Právo ochrany spotřebitele

Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo a případně také další smlouvy, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Právo ochrany spotřebitele sleduje cíl zabezpečit zvýšenou ochranu spotřebitele jako slabší strany závazkového právního vztahu.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Právní přepisy upravují soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitele. Soukromoprávní ochrana spotřebitele je ochranou následnou (spotřebitel se domáhá zadostiučinění), přičemž orgánem ochrany spotřebitele je v soukromoprávní úpravě soud. Pro realizaci této ochrany je proto nutné, aby se nápravy domáhal sám subjekt – spotřebitel, prostřednictvím žaloby.

Veřejnoprávní úprava ochrany spotřebitele pak umožňuje sankcionovat porušení práv a povinností, bez ingerence spotřebitele. Obvykle je projevem vůle státního orgánu, který ve správním řízení zjišťuje možné pochybení. Veřejnoprávní ochrana kombinuje jak ochranu následnou (uložení sankce v případě porušení relevantních právních předpisů), tak i ochranu preventivní (např. pozastavení živnostenského oprávnění, zákaz prodeje apod.). Oproti soudnímu řízení je řízení před správními orgány zpravidla rychlejší a pružnější.

Následující text se zaměřuje na základní otázky týkající se problematiky práva ochrany spotřebitele, aniž by měl za cíl tuto problematiku plně vyčerpat.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme