Úvod do dědického práva

Článek shrnuje čtenáři úvod do dědického práva, tedy vysvětluje základní instituty tak, jak s nimi pracuje občanský zákoník 89/2012 Sb., který původní úpravu významně rozšířil.

Uspořádání vlastních záležitostí a rozhodnutí, jak bude s majetkem naloženo po smrti vlastníka, spadá od nepaměti do oblasti dědického práva. Níže představujeme úpravu dědického práva v právním systému České republiky a rovněž upozorňujeme na některé jeho významné instituty.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Pojem dědické právo

Občanský zákoník definuje dědické právo v § 1475 OZ jako právo na pozůstalost nebo na poměrný díl z ní. Pozůstalostí se přitom rozumí jmění zůstavitele nebo jeho části v okamžiku jeho smrti, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, s výjimkou dluhu uznaného nebo uplatněného u orgánu veřejné moci. Jměním se rozumí souhrn všeho majetku zemřelého a jeho dluhů. Z uvedeného vyplývá, že do pozůstalosti náleží veškerý majetek a dluhy zůstavitele, a to podle stavu platného v okamžiku jeho smrti.

Pro úplnost je nezbytné doplnit, že od pojmu „dědického práva“ je třeba odlišit pojem „dědictví“. Takto se označuje pouze majetek, který z pozůstalosti na dědice skutečně připadne.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme