Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Předmět procesu SEA

Jak vyplynulo z popisu procesu EIA, nejsou vždy všechny záměry tomuto procesu podrobeny. Obdobně pak ne všechny koncepce mají být posuzovány dle zákona EIA.

Předmět procesu SEA jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA (tedy umístění všech záměrů posuzovaných dle zákona EIA bez ohledu na jejich zařazení do kategorie) a jsou zpracované v následujících oblastech:

 • zemědělství,
 • lesního hospodářství,
 • myslivosti,
 • rybářství,
 • nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami;
 • energetiky,
 • průmyslu,
 • dopravy,
 • odpadového hospodářství,
 • telekomunikací,
 • cestovního ruchu,
 • územního plánování,
 • regionálního rozvoje,
 • životního prostřední.
 

Dále jsou předmětem procesu SEA také koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tyto koncepce spolu s výše zmíněnými podléhají posuzování vždy.

Případné změny koncepcí, které jsou předmětem procesu SEA, jsou posuzovány, pokud je tak stanoveno ve zjišťovacím řízení.

Dle zákona EIA nejsou posuzovány koncepce finanční a rozpočtové, či zpracované pro účely obrany státu a pro případ mimořádných situací.

Rozsah procesu SEA

Proces SEA zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce po celé období předpokládaného provádění.

Při posuzování koncepce se vychází ze stavu životního prostřední v době podání oznámení o zpracování koncepce (dále jen „oznámení koncepce“). Současně musí být při zpracování a oznámení koncepce zohledněny jiné koncepce či záměry, kterou budou provedeny před uskutečněním koncepce, či v průběhu jejího provádění.

V rámci posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se posuzuje jejich vyloučení, zmírnění či kompenzace. Hodnotí se i předpokládaná účinnost navrhovaných opatření.

Zásadně je proces SEA velice podobný procesu EIA, kdy se taktéž odlišují jednotlivé stupně a to oznámení koncepce, zjišťovací řízení, návrh koncepce a stanovisko. Určité výjimky z tohoto postupu se aplikují na posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu, kdy se uplatní zvláštní zákon, kterým je stavební zákon.

Oznámení koncepce

Oznámení koncepce musí splňovat náležitosti přílohy č. 7 k zákonu EIA. Koncepci předkládá předkladatel, což je osoba, která předkládá podnět ke zpracování koncepce. Především musí obsahovat:

 • údaje o předkladateli (název, IČO, sídlo, zástupce předkladatele);
 • údaje o koncepci (název, obsahové zaměření, charakter, zdůvodnění potřeby pořízení, základní principy a postupy, hlavní cíle, míra stanovující prostřednictvím koncepce rámec pro záměry a jiné činnosti, přehled uvažovaných variant řešení, vztah k jiným koncepcím, předpokládaný termín dokončení, návrhové období, způsob schvalování);
 • údaje o dotčeném území (vymezení dotčeného území, výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny), základní charakteristiky stavu životního prostředí, stávající problémy životního prostředí v dotčeném území);
 • předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území;
 • doplňující údaje (výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky, mapovou dokumentaci).

Do 10 dní ode dne obdržení rozešle příslušný úřad oznámení koncepce dotčeným správním orgánům a územním samosprávným celkům. Současně zveřejní oznámení koncepce na internetu.

Každý může zaslat písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne jejího zveřejnění. K vyjádřením, která budou příslušnému úřadu zaslána po lhůtě, se nepřihlíží.

Zjišťovací řízení SEA

Cíl zjišťovacího řízení SEA je velice obdobný jako cíl zjišťovacího řízení EIA. Cílem je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“).

Zjišťovací řízení příslušný úřad ukončuje do 35 dnů od zveřejnění oznámení koncepce. V rámci zjišťovacího řízení posoudí dle oznámení, obdržených vyjádření a kritérií stanovených v příloze č. 8 zákona EIA.

Zjišťovací řízení se ukončuje písemným závěrem, ve kterém je stanoveno, že koncepce buď podléhá dalšímu posuzování dle zákona EIA, či nikoliv. Pokud příslušný úřad neshledá důvody pro další posuzování koncepce, musí své rozhodnutí odůvodnit.

Závěr zjišťovacího řízení rozešle příslušný úřad předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní na internetu.

Proti závěru zjišťovacího řízení, že koncepce nepodléhá dalšímu posuzování, není možné podat návrh na jeho zrušení a to ani dotčenou veřejnosti ve formě právnické osoby soukromého práva, kdy se toto odlišuje od procesu EIA.

Vyhodnocení koncepce, návrh koncepce

Na rozdíl od procesu EIA, v rámci procesu SEA si sám předkladatel zajišťuje osobu, která provede zpracování vyhodnocení (dále jen „posuzovatel“). Předkladatel zajistí osobu posuzovatele a informuje o tom příslušný úřad, který tuto informaci zveřejní na internetu.

Posuzovatel je zodpovědný za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení. Posuzovatel může od předkladatele, příslušného úřadu, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků požadovat nezbytné informace pro vyhodnocení.

Předkladatel předkládá příslušnému úřadu návrh koncepce. Nedílnou součástí návrhu koncepce je vyhodnocení zpracované posuzovatelem. Návrh koncepce rozešle příslušný úřad do 10 dnů od jejího obdržení dotčeným orgánům a uzemním samosprávným celkům. Současně zveřejní návrh koncepce na internetu.

O návrhu koncepce se koná veřejné projednání. Místo a čas veřejného projednání zveřejňuje předkladatel na své úřední desce, na internetu a dalším obvyklým způsobem v místě a čase alespoň 10 dní před konáním veřejného projednání. Zápis z veřejného projednání se zveřejňuje na internetu a musí být vyhotoven do 5 dnů od konání veřejného projednání. Veřejné projednání se může konat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.

Každý může zaslat vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě 5 dnů od konání veřejného projednání. K vyjádřením odeslaným po lhůtě se nepřihlíží. Předkladatel se může vyjádřit k vyhodnocení koncepce.

Veřejné projednání koncepce má odlišnou úpravu než veřejné projednání záměru, a proto se na něj ustanovení o veřejném projednání záměru nepoužijí.

Stanovisko k návrhu koncepce

Na základě návrhu koncepce vydá příslušný úřad stanovisko k návrhu koncepce (dále jen „stanovisko ke koncepci“). V rámci stanoviska ke koncepci jsou zváženy a vypořádány i vyjádření podaná k návrhu koncepce a veřejné projednání. Stanovisko se vydává ve lhůtě 20 dnů od doručení zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce.

Stanovisko koncepce může být nesouhlasné z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Ve stanovisku koncepce může být též navrhnuto jeho doplnění, či kompenzační opatření.

Stanovisko koncepce se zveřejňuje na internetu a rozesílá předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Bez stanoviska koncepce nemůže být koncepce schválena. Orgán schvalující stanovisko koncepce musí zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska. Orgán, který koncepci schvaluje, je povinen tuto koncepci zveřejnit.

Doporučujeme