Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Přeshraniční záměry

Zákon EIA upravuje i proces schvalování záměrů a koncepcí přesahující hranice České republiky. Posuzují se jednak koncepce a záměry, které plánují sousední státy a které mohou ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví na území České republiky, a potom také záměry a koncepce zamýšlené na území České republiky, které mohou mít vliv na životní prostředí a veřejné zdraví sousedního státu.

Část zákona EIA, která tuto problematiku upravuje, se zaměřuje spíše na spolupráci Ministerstva životního prostředí s přeshraničními orgány, a proto se uplatní výše popsaný proces EIA a proces SEA s určitými zvláštnostmi (překlady do českého jazyka, apod.)

I v rámci mezistátního posuzování jsou zachovány oprávnění veřejnosti na její účast v řízení. Podstatné části oznámení o záměru a oznámení o koncepci zahraničních států jsou překládány do českého jazyka, aby mohly být zveřejňovány Ministerstvem životního prostředí na internetu. Obdobně pak vyjádření příslušných úřadů, které se zasílají do zahraničí, jsou zveřejňovány.

Všechna rozhodnutí v rámci mezistátního posuzování jsou zveřejňována a veřejnost se k nim může vyjadřovat ve stanovených lhůtách zákonem EIA. Procesy projednání přeshraničního záměru a koncepce jsou téměř totožné s projednáním vnitrostátního záměru a koncepce, a proto si dovolujeme na tyto části odkázat a tuto problematiku více nerozebírat.

Přehled všech témat Právního průvodce

Doporučujeme