Konkurs

V průběhu života fyzických osob i v průběhu existence osob právnických může nastat situace, kdy tyto osoby přestanou být schopny plnit své závazky. Tento stav nazýváme insolvencí (úpadkem) a jedním ze způsobů jeho řešení je konkurs.

Článek seznamuje s podstatou konkursu a jeho následky pro dlužníka i pro jeho věřitele, popisuje nejen podmínky prohlášení konkursu a jeho účinky, ale také vliv na společné jmění manželů, postup zpeněžení majetkové podstaty, náležitosti nakládání s výtěžkem zpeněžení a další.

Související předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Problematika insolvence je s účinností od 1. ledna 2008 upravena v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v plném rozsahu nahradil dřívější zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Základní principy insolvenčního zákona jsou popsány v dokumentu nazvaném „Insolvence“. Insolvenční zákon obsahuje několik možných způsobů řešení insolvence; jedním z těchto způsobů je i konkurs, který je velmi často se vyskytujícím právním institutem.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme