Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Předmět úpravy EIA

V zásadě lze říci, že zákon EIA se rozděluje na dvě části – posuzování vlivů záměru na životní prostředí (proces EIA) a posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (proces SEA). Zákon EIA upravuje nejen posuzování záměrů a koncepcí týkajících se území České republiky, ale i ty, které mají přeshraniční dopad, kdy i u těchto záměrů se musí dodržovat zákon EIA.

Pro ilustraci je v rámci mezistátního procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví posuzována výstavba větrných elektráren na hranicích České republiky, ale i výstavba větrných elektráren na území našich sousedů jako například Windpark Asch,, který byl povolen. Mezistátní záměry musí být současně v souladu s mezistátní úpravou, směrnicí EIA, Espoo úmluvou atd.

Záměry, které se posuzují na základě zákona EIA, stanovuje příloha č. 1 k zákonu EIA. V příloze č. 1 se rozlišují záměry uvedené v kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení) a v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Záměry kategorie I se posuzují v rámci kompletního posouzení EIA (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona EIA)

Jedná se o tyto záměry očíslované podle pořadí v příloze č. 1:

 • 1 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů.
 • 2 Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a bituminové horniny s kapacitou od 500 t/den.
 • 3 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových hornin, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací.
 • 4 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 300 MW.
 • 8 Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže nebo konečného uzavření těchto elektráren nebo reaktorů s výjimkou výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého tepelného výkonu.
 • 9 Zařízení na přepracování vyhořelého jaderného paliva.
 • 10 Zařízení na obohacování nebo výrobu jaderného paliva.
 • 11 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.
 • 12 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.
 • 16 Integrovaná zařízení pro primární tavbu litiny a oceli.
 • 19 Zařízení na výrobu neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy.
 • 25 Zařízení k získávání azbestu.
 • 26 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro azbestocementové výrobky s produkcí konečných výrobků od 20 tis. t/rok.
 • 27 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro třecí materiály s produkcí konečných výrobků od 50 t/rok.
 • 28 Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro další používání azbestu se spotřebou vstupní suroviny od 200 t/rok.
 • 30 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních organických a anorganických chemických látek a směsí chemickou přeměnou (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak).
 • 31 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních přípravků na ochranu rostlin a biocidů chemickou přeměnou.
 • 32 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě fosforečných, dusíkatých a draselných hnojiv chemickou přeměnou.
 • 33 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních farmaceutických produktů biologickou nebo chemickou cestou.
 • 35 Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě výbušin chemickou přeměnou.
 • 43 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou s délkou od 2,1 km.
 • 44 Celostátní železniční dráhy.
 • 47 Dálnice I. a II. třídy.
 • 48 Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 10 km.
 • 50 Vodní cesty, přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlakem od 1350 t.
 • 53 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
 • 54 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou od 100 t/den.
 • 59 Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem čerpané vody od 10 mil. m3/rok.
 • 60 Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem odebrané nebo převedené vody od 100 mil. m3/rok (vyjma převodu pitné vody vedené potrubím), pokud cílem tohoto převodu je zabránit případnému nedostatku vody.
 • 61 Převod vody mezi povodími řek, vyjma převodu pitné vody vedené potrubím, pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok a objem převedené vody dosahuje nebo přesahuje 5 % dlouhodobého průměrného průtoku v místě, odkud se voda převádí.
 • 63 Čistírny městských odpadních vod od 150 tis. EO.
 • 65 Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje 10 mil. m3.
 • 66 Potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických látek a směsí o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od stanoveného limitu. Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, včetně připojených kompresních stanic o vnitřním průměru nad 800 mm a o délce od 40 km.
 • 68 Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než stanovený počet:
  • a) 85 tis. kusů kuřat,
  • b) 60 tis. kusů slepic,
  • c) 3 tis. kusů prasat na porážku nad 30 kg nebo
  • d) 900 kusů prasnic.
 • 71 Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů.
 • 72 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek od 200 t/den.
 • 77 Těžba ropy v množství od stanoveného limitu (a) a zemního plynu v množství od stanoveného limitu (b):
  • a) 500 t/den,
  • b) 500 tis. m3/den.
 • 79 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c):
  • a) 25 ha,
  • b) 1 mil. t/rok,
  • c) 150 ha.
 • 80 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená těžba uranu, těžba uranu a úprava uranové rudy.
 • 84 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od 15 km.
 • 86 Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od 200 tis. t.
 • 89 Úložiště oxidu uhličitého.
 • 90 Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, a to ze zařízení, která vždy podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného oxidu uhličitého 1,5 megatuny nebo vyšší.

Změny záměrů uvedených v kategorii I a záměry uvedené v kategorii II a změny těchto záměrů se posuzují v rámci zjišťovacího řízení. V případě, že tak stanoví závěr zjišťovacího řízení, posuzující se v rámci kompletního procesu EIA (§ 4 odst. 1 písm. b), c) zákona EIA).

Do kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA se řadí následující záměry:

 • 2 Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a bituminové horniny s kapacitou od 50 t/den.
 • 4 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 50 MW.
 • 5 Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody o výkonu od 50 MW.
 • 6 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem od 10 MW.
 • 7 Větrné elektrárny s výškou stožáru od 50 m.
 • 13 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu; vrty pro ukládání jaderného odpadu.
 • 14 Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od 200 m.
 • 15 Hlubinné vrty neuvedené v předchozím bodě s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy a s výjimkou vrtů, jejichž realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území.
 • 17 Zařízení k výrobě surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně kontinuálního lití.
 • 18 Zařízení na zpracování železných kovů: slévárny, válcovny za tepla, kovárny a zařízení k nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů.
 • 20 Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě vzácných kovů), včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů.
 • 21 Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sulfidické rudy.
 • 22 Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od 15 m3.
 • 23 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla při spotřebě organických rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň jeden ze stanovených limitů (75 kg/h nebo 100 t/rok).
 • 24 Tváření výbuchem.
 • 29 Zařízení na výrobu azbestu a produktů obsahujících azbest.
 • 34 Výroba chemických látek a směsí a zpracování meziproduktů od 200 t/rok (například pesticidy a farmaceutické produkty, nátěrové hmoty a peroxidy).
 • 36 Zařízení k delaboraci nebo ničení výbušin, munice, střeliva a pyrotechnických předmětů chemickou přeměnou.
 • 37 Zařízení na výrobu cementu, vápna nebo zpracování magnezitu od 15 tis. t/rok.
 • 38 Zařízení na výrobu skla a skelných vláken s kapacitou tavení od 7 tis. t/rok.
 • 39 Zařízení k tavení minerálních látek nebo výrobě minerálních vláken s kapacitou od 7 tis. t/rok.
 • 40 Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken s kapacitou od 7 tis. t/rok.
 • 41 Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od 25 tis. t/rok.
 • 42 Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od 1 tis. t/rok.
 • 43 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou s délkou do 2,1 km.
 • 45 Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy s délkou od 2 km.
 • 46 Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí od 1 km.
 • 48 Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 2 km do 10 km.
 • 49 Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b):
  • a) 2 km,
  • b) 1 000 voz/24 hod.
 • 51 Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlakem od 200 t.
 • 52 Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.
 • 55 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od 250 t/rok.
 • 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok.
 • 57 Odkaliště.
 • 58 Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu.
 • 59 Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem čerpané vody od 250 tis. m3/rok do 10 mil. m3/rok.
 • 62 Odběr vody a převod vody mezi povodími řek s objemem odebrané nebo převedené vody od stanoveného limitu (a), nebo pokud objem odebrané nebo převedené vody dosahuje nebo přesahuje stanovenou část (b) Q355 povodí, odkud se voda odebírá nebo převádí:
  • a) 5 mil. m3/rok,
  • b) 50 %.
 • 63 Čistírny městských odpadních vod od 10 tis. EO do 150 tis. EO.
 • 64 Ostatní čistírny odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za to, že s ohledem na charakter výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 zvlášť nebezpečnou látku nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou látku, s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (a) a ostatní čistírny odpadních vod s objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (b):
  • a) 20 tis. m3/rok,
  • b) 600 tis. m3/rok.
 • 65 Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje 100 tis. m3 až do 10 mil. m3.
 • 67 Potrubí k přepravě plynu, ropy, páry, chemických látek a směsí a vody o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od stanoveného limitu.
 • 68 Produktovody k přepravě toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur o vnitřním průměru od 300 mm a o délce od 8 km.
 • 69 Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
 • 70 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění od stanoveného limitu počtu váčkových plůdků hlavní ryby – stáří K0 (a), počtu plůdků hlavní ryby – stáří K1 (b) a počtů násady hlavní ryby – stáří K2 (c):
  • a) 100 000 ks/ha,
  • b) 3 000 ks/ha,
  • c) 1 000 ks/ha.
 • 72 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek od 10 tun/den do 200 t/den.
 • 73 Předúprava (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování od 10 t/den.
 • 74 Vydělávání kůže a kožešin při zpracovatelské kapacitě od 12 t/den hotových výrobků.
 • 75 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.
 • 76 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a dýh od 200 m3/den.
 • 77 Těžba ropy v množství od stanoveného limitu (a) a zemního plynu v množství od stanoveného limitu (b):
  • a) 50 t/den,
  • b) 50 tis. m3/den.
 • 78 Povrchová průmyslová zařízení k těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a rud, včetně bituminových hornin na ploše od 5 ha.
 • 79 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c):
  • a) 5 ha,
  • b) 10 tis. t/rok,
  • c) X.
 • 81 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba, hlubinná těžba.
 • 82 Těžba nerostných surovin z říčního dna.
 • 83 Úprava uhlí (včetně lignitu) s kapacitou od 1 mil. t/rok.
 • 85 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV s délkou od 2 km.
 • 86 Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od 200 t do 200 tis. t.
 • 87 Skladování zemního plynu a jiných hořlavých plynů s objemem zásobního prostoru od 10 tis. m3.
 • 88 Povrchové skladování fosilních paliv s kapacitou zásobníku od 10 tis. t.
 • 91 Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur ze zařízení, které nepřísluší do kategorie I.
 • 92 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků s předpokládaným provozem nejdéle 2 roky.
 • 93 Restrukturalizace pozemků v krajině a záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k intenzivnímu zemědělskému využívání na ploše od 10 ha.
 • 94 Projekty vodohospodářských úprav pro zemědělství (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, lesnicko-technické meliorace) s celkovou plochou úprav od 10 ha.
 • 95 Zalesnění nelesního pozemku na ploše od stanoveného limitu (a) nebo odlesnění pozemku za účelem změny způsobu využívání půdy na ploše od stanoveného limitu (b):
  • a) 25 ha,
  • b) 10 ha.
 • 96 Výroba a montáž motorových vozidel, drážních vozidel, lodí, výroba a oprava letadel a výroba železničních zařízení na výrobní ploše od 10 tis. m2.
 • 97 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od 20 tis. t/rok.
 • 98 Balení a konzervování výrobků živočišného a rostlinného původu s kapacitou výrobků od 100 tis. t/rok.
 • 99 Zpracování mléka od 200 tis. hl/rok.
 • 100 Pivovary s kapacitou výroby od stanoveného limitu (a) a sladovny s kapacitou výroby od stanoveného limitu (b) a lihovary nebo pálenice s kapacitou od stanoveného limitu (c):
  • a) 200 tis. hl/rok,
  • b) 50 tis. t/rok,
  • c) 100 tis. hl/rok.
 • 101 Výroba nealkoholických nápojů s kapacitou od 200 tis. hl/rok.
 • 102 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 tis. t/rok.
 • 103 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou výrobků od 5 tis. t/rok.
 • 104 Výroba škrobu s kapacitou výroby od 50 tis. t/rok.
 • 105 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 tis. t/rok.
 • 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 tis. m2.
 • 107 Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou od 20 ha.
 • 108 Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od 5 ha.
 • 109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
 • 110 Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od 6 tis. m2.
 • 111 Stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel s délkou od 2 km.
 • 112 Testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů.
 • 113 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od 1 tis. t.
 • 114 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.
 • 115 Rekreační přístavy pro plavidla s výtlakem od stanoveného limitu (a) nebo pro plavidla v počtu od stanoveného limitu (b):
  • a) 1 t,
  • b) 25 plavidel.
 • 116 Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu (a) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu (b):
  • a) 1 ha,
  • b) 100 lůžek.
 • 117 Stálé kempy a autokempy s ubytovací kapacitou od 100 osob.
 • 118 Tematické areály na ploše od 2 ha; krematoria.

Dále se v rámci zjišťovacího řízení, pokud tak stanoví příslušný úřad, posuzují tzv. podlimitní záměry, pod které spadají záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA). Za podlimitní záměr se dá například považovat záměr výstavby parkoviště s kapacitou 480 parkovacích míst (tento záměr nenaplňuje limit dle bodu 109 přílohy č. 1 zákona EIA).

Navzdory tomu by měl investor (oznamovatel) tento záměr oznámit a nechat zpracovat oznámení podlimitního záměru. Na základě takto předložených informací příslušný úřad (v tomto případě krajský úřad) rozhodne, zdali je nutné provést alespoň zjišťovací řízení, či zda nebude vůbec nutné provádět zjišťovací řízení.

Za novinku zavedenou novelou zákona EIA z dubna 2015 lze považovat opětovné posouzení a vydání stanoviska u změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí dle § 9a odst. 6 zákona EIA.

Důvodem této změny byla především skutečnost, že stanovisko nebylo závazné pro navazující správní řízení. A velmi často docházelo k situacím, že záměr byl po vydání stanoviska, investorem a oznamovatelem pozměněn takovým způsobem, že ve svém důsledku byla postavena stavba, jejíž vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly vůbec posouzeny.

Takovýmto změnám má právě předejít opětovné posouzení záměru. Pokud oznamovatel v záměru učiní změny pro navazující správní řízení, musí být tyto změny opětovně posouzeny příslušným správním úřadem. Neposuzují se však všechny změny záměru, ale pouze ty, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Doporučujeme