Kapitálový trh

1. 1. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Základní orientace v problematice kapitálových trhů, základními pojmy, kterými jsou zejména účastníci kapitálového trhu, investiční nástroje, obchodování na kapitálovém trhu či uplatňování dozoru nad kapitálovým trhem.

Podrobný obsah


Pojem kapitálový trh není v právním řádu České republiky definován, ačkoli se jedná o pojem běžně právní praxí užívaný zejména ve spojitosti s úpravou podnikáním na kapitálovém trhu a dozorem nad kapitálovým trhem. Velmi zjednodušeně lze kapitálový trh definovat jako součást finančního trhu, kde dochází k pohybu kapitálu prostřednictvím různých forem cenných papírů mezi účastníky kapitálového trhu.

Základním právním předpisem upravujícím podmínky podnikání na kapitálovém trhu, poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), který zároveň vymezuje základní instituty a pojmy podnikání na kapitálovém trhu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Účastníci kapitálového trhu

Pojem účastníci kapitálového trhu zahrnuje veškeré subjekty, které se účastní operací na kapitálovém trhu. Následující kapitola pojednává o nejvýznamnějších subjektech, jejichž postavení upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

 • a) která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie; tím není dotčeno ustanovení jiného právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou, nebo pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku,
 • b) která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
 • c) která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitálu,
 • d) která je důvěryhodná,
 • e) která předloží
  • 1. plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,
  • 2. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry,
  • 3. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb,
  • 4. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky,
 • f) která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry,
 • g) která má splacený základní kapitál, nejméně dvě vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob obchodníka s cennými papíry,
 • h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
 • j) která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů předloží návrhy vyžadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

V povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.

Investiční služby

Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

Hlavními investičními službami jsou:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • provozování mnohostranného obchodního systému,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
 • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Doplňkovými investičními službami jsou:

 • úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
 • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
 • poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
 • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů,
 • služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je zejména povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí a přijmout opatření pro obezřetné poskytování investičních služeb, tj. zavést a udržovat

 • řídicí a kontrolní systém,
 • postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi
  • obchodníkem s cennými papíry, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,
  • osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,
  • zákazníky nebo potenciálními zákazníky obchodníka s cennými papíry navzájem,
 • opatření k ochraně vnitřních informací,
 • opatření k předcházení manipulaci s trhem.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje přesné vymezení toho, co zahrnuje řídící a kontrolní systém a jaká pravidla a systém vnitřní komunikace jsou součástí jeho organizačních předpokladů. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit vedení evidence zaknihovaných cenných papírů, a to v elektronické podobě a listinných investičních nástrojů na základě podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Ochrana majetku zákazníka

K zajištění ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka s výjimkou případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil obchodníkovi s cennými papíry výslovný souhlas.

Obchodník s cennými papíry je dále povinen při nakládání s peněžními prostředky zákazníka zavést opatření k ochraně práv zákazníka k jeho majetku a k vyloučení použití majetku zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.

O přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen nejméně jednou ročně informovat Českou národní banku, a to prostřednictvím zprávy zpracované externím auditorem nebo auditorskou společností.

Deník obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník obchodníka s cennými papíry, kterým se rozumí evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet.

Deník obchodníka s cennými papíry je veden v elektronické podobě. Obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí. Způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry stanovuje prováděcí právní předpis v návaznosti na čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1278/2006.

Obecné povinnosti obchodníka s cennými papíry při jednání se zákazníky

Obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků a při poskytování investičních služeb nesmí přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení těchto povinností.

Tyto povinnosti se nevztahují na uzavírání obchodů mezi účastníky evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému provozovaného osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, avšak není tím dotčena povinnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jeho zákazníkům (který je členem nebo účastníkem tohoto trhu nebo systému).

Provádění pokynů za nejlepších podmínek

Obchodník s cennými papíry provádí pokyny zákazníka za nejlepších podmínek, přičemž, s přihlédnutím ke kritériím povahy zákazníka, zejména jeho zařazení, povahy pokynu zákazníka, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem tohoto pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze pokyn nasměrovat, zohlední

 • cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
 • celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi; objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi zohlední jen, pokud pokyn zákazníka může být proveden na více než jednom převodním místě, která jsou zařazena v pravidlech pro provádění pokynů, a celkový objem poplatků třetím osobám účtovaných zákazníkovi by pro zákazníka byl v těchto případech stejně výhodný,
 • rychlost, s jakou lze pokyn provést,
 • pravděpodobnost provedení pokynu,
 • objem požadovaného obchodu,
 • podmínky pro vypořádání,
 • typ pokynu, nebo
 • jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek.

Od výše uvedených kritérií se obchodník s cennými papíry může odchýlit jen v mezích stanovených příkazem zákazníka. K podání takového příkazu nesmí obchodník s cennými papíry zákazníka přímo či nepřímo vybízet.

Zpracování pokynů

Obchodník s cennými papíry zpracovává pokyny zákazníka ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Obchodník s cennými papíry je povinen zavést a udržovat pravidla pro zpracování pokynů, která zajišťují alespoň

 • neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů,
 • zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem zákazníka,
 • řádné vypořádání provedeného pokynu, pokud jej obchodník s cennými papíry zajišťuje,
 • neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny na vlastní účet,
 • v případě pokynů k obstarání koupě nebo prodeje akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, které obsahují limitní cenu, za niž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán, nebo limitní objem, v němž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán a které nemohly být provedeny bez zbytečných průtahů z důvodu aktuálně převažujících podmínek na trhu, zpřístupnění takové informace ostatním účastníkům trhu způsobem stanoveným v souladu s čl. 31 a 32 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. Prováděcí předpis může stanovit podmínky, za kterých nemusí být tato informace zpřístupněna ostatním účastníkům trhu.

Vzniknou-li při zpracování pokynu zákazníka podstatné obtíže a jde-li o pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, je obchodník s cennými papíry povinen zákazníka neprodleně o těchto obtížích informovat.

Na obchodníka s cennými papíry se vztahuje informační povinnost, zejména co se týče informování zákazníků, vyžadování informací od zákazníka, ale také informací o pokynech a stavu majetku zákazníka a o úvěrovém zhodnocení, a zvláště pak hlášení obchodů a uveřejňování údajů v rozsahu stanoveném zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je osoba, která není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním cenným papírům nebo cenným papírům kolektivního investování, avšak

 • nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, a
 • pokyny předává pouze:
  1. bance,
  2. obchodníkovi s cennými papíry,
  3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,
  4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení České národní banky na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  5. obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo,
  6. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu v České republice

Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba, která je zaregistrovaná u České národní banky.

Registrace investičního zprostředkovatele

Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat investiční služby (tj. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů) pouze osobou, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců. Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může tyto činnosti vykonávat pouze osobně, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou osobu,

 • která je obchodní společností nebo družstvem,
 • jejíž vedoucí osoba
  • dosáhla věku 18 let,
  • je plně způsobilá k právním úkonům,
  • je důvěryhodná,
  • má ukončené středoškolské vzdělání,
  • má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,
  • je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,
 • u jejíž vedoucí osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
 • která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,
 • jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem.

Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou osobu,

 • která dosáhla věku 18 let,
 • která je plně způsobilá k právním úkonům,
 • u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
 • která je důvěryhodná,
 • která má ukončené středoškolské vzdělání,
 • která má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,
 • která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičního zprostředkovatele; především řádnému poskytování investičních služeb nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

Žádost o registraci investičního zprostředkovatele lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění požadovaných podmínek, Česká národní banka v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.

Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

Vázaný zástupce

Vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem:

 • zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se přijímání a předávaní pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,
 • poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat, není-li zastoupeným investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu.

Zastoupeným se rozumí:

 • obchodník s cennými papíry,
 • osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice,
 • zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky,
 • investiční zprostředkovatel,
 • investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu.

Vázaný zástupce nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat investiční služby pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může vykonávat investiční služby pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců.

Vázaný zástupce přitom může výše uvedené činnosti vykonávat pouze pro jednu osobu, kterou může být pouze zastoupený v souladu s výše uvedeným.

Za výkon investičních činností vázaným zástupcem odpovídá zastoupený. Za škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu jeho činnosti odpovídá zastoupený. Zastoupený má za škodu způsobenou vázaným zástupcem postih.

Vázaný zástupce je povinen při výkonu investičních činností sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

Vázaný zástupce je povinen vykonávat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením odborné péče. Ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře.

Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce může být pouze osoba, která

 • dosáhla věku 18 let,
 • je plně způsobilá k právním úkonům,
 • má, nebo hodlá mít sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky nebo jej má na území členského státu Evropské unie, jehož právní řád neumožňuje vykonávat činnosti obdobné činnostem, jež je oprávněn vykonávat vázaný zástupce, a to pomocí vázaného zástupce,
 • má ukončené středoškolské vzdělání,
 • splňuje podmínky neslučitelnosti stanovené Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Vázaným zástupcem přitom nesmí být obchodník s cennými papíry, nebo osoba která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky a investiční zprostředkovatel, anebo vedoucí osoba, zaměstnanec, společník těchto osob, případně společník nebo člen investičního zprostředkovatele.

Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se rozumí:

 • banka,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • obchodník s cennými papíry,
 • pojišťovna,
 • zajišťovna,
 • investiční společnost,
 • investiční fond,
 • penzijní fond,
 • penzijní společnost,
 • osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
 • zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše,
 • stát nebo členský stát federace,
 • Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

Profesionálním zákazníkem se dále rozumí:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou
  • celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
  • čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
  • vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
 • zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené výše.

Zákazník, který splňuje výše uvedená kritéria, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se s obchodníkem s cennými papíry dohodnou. Z dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je obchodník s cennými papíry povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení z něhož jsou zřejmé skutečnosti uvedené výše.

Zákazník, který splňuje výše uvedená kritéria, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem také v případě, kdy mu obchodník s cennými papíry bez jeho žádosti sdělí, že jej za takového zákazníka považuje. Ze sdělení zákazníkovi musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

Profesionálním zákazníkem se může také stát osoba, která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní tak bylo zacházeno a pokud s tím obchodník s cennými papíry bude souhlasit za současného splnění podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (např. splnění určitých kritérií a vystavení prohlášení žadatele na základě uvedeného zákona). Žádost musí mít písemnou formu.

Do kategorie účastníků kapitálového trhu lze zahrnout také osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů (centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem), organizátory regulovaného trhu a další osoby.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Investiční nástroje

Pojem investiční nástroje zahrnuje:

 • investiční cenné papíry,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje peněžního trhu (nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu),
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 • nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 • finanční rozdílové smlouvy,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v předchozím odstavci, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v předchozím odstavci, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

Investiční cenné papíry

Cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, jsou označovány jako investiční cenné papíry.

Investičními cennými papíry jsou zejména:

 1. akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
 2. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,
 3. cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech 1 a 2,
 4. cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech 1 a 2,
 5. cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.

Podrobná charakteristika jednotlivých druhů investičních cenných papírů je obsažena v článku s názvem „Cenné papíry“ rubriky Právní průvodce.

Obchodování s cennými papíry

Obchodovat s cennými papíry lze v zásadě dvěma způsoby, a to v rámci organizovaného či neorganizovaného trhu. Pro obchodování na neorganizovaném trhu nestanoví platný právní řád žádné zvláštní požadavky, vyjma pravidel pro nabízení cenných papírů veřejnosti.

V takovém případě je emitent povinen v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu uveřejnit informace týkající se nabízeného cenného papíru nejpozději na počátku veřejné nabídky, a to ve formě prospektu cenného papíru, schváleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie.

Prospekt cenného papíru

Prospekt veřejně nabízeného cenného papíru nebo cenného papíru, u kterého je žádáno o přijetí k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie musí splňovat následující. Musí obsahovat veškeré údaje, které jsou vzhledem ke konkrétní povaze emitenta a cenných papírů nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta a případně třetí osoby zaručující se za splacení cenných papírů. Prospekt musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.

Prospekt vyhotovuje emitent nebo osoba, která má v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo organizátor regulovaného trhu, který má v úmyslu sám přijmout cenný papír k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu bez souhlasu emitenta.

Má-li v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry či žádá-li o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie více osob společně, vyhotovují prospekt tyto osoby společně; je-li však jedna z těchto osob emitentem, vyhotovuje prospekt emitent.

Uveřejnění prospektu

Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po jeho schválení v úplném znění jedním nebo více uvedenými způsoby:

 1. na internetových stránkách emitenta nebo osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, a na internetových stránkách obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby, která splňuje podmínky zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává;
 2. v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku a současně na internetových stránkách způsobem uvedeným v předchozím bodě;
 3. v podobě brožury, která je bezplatně dostupná veřejnosti v sídle a provozovně organizátora regulovaného trhu, na kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování, nebo v sídle emitenta nebo v sídle osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, a v sídlech a provozovnách obchodníků s cennými papíry nebo zahraniční osoby která splňuje podmínky na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, a současně způsobem na internetových stránkách podle bodu1;
 4. na internetových stránkách organizátora regulovaného trhu, na kterém je žádáno o přijetí k obchodování, nebo který sám přijímá investiční cenný papír k obchodování, nebo
 5. na internetových stránkách nabízejícího, pokud cenné papíry veřejně nabízí jiná osoba než emitent.

Pro účely veřejné nabídky na území České republiky a pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu musí být uveřejněn prospekt v českém jazyce nebo v anglickém jazyce; shrnutí prospektu se uveřejňuje v českém jazyce.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Regulovaný trh

Regulovaný trh je definován jako trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se pravidelně obchoduje a který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh.

Pojem regulovaný trh nahradil dřívější členění organizátorů regulovaného trhu na burzovní a mimoburzovní. Nová právní úprava sjednocuje požadavky na organizátory regulovaného trhu a dále zavádí jednotnou obecnou kategorii – regulovaný trh. Pouze z historických důvodů chrání právní úprava nadále označení burza cenných papírů, které je do budoucna oprávněn používat pouze organizátor regulovaného trhu.

Regulovaný trh může být podle zákona o cenných papírech organizován pouze zvláštním subjektem – organizátorem regulovaného trhu, který k tomu má povolení České národní banky.

Organizátor regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, která:

 • je-li akciovou společností, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, nebo je-li společností s ručením omezeným má dozorčí radu; pravomoci dozorčí rady musí být alespoň obdobné takovým, jaké má dozorčí rada akciové společnosti podle obchodního zákoníku;
 • má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky;
 • má vlastní kapitál odpovídající alespoň částce 730 000 eur;
 • je důvěryhodná;
 • má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu;
 • předloží návrh pravidel obchodování na regulovaném trhu, návrh pravidel přístupu na regulovaný trh a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu;
 • má věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu v rozsahu činností, které hodlá vykonávat, a který vyplývá z předloženého návrhu pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidel přístupu na regulovaný trh a pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému;
 • má splacen základní kapitál a jejíž vedoucí osoby splňují stanovené podmínky schvalování osob;
 • na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení organizátora regulovaného trhu;
 • jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu;
 • pokud žádá, aby povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zahrnovalo i oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém, předloží návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému, návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou. Žádost o povolení k činnosti je možné podat pouze na předepsaném tiskopise, s přiložením dokladů osvědčujících splnění výše uvedených podmínek.

Vedle organizace regulovaného trhu může činnost organizátora regulovaného trhu spočívat pouze na základě registrace Českou národní bankou v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména:

 • v činnosti komoditní burzy;
 • v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů;
 • v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému;
 • ve vzdělávací činnosti.

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je povinen:

 • zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu;
 • zavést postupy pro řízení rizik, kterým je vystaven; především zavést vhodná opatření k určení všech významných rizik pro jeho provoz a účinná opatření k omezení těchto rizik;
 • zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu jeho obchodních a jiných systémů; včetně přijetí účinných opatření pro případ narušení činnosti systému a mimořádných situací,
 • zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů;
 • zavést opatření umožňující řádné a včasné vypořádání provedených obchodů;
 • zavést opatření zabraňující zneužívání trhu;
 • udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 eur;
 • mít k dispozici dostatečné finanční zdroje pro zajištění řádného fungování trhu s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a povahu a míru rizik, kterým je vystaven;
 • zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda
  • účastníci jím organizovaného regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh;
  • investiční nástroje přijaté k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh splňují podmínky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené tímto zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu;
  • emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu;
  • osoba, která následně požádala o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost stanovenou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu;
 • soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem;
 • zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel;
 • umožnit účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu přístup k informacím týkajícím se plnění informačních povinností emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu;
 • při nakládání s majetkem účastníka regulovaného trhu nebo jím provozovaného mnohostranného obchodního systému zavést opatření k ochraně práv účastníka k tomuto majetku, zejména pro případ úpadku organizátora regulovaného trhu.

Organizátor regulovaného trhu je na základě pravidel obchodování na kapitálovém trhu stanoveným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu povinen stanovit a dodržovat transparentní pravidla přístupu a obchodování na regulovaném trhu, která stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh upřesňují povinnosti účastníků regulovaného trhu, vyplývající z řízení a struktury regulovaného trhu, pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh dále upraví požadavky na odbornost osob, kterých využívají ke své činnosti na regulovaném trhu obchodníci s cennými papíry a zahraniční osoby s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, kteří jsou účastníky tohoto trhu.

Účastníkem regulovaného trhu může být buď obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, nebo jiná osoba, která je důvěryhodná a odborně způsobilá a má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat, má k tomu vhodné organizační předpoklady a disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání obchodů.

Obchodování na regulovaném trhu

Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Evropským regulovaným trhem je pak regulovaný trh uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu Evropské unie, zahraničním trhem je evropský regulovaný trh, který není uvedený v daném seznamu.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční nástroje k obchodování na regulovaném trhu pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a podmínky přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené organizátorem regulovaného trhu v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj, kterému bylo přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a u kterého jsou dány předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování za podmínek stanovených v čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. Tyto podmínky musí zajistit organizátor regulovaného trhu.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry k obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto investičních cenných papírů a od jeho uveřejnění uplynul alespoň 1 den. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje také výjimky, na které se povinnost uveřejnit prospekt nevztahuje.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Oficiální trh s cennými papíry

Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh s cennými papíry – oficiální trh, který splňuje přísnější podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.

Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu může organizátor regulovaného trhu k obchodování na oficiálním trhu přijmout pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže:

 • a) jsou splněny podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a podmínky organizátora regulovaného trhu,
 • b) právní postavení emitenta těchto akcií nebo dluhopisů je v souladu s právem státu, ve kterém má emitent sídlo,
 • c) kurz akcie nebo její předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií dosahují v korunách českých částky odpovídající alespoň 1 000 000 eur; pokud nelze předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat alespoň uvedené částky vlastní kapitál emitenta akcií; podmínka nejnižší částky nemusí být splněna, pokud již emitent vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na kterém se o přijetí akcií k obchodování žádá, nebo pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito akciemi,
 • d) celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu dosahuje v korunách českých hodnoty odpovídající alespoň 200 000 eur; podmínka nejnižší celkové jmenovité hodnoty nemusí být splněna, pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito dluhopisy,
 • e) emitent těchto akcií nebo dluhopisů zveřejnil účetní závěrku podle zákona upravujícího účetnictví nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu; podmínka zveřejnění účetní závěrky za tři po sobě následující účetní období nemusí být splněna, jestliže emitent existuje podle zápisu do příslušného rejstříku méně než 3 roky a přijetí akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu je v zájmu emitenta nebo investorů a jestliže investoři mají dostatek informací nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru,
 • f) tyto akcie nebo dluhopisy splňují požadavky práva státu, podle kterého byly vydány,
 • g) není vyloučena ani omezena převoditelnost těchto akcií nebo dluhopisů; akcie mohou být též přijaty k obchodování na oficiálním trhu, pokud je jejich převoditelnost omezena pouze požadavkem souhlasu orgánů společnosti a pokud jejich přijetí k obchodování nenaruší obchodování na tomto trhu,
 • h) je plně splacen emisní kurz těchto akcií nebo dluhopisů; emisní kurz nemusí být plně splacen, pokud to jiný právní předpis dovoluje a pokud je zajištěno bezproblémové obchodování s nimi a pokud je v jejich prospektu výslovně uvedeno, že emisní kurz nebyl splacen a jsou uvedena opatření, která byla v souvislosti s tím přijata,
 • i) alespoň 25 % akcií, které mají být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, je ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie, nebo je-li ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie alespoň takové procento akcií, které zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu; to není třeba, jestliže
  • vlastnictví akcií veřejností členských států Evropské unie má být zajištěno teprve obchodováním na tomto trhu a organizátor regulovaného trhu usoudí, že požadovaného vlastnictví veřejností bude dosaženo během krátké doby po přijetí akcií k obchodování, nebo
  • akcie téhož emitenta a druhu jsou přijaty k obchodování na obdobném oficiálním trhu státu, který není členským státem Evropské unie, a v tomto státě je ve vlastnictví veřejnosti takový jejich objem, který zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu,
 • j) se žádost o přijetí k obchodování vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise nebo na všechny akcie stejného druhu; žádost o přijetí k obchodování nemusí zahrnovat akcie držené za účelem ovládání emitenta nebo na akcie, se kterými nelze na základě dohody po určitou dobu obchodovat, pokud obchodováním pouze s částí akcií stejného druhu nevzniknou investorům žádné nevýhody; skutečnost, že se žádost o přijetí k obchodování na oficiálním trhu vztahuje pouze na část akcií stejného druhu, musí být výslovně uvedena v prospektu spolu s uvedením důvodu,
 • k) akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jsou vytištěny v souladu s požadavky kladenými na tisk listinných cenných papírů podle práva státu, ve kterém má emitent sídlo,
 • l) emitentem těchto akcií nebo dluhopisů je osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, a tyto akcie nebo dluhopisy nebyly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má emitent sídlo a skutečné sídlo, ani ve státě, ve kterém je ve vlastnictví veřejnosti největší podíl těchto akcií nebo dluhopisů, a organizátor regulovaného trhu, na kterém se žádá o přijetí, je přesvědčen, že důvodem nepřijetí k obchodování není ochrana investorů,
 • m) se jedná o vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy nebo dluhopisy s opčním listem, které mají být vyměněny za akcie, a akcie stejného druhu jsou již přijaté k obchodování na oficiálním trhu nebo investorům jsou k dispozici všechny informace nezbytné k posouzení hodnoty těchto akcií,
 • n) emise těchto akcií nebo dluhopisů byla vydána v jedné podobě a všechny její kusy mají stejnou jmenovitou hodnotu a stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
 • o) organizátorovi regulovaného trhu nejsou známy okolnosti, které by v případě přijetí těchto akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu mohly vést k poškození investorů, k ohrožení jejich zájmů nebo k ohrožení důležitých veřejných zájmů.

Cenné papíry zastupující akcie mohou být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, jestliže:

 • emitent akcií, které cenný papír zastupuje, splňuje podmínky stanovené pod písm. b) a e) uvedených v předchozím odstavci a plní pro zastupované akcie informační povinnosti emitenta akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu,
 • splňují podmínky stanovené pod písm. f), g), i) až k) uvedené v předchozím odstavci a jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • akcie, které cenný papír zastupuje, splňují podmínku stanovenou pod písm. c) uvedenou v předchozím odstavci.

Jestliže předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání cenných papírů představujících podíl na společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, a cenné papíry představující podíl na společnosti jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má jejich emitent sídlo, organizátor regulovaného trhu si před rozhodnutím o žádosti vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o jejich přijetí k obchodování.

Jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky, lze obchodování s nimi zahájit až po uplynutí lhůty pro upisování uvedené ve veřejné nabídce; to neplatí, pokud lhůta nebyla stanovena.

Podmínky pro přijímání cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se nevztahují na státní dluhopisy vydané Českou republikou, členským státem Evropské unie nebo členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydané subjekty mezinárodního práva.

Emitent akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu pro akcie, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, je povinen podat do jednoho roku od jejich vydávání žádost o přijetí k obchodování na tomto trhu, pokud nedojde k jejich přijetí bez žádosti. Organizátor regulovaného trhu je přitom povinen do šesti měsíců ode dne doručení nebo doplnění této žádosti sdělit žadateli, zda cenný papír k obchodování na oficiálním trhu přijímá.

Pro organizátora regulovaného trhu platí podmínky transparentnosti regulovaného trhu před i po uzavření obchodu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, které spočívají v uveřejňování údajů o aktuálních nabídkových a poptávkových cenách a množství akcií a údaje o uzavřených obchodech s akciemi přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

Další podmínky uveřejňování těchto údajů stanovuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Lhůty, formu a způsob uveřejňování kurzů investičních nástrojů stanovuje prováděcí právní předpis.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Dohled nad plněním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu vykonává Česká národní banka. Kromě obecných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu se dohled řídí také zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění, případně zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Na základě výše uvedených zákonů je Česká národní banka zmocněna k vydávání vyhlášek, které stanovují bližší podmínky pro podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Jejímu dohledu na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhá:

 • a) obchodník s cennými papíry,
 • b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření,
 • c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky,
 • d) investiční zprostředkovatel,
 • e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele,
 • f)  vázaný zástupce zastoupeného,
 • g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry,
 • h) osoba, která vyhotovila prospekt v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • i) organizátor regulovaného trhu,
 • j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo v České republice,
 • k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který není provozovatelem tohoto systému,
 • l) osoba, která má sídlo v České republice a je účastníkem vypořádacího systému provozovaného podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie,
 • m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,
 • n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • p) centrální depozitář,
 • q) emitent při plnění povinností podle tohoto zákona,
 • r) zasvěcená osoba,
 • s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace,
 • t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji,
 • u) osoba šířící investiční doporučení,
 • v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací,
 • w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem,
 • x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,
 • y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu,
 • z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko,
  • z 1) osoba, na kterou se vztahují povinnosti, nebo zákazy podle nařízení o derivátech s výjimkou registru obchodních údajů.

Dohledu České národní banky podléhá také osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V rámci pravomocí stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu může Česká národní banka uložit osobě podléhající dohledu, která porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, rozhodnutí vydané na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti.

Česká národní banka může dále zejména:

 • nařídit mimořádné provedení auditu,
 • nařídit změnu auditora,
 • pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,
 • zakázat činnost podléhající dohledu,
 • pozastavit obchodování s investičními nástroji,
 • zavést nucenou správu,
 • změnit rozsah povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců,
 • zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,
 • zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,
 • nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu,
 • nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.

Při vykonávání dohledu podle zákona o podnikaní na kapitálovém trhu může dále Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry opatřením k nápravě další sankce, opatření nebo omezení, které tento zákon umožňuje. Součástí dohledu je i oprávnění vydávat opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, případně zavést nucenou správu, odejmout povolení nebo souhlas jí vydané, nebo změnit jeho rozsah.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. ledna 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek