěvku na zdravotní péči se zvýšila od 1. ledna 2019 ze 7 500 HUF měsíčně (250 HUF za den).

Rodinné úlevy –  lze je využít pouze u vyživované osoby disponující daňovým číslem (adóazonosító szám).
Na rok 2019 platí sleva daňového základu příjmu v případě 1 dítěte 66.670 HUF/měsíc, 2 dětí 133 330 HUF měsíčně a 3 nebo více dětí 220.000 HUF/měsíc.

 

Daně pro malé firmy

 • „KATA“ – paušální daň pro malých podnikatelů
 • „KIVA“ – daň malých podniků
 • „EVA“ – zjednodušená daň z podnikání. Tato daň z příjmu právnických osob je určená pro menší firmy. Daň měla snížit firmám jejich výdaje a administrativu.
 • „TAO“ – daň z příjmů právnických osob
 • Další informace o daních pro malé firmy a dalších daních jsou na stránkách www.nav.gov.hu

Některé daňové zákony lze objednat na www.jogtar.hu ve třech jazykových mutacích.
Příslušné daňové kategorie na: http://en.nav.gov.hu/taxation.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem