Změna u živnosti z podnětu podnikatele

Hlavní informace o službě

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle výsledku provede zápis změny do živnostenského rejstříku; u koncesovaných živností provede změnu rozhodnutí o udělení koncese. 

Na webových stránkách MPO je k dispozici průvodce živnostenským podnikáním včetně Jednotného Registračního Formuláře (JRF) s podrobnými pokyny k vyplnění

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelem s ohlášenou nebo koncesovanou živností.

Výstup služby

Změna rozhodnutí o koncesi a zápis změn do živnostenského rejstříku.

Benefit služby

Oznámením změn plníte povinnost stanovenou živnostenským zákonem.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jako podnikatel jste povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud jste občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud jste cizincem podnikajícím v České republice.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronické oznámení změn doporučujeme použít  web aplikace JRF.

Tato aplikace pro zpracování jednotného Registračního Formuláře (JRF) je dostupná pro použití v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)
 • do datové schránky příslušného živnostenského úřadu

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP – Registru živnostenského podnikání.

K oznámení změn v ohlášené živnosti nebo koncesované živnosti potřebujete doklady, ve kterých nastala změna jako např.:

 • Občanský průkaz
 • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost)
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm)

Kde a jak službu řešit elektronicky

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)
 • do datové schránky příslušného živnostenského úřadu

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP – Registru živnostenského podnikání.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO

Příslušný živnostenský úřad (ŽÚ), který jste při vyplňování podání označil/a pro zpracování, má povinnost toto elektronické podání přijmout, odpovídajícím způsobem zpracovat a pokud je to možné i elektronicky vyřídit.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Výše poplatků při elektronickém vyřízení ohlašovací povinnosti podnikatele – živnostníka:

Oznámení změn nepodléhá správnímu poplatku (kromě změny rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – v těchto případech činí správní poplatek 400 Kč).

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K oznámení změn v ohlášené živnosti nebo koncesované živnosti potřebujete doklady, ve kterých nastala změna jako např.:

 • Občanský průkaz
 • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost)
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm)

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Při osobním podání nebo při oznámení změn poštou postupujte následovně:

Při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 1. vyplňte podání v aplikaci JRF,
 2. vytiskněte, podepište ohlášení změn,
 3. podání odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad
 4. písemně připravené oznámení změn můžete osobně odevzdat do podatelny kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu

 Při ohlášení změn prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT:

 1. navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště,
 2. s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte oznámení změn v listinné podobě nebo v elektronické podobě

Informace o podání oznámenío změně naleznete na kontaktním místě CzechPOINT.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Oznámení změn nepodléhá správnímu poplatku.(kromě změny rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – v těchto případech činí správní poplatek 500 Kč).

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Při nesplnění oznamovací povinnosti hrozí podnikateli uložení pokuty do 20 000 Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 31.03.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Podnikáte jako živnostník? Změny nahlaste včas

Provoz živnosti je možný po získání živnostenského oprávnění. Jakékoli změny nálěžitostí souvisejících s živností je třeba včas hlásit na obecním živnostenském úřadě, kterých je v ČR 205 při městských či obecních úřadech.

Při nahlášení změn postupujete obdobně jako v případě ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi a proto postupujte podle Průvodce získáním živnostenského podnikání.

Ohlašovací živnosti:

Koncesované živnosti

Pro ohlášení změny se můžete také obrátit na Jednotná kontaktní místa (JKM,) zřízená na patnácti vybraných živnostenských úřadech po celé republice.

Provozovny

Některé živnosti vyžadují pro jejich provoz zřízení provozovny. To nejpodstatnější se dozvíte v článku základní požadavky k provozování podnikatelské provozovny či ve videích:

Klíčové návody k tématu Související formuláře